шпаргалка

Лексика салалары:

[ Назад ]

Лексикология – тіл лексикасын,оның тарихи дамуының заңдылықтарын,қызметін

зерттейді.

Семасиология-тілдегі сөздерге тән мағыналарды зерттейді.

Этимология-жеке сөздердің, морфемалардың шығу тегін, бастапқы мағынасын, ол

мағынаның өзгеру, даму жайын зерттейді.

Фразеология-тілдегі тұрақты тіркестерді зерттейді.

Диалектология-диалектілер, говорлар, жергілікті тіл ерекшеліктерін зерттейді.

Топонимика-тұтасынан алғанда, жер, су, қала, ауыл, елді мекен аттарын зерттейді.

Антропонимика-кісі фамилиясын, әке атын, кісінің шын аты мен лақап атын,

бүркеншік аттарды қарастыратын сала.

Лексикография- сөздіктер жасау және оларды зерттеу жөніндегі сала.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |