шпаргалка

[ Вывести все ответы ] [ Скачать все ответы (архив) ]
культурология

Предмет и зад К как гумм дисц. Сущность функции, субъекты
Лісове насадження це сукупність дерев у яких виявляється не тільки
Середня висота визначається в стиглих, пререстиглих, для кожного елемента
Сортиментні таблиці це форма розташування лісо таксаційних матеріалів у
Вимірювальні методи визначення запасу не вимагають здійснення суцільного
Пробна площа це відмежована в найтиповішому місці частина ділянки лісу,
Роботи з відмежування лісосік включають:- огляд ділянки для визначення
Середній діаметр деревостану це середня товщина деревних стовбурів на
3) Точность речи - это умение четко и ясно выражать свои мысли. Чтобы речь
Аерофотозйомка для лісовпорядкування виконується по заказу
Взаимодействие культур. Уровни взаимодействия культур.
Види і особливості таксації пиломатеріалів.
Визначення віку і приросту діаметра дерева за допомогою інструментів.
Визначення об’єму деревних стовбурів і їх частин за простими
Визначення об’єму деревних стовбурів і їх частин за складними
Вимірювання висоти дерева інструментами побудованими на геометричному
Вимірювання висоти дерева оптичними висотомірами.
Вік деревостану визначається для кожного елемента лісу (породи). Середній
Выразительность речи в различных функционально-стилевых и жанрово-
Гірські ліси- це ліси розташовані в межах гірських систем і окремих
Господарська секція- це сукупність вкритих та не вкритих лісовою
Динамика культуры. Закономерности изменений в культуре.
Дихотомии «Запад-Восток», «Север – Запад» как культурологические модели.
Для підготовки фотоабриса використ. електрозональні аерофотознімки.
До лісів СГ формувань належать земельні ділянки ЛФ, надані у постійне
За економічними, соц.. економічними значенями і виконуваними функціями ліси
Застосовують при відведені лісосік для суцільних рубань. Суц. Перелік
Збіг деревного стовбура, його види і значення.
Інструменти для визначення суми площ поперечних перерізів сукупності
Історична трансформація первісних ритуалів і табу.
Класифікація, стандартизація і технічне приймання круглих лісоматеріалів.
Коефіцієнт і класи форми стовбура їх визначення і застосування.
Коммуникация, искусство общения. Виды и стили общения. Постулаты
Концепція ментальності як один з підходів у вивченні історії культури
КУЛЬТУРА - КОНЕЦ 19 НАЧАЛО 20 ВЕКА.
Культура как предмет культурологии, функции культуры
Культура речи как речеведческая дисциплина. Компоненты, ее составляющие.
Культурология как научная дисциплина
Лісова такса це вартість одного 1щм3 великої середньої чи дрібної ділової
Лісовий Фонд України – це зайнята лісом територія до якої належать також
Лісоматеріали круглі, їх види, правила обміру і укладення. 1.Сортименти
Мисливські угіддя впорядковують за 4ма розрядами: 1 розряд- впорядковані
Мистецтво як центральний елемент художньої культури. Функції мистецтва.
МИФОЛОГТЯ,И ЕЕ МЕСТО У ЧЕЛОВЕКА
Мифы и их место в культурной истории человечества
Мультикультурализм.
Образ оратора, ритора: общее и индивидуальное.
Ораторское искусство прошлого и современности
Основою для складання такс. опису є картки таксації відділів. Інформацію з
Особливістю без перервного лісовпорядкування є відсутніссть чіткого
Особливості вимірювання діаметра стовбура зростаючого і зрубаного дерева.
Під час підготовчих до лісовпоряд. робіт а також у польовий період
Підготовка абриса квартала для таксації: абрис для таксації готує технік-
Повний цикл лісовпоряд. триває 3 роки і скл. з: підготовчих робіт;
Повнодеревність стосів дров, їх властивості, особливості визначення.
Повнота деревостану це ступінь щільності розміщення дерев у деревостані. Є
Полилог как вид речевого общения: особенности, многообразие реализации.
Понятие интернационализации и глобализации современной культуры.
Понятие менталитета. Русская ментальность. Россия в поисках своего пути.
Популистские приемы в публичном выступлении.
Послідовність визначення запасу за модельним деревом: 1) закладають пробну
Похибки вимірювань в Л/Т, їх харак. І властивості.
Прилади для фізичних способів визначення об’єму деревини.
Принципы взаимодействия культур. Принципы межкультурного общения и взаимопонимания.
Приріст по висоті нахуй стовбура визначають лише в зрубаних дерев. Поточний
Проблемы сохранения культурной самобытности.
Публичное выступление: структура. Принципы управления вниманием
Речевой жанр. Жанровое многообразие речи. Профессиональные речевые
Речь как ( искусство) мастерство.Из истории красноречия.
Рубки догляди за лісом под. на: освітленя, прочищеня, проріджування і
Ситуация речевого общения. Речевая стратегия и тактика: компоненты
Специфика устной речи. Культура устной речи.
Сравнительный метод в культурологи.
Стиглість лісу – це такий його стан при якому він найкраще відповідає меті
Стилевая норма и культура речи
Стилистика языковых единиц и функционально-стилевые разновидности
Структура культурологического знания.
Структура речевой деятельности: соотношения языковых, внеязыковых
Сутність поняття «культура». Культура і цивілізація.
Таблиці ходу росту- це система кількісних показників, розташованих у
Таксаційний виділ-це обмежена ділянка ліс. фонду, однорідна за своїм госп.
Текст (речь) как продукт интеллектуально-речевой деятельности
Типологии культуры по различным основаниям.
Типы речи (текста). Этапы создания текста.
Товарні таблиці містять вихід деревини та промислових сортиментів у % в
Фактори формування ментальності:
Феномен «культурного шока». Восприятие ценностных различий в межкультурном общении.
Функции языка (речи): информирующая, аргументирующая, эпидейктическая
Характерные особенности письменной формы речи. Культура письменной речи.
Щорічний обсяг санітарних рубок та прибирання захаращеності визначають
Эгалитаризм, европоцентризм, америкоцентризм, афроцентризм: сущность понятий.
Язык (речь) и мышление. Культура языка, культура речи и культура
Языковая норма как первооснова речевой культуры
#102.Понятие и элементы механизма правового регулирования.
#124 КУЛЬТУРА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ
.1. Зміст і мета, завдання л/т. Лісова таксація це комплекс
1 реформация
1)Коммуникативные качества речи.
10) Образность речи — частное ее проявление; в ее создании участвуют и
104,Понятие и принципы законности. Способы обеспечения законности.
11) Эмоциональность речи – это «проявление в речи чувств и настроений
13) Благозвучие речи. Актуальность коммуникативного качества для публичных
14) Действенность речи, способы реализации коммуникативного качества.
15
15) Лаконичность речи как коммуникативное качество.
16) Информационная насыщенность речи.
16Европейская культура нового времени
17) Характеристики качества голоса: высота, тембр, сила, полетность,
18
18) Технические характеристики речи: темп, продолжительность, тембр,
19) Голос как инструмент общения. Гигиена голоса, речевого аппарата.
19Древнерусская культура.
2) Правильность речи – такое коммуникативное качество речи, которое
20) Типы дыхания: непроизвольное, произвольное. Речевое дыхание.
20Культура великорусской народности в XIV–XV веках
21) Выразительное, художественное (сценическое) исполнение речи.
22) Невербальные средства общения и культура речи.
22Русская культура первой половины XIX в.
23) Речь. Красноречие. Риторика как речеведческая дисциплина.
23Культура «Серебряного века»
24) Речевой этикет и культура общения.
24Культура советского периода
25) Компоненты и приемы речевого воздействия.
25Русское зарубежье
27БАШКИРЫ
28ТАТАРЫ
4) Логичность речи – это строго последовательное соответствие структуры
5)Ясность речи – это качество речи, которое состоит в том, что речь требует
6)Простота речи- коммуникативное качество- это отсутствие в речи вычурных,
7) Богатство речи— это критерий речевой культуры, который говорит об
8) Чистота речи - это отсутствие в речи чуждых литературному языку
9)Уместность речи – сочетание грамматической правильности, целесообразности
98Понятие, виды и цели юридической ответственности
ACK
heki
Акты применения права
Античная культура(15)
Архитектура древнегреческого театра.
АРХИТЕКТУРА, ЖИВОПИСЬ, РЕМЕСЛА.
Атеизм — отрицание существования, критика, и/или отказ верить в какие-либо
Билет 3
Буддизм
В чем различие культурологических концепций О. Шпенглера и К. Ясперса
Взаимодействие природы и культуры.(5)
Взгляды Ф. Ницше на природу и историю европейской культуры
види освітлень
Видові числа їх властивості і значення в Л/Т.
Виды и типы культур
Виды культуры(11)
Виды правонарушений
Виды речевой деятельности
Визначення запасу способом простого представництва: 1) перелік дерев на п.п;
Визначення об’ємів круглих лісоматеріалів різними способами. При
Визначення середньої висоти елемента лісу за графіком кривої висот: -
Висотоміри побудовані на тригонометричному принципі їх застосування.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ И КУЛЬТУРЫ
Вопр 18
Вопр 20
Вопр 21
Вопр 22
Вопр 23
Вопр 24
Вопр 25, 26
Вопр 29, 30.
Вопрос 13
Вопрос 1
Вопрос 10
Вопрос 11
Вопрос 12
Вопрос 14
Вопрос 15
Вопрос 16
Вопрос 17
Вопрос 2
Вопрос 28
Вопрос 3
Вопрос 4
Вопрос 5
Вопрос 6
Вопрос 7
Вопрос 8
Вопрос 9
Выраженный и невыраженный атеизм. Определения атеизма также различаются в том,
Главные достижения древне-греческой культуры классического периода
ГРЕЦИЯ Архаический период
ГРЕЦИЯ Гомеровский период
ГРЕЦИЯ Период эллинизма
ГРЕЦИЯ Классический период
ГРЕЦИЯ Крито-микенский период
Дайте общую характеристику культуры эллинизма
Декарт
Диалогическая речь: жанровое многообразие, правила речевого общения
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ТЕАТР
Духовная жизнь
ЕВРОПА эпоха Реформации
ЕВРОПА Эпоха Возрождения
ЕВРОПА Эпоха средневековья.
Знакомство с телом
Идеализм
Ислам зародился в 7 веке н. э. в Аравии в результате проповеднической
Иудаи?зм — религиозное, национальное и этическое мировоззрение еврейского
Какие функции сосредотачивали в себе древне-русские монастыри
Кант. Главным философским произведением Канта является «Критика чистого
класи пожеж
конвенції
Концепции культурно исторических типов.(17)
Концепция игровой культуры Й. Хёйзинга, X. Ортега-и-Гассета, Е.
Критерии типологизации культур(10).
КУЛЬТУРА В ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ ВЕЛИКОРУССКОЙ НАРОДНОСТИ (13-15 ВВ.)
Культура Древнего Китая. Наиболее древ. периодом китайской цивилизации считается эпоха сущ-ния гос-ва Шан, рабовладельческой страны в долине реки Хуанхэ. Ее столицей стал город Шан, давший наз. стране и правящей династии царей. Позже ее завоевали др. китайские племена, наз. новое царство Чжоу. Впоследствии оно распалось на пять независимых княжеств. Уже в эпоху Шан была открыта идеографическая письменность , кот. путем долгого усовершенствования превратилась в иероглифическую коллеграфию , а также был составлен в основных чертах месячный календарь. Во время ранней императорской эпохи Др. К. внес в мир. к-ру такие открытия как компас и спидометр, сейсмограф. Позже были изобретены книгопечатание и порох. Именно в К. в области письменности и книгопечатания открыли бумагу и подвижный шрифт, а в военной технике - пушки и стремена .Также был изобретены механич. часы и произошли технич. усовершенствования в обл. шелкоткатства. В мат-ке выдающимся китайским достижением было использование десятичных дробей и пустой позиции для обозначения 0, вычисление числа П, открытие метода решения уравнений с двумя и тремя неизвестными. Древ. китайцы были образованными астрономами , составили одну из первых в мире звездных карт. Поскольку древнекитайское общ-во было аграрным, централизованная бюрократия должна была решать сложные технические вопросы, связанные в первую очередь с использованием и охраной водных ресурсов, поэтому высокого развития в Др. К. достигли астрономия, знание календарных расчетов и астрологических прогнозов, мат-ка, физика и гидротехника в их инженерном использовании. Важным оставалось также строительство фортов, направленное прежде всего на охрану внешних границ империи от вторжений воинственных кочевников с Севера. Китайские строители прославились грандиозными сооружениями - Великой китайской стеной и Великим каналом. Китайская медицина на протяжении 3-х тысячелетней истории достигла многих рез-тов. В Др. К. впервые была написана «Фармакология», впервые стали проводить хирургические операции с применением наркотич. средств, впервые применили и описали в литературе методы лечения иглоукалыванием, прижиганием и массажем. Древнекитайские мыслители и лекари разработали оригинальное учение о «жизненной энергии». На основе этого учения была создана ф-фско-оздоровительная система «ушу», давшая начало одноименной лечебной гимнастике, а также ис-ву самообороны «кунг-фу». Своеобразность духовной к-ры Др. К. в значительной мере обусловлена феноменом, известным в мире как «китайские церемонии». Эти строго фиксированные стереотипы этико-ритуальных норм поведения и мышления сложились на основе культа древности. Место культа богов занял культ реальных клановых и семейных предков. А те боги, культ которых сохранился, лишились наименьшего сходства с людьми, став абстрактными божествами-символами, напр. Небо. Наиболее важное место в китайской духовной к-ре занимает конфуцианство - этико-полит. учение ф-фа-идеалиста Конфуция. Его идеалом есть высокоморальный человек, опирающийся на традиции мудрых предков. Учение делило общ-во на «высших» и «низших» и требовало от каждого выполнения возложенных на него обязательств. Конфуцианство сыграло значительную роль в развитии китайской гос-ности и функционировании полит. к-ры императорского Китая. Гл. силой, противостоявшей конфуцианству в сфере политики и этики был легизм. Легисты, будучи реалистами, в основу своей доктрины поставили закон, сила и авторитет кот. должны поддерживаться жестокими наказаниями. Конфуцианство делало ставку на мораль и древ. традиции, тогда как легизм ставил на первое место административный регламент. Под влиянием хар-рных для древ. китайского общ-ва религиозных, этико-ф-фских и социально-полит. взглядов развивалась и вся его классич. лит-ра. Уже в наиболее раннем поэтическом сборнике Др. К., знаменитой «Книге песен», кот. создавалась продолжительное время на основе народных песен, священных напевов и древ. гимнов, воспеваются подвиги предков. Во 2-3вв. в К. приходит буддизм, кот. достаточно заметно повлиял на традиционную китайскую к-ру, это проявилось в лит-ре, образном ис-ве и , особенно, в ар-ре. Буддизм просуществовал в К. прочти 2 тысячелетия , заметно изменился в процессе приспособления к специфичной китайской цивилизации. На основе синтеза его идей с конфуцианским прагматизмом в К. возник чань-буддизм, кот. впоследствии распространился в Японии и получил вид дзен-буддизма. Наиболее трансформации буддизма проявились в своеобр. китайском ис-ве, кот. как нигде в мире опиралось на традиции. Китайцы так и не приняли вид инд. Будды, создали свой образ. То же самое произошло и с ар-рой храмов. Значительную роль в китайской к-ре сыграл и даосизм, с кот. связано развитие науки и техники Др. К. Особую роль в к-рных контактах К. с внешним миром сыграл «Великий шелковый путь», кот. совершалась не только торговля, но и к-рный обмен К. с др. странами, что повлияло на китайскую к-ру.
Культура и цивилизация.(6)
КУЛЬТУРА ПРОСВЕЩЕННОГО АБСОЛЮТИЗМА.
КУЛЬТУРА РОССИИ ПОСЛЕ ОТМЕНЫ КРЕПОСТНОГО ПРАВА.
КУЛЬТУРА ЦАРСКО-БОЯРСКОЙ РОССИИ.
Культурно-политические причины крещения руси
Культурология в системе гуманитарных наук.(1)
Лао Цзы
Личность и культура.(7)
Логика
Локк
Материализм
Материальная культура
Методи догляд рів не рів
Мир исламской К.
Миф в культуре (9)
Мифология в разные периоды развития культуры. Познавательная функция мифа.(9) Устойчивость мифологического сознания.
Монологическая речь как вид человеческой коммуникации: критерии,
Монотеи?зм — «единобожие» — религиозное представление и учение о Едином Боге (в
Натурфилософия
Начало книгопечатанья на Руси. Кто стоял у истоков книгопечатанья, назвать превые издания
Обстоятельства, освобождающие и исключающие юридическую ответственность
Общая характеристика древней египетской культуры.
Общая характеристика древней индийской культуры.
Объект и объективная сторона состава правонарушения
Объективный идеализм - одна из осн. разновидностей идеализма. Признавая
Организация театральных представлений в Риме.
Основные достижения культуры шумеро-аккакдской культуры
Основные направления культуры Древнего Египта
Основные направления культуры Киевской Руси
Основные постройки Московского Кремля
Основные функции культуры и роль каждой из них
Охарактеризуйте достижения крито-микенской культуры
Охарактеризуйте основные культурно-исторические особенности эпохи Возрождения
Пантеизм
Патри?стика(Отцы Церкви )— философия и теология отцов церкви, то есть духовно-
ПИСЬМЕННОСТЬ, ПРОСВЕЩЕНИЕ, ЛИТЕРАТУРА.
Підготовка, відведення і таксація лісосік проводиться згідно з методичними
Платон
Позитивизм — направление в методологии науки, объявляющее единственным
Политеи?зм
Понятие и признаки правонарушений
Понятие и элементы правовой системы. Особенности Англо-американской
Понятие и элементы правовой системы. Особенности мусульманской
Понятие культуры
Понятие культуры. Изменение представлений о культуре в различные исторические эпохи.
Понятие, основания и виды государственного принуждения
Порядок проведеня нВ
Поясните смысл идеи ?Москва-третий Рим?
Правовая культура
Правовой идеализм и правовой нигилизм
Правовые коллизии и правила их разрешения
Правомерное поведение: понятие и виды
Предмет культурологии как науки. Культурология и другие науки.
Принципы применения юридической ответственности
Причина противоречивости человеческого существования по З. Фрейду
Пробелы в праве и способы их преодоления
Проблемы развития правовой культуры российского общества.
Произведения древнерусской литературы
Протестанти?зм — одно из трёх, наряду с католичеством и православием, главных
ПРОТЕСТАНТИЗМ.
РАСШИРЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАПАДА НА КУЛЬТУРУ РОССИИ.
Рационализм
Реализм и номинализм от IX до конца XI в.
Религия и культура(8)
РИМ период домината
РИМ Период империи
РИМ период принципата (поздняя республика)
РИМ Период республики (ранняя республика)
РИМ Царский период
РИМ Этрусский период
Римский театр императорской эпохи.
Римский театр эпохи республики.
РИМСКИЙ ТЕАТР. Истоки римского театра.
Сан руб
Сильный и слабый атеизм.Философы, такие, как Энтони Флу и Майкл Мартин,
Соотношение понятий культура и цивилизация
Соотношение юридической ответственности и наказания
Средства и способы правового регулирования общественных отношений
Структура и функции культуры(2)
Субъект и субъективная сторона состава правонарушения
Субъективный идеализм - философское направление, представители к-рого отвергают
СУЩНОСТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ПЕТРА-1.
Схоластика
Таксаційні показники деревного стовбура, одиниці і точність їх визначення.
Театр демократических Афин. V век до н.э. Софокл
Театр демократических Афин. Vв. до н.э. Еврипид
Театр демократических Афин.V век до нашей эры.
Театр средневековья. Светская драматургия (миракль, мистерия, моралите, фарс)
ТЕАТР СРЕДНЕВЕКОВЬЯ.Литургическая и полулитургическая драма.
Театр эпохи эллинизма.
Теория отчуждения и социальная философия Маркса
Техника речи: дыхание, голос, дикция, орфоэпия
Технологія і організація робіт на рубках догляду
три теории башкир
Укладання і таксація дров та хворосту.
Утренние потешки (просыпаемся, умываемся)
Философия как наука.
Философия личности — одна из философских теорий, изучающая проблематику
форми контролю
Формы речи: устная и письменная.
Функции культуры.(12)
Христианство возникло как учение последователей одного из иудейских раввинов
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 17 ВЕКА.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 19 В.
Чем отличаются теории функционирования культуры О. Шпенглера и А Тойнби ?
Экзистенциализм — это иррациональная реакция на рационализм Просвещения и
Этика

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |