шпаргалка

MICROSTUDIU DE CAZ NR. 6

[ Назад ]

Folosind informatia dinc adrul temelor 1-6 la disciplina “Etica profesionala“ si din alte izvoare recomandate elaborati un program de comportari profesionale etice pentru firmele din Republica Moldova.Generaliare:Principiile fundamentale care trebuie să-i ghideze pe specialiştii în probleme de securitate în conduita lor, în relaţiile profesionale cu ceilalţi, se referă la:

a) Integritate. Specialistul în securitate trebuie să fie drept, cinstit şi sincer în executarea serviciilor sale;b) Independenţa. Când îşi exercită profesiunea, specialistul în securitate trebuie să fie şi să se manifeste liber faţă de orice interes care ar putea fi avut în vedere, ca fiind incompatibil cu integritatea sa;c) Secretul profesional. Specialistul în securitate trebuie să respecte caracterul confidenţial al informaţiilor obţinute cu ocazia executării lucrărilor sale şi nu trebuie să divulge nici una dintre aceste informaţii către terţi, cu excepţia cazurilor când a fost autorizat în mod expres în acest scop sau dacă are obligaţia legală sau profesională să facă această divulgare;d) Norme tehnice şi profesionale. Specialistul în securitate trebuie să-şi îndeplinească serviciile în conformitate cu normele tehnice şi profesionale care îi sunt aplicabile;e) Competenţa profesională. Specialistul în securitate trebuie să-şi menţină nivelul de competenţă pe tot parcursul carierei sale profesionale şi să nu efectueze decât lucrările pe care el însuşi sau societatea comercială din care face parte le poate realiza cu competenţă profesională;f) Comportare deontologică. Specialistul în securitate trebuie să se comporte într-un mod compatibil cu buna reputaţie a profesiunii şi trebuie să se abţină de la orice conduită de natură să aducă atingere acestei reputaţii.Prevederile acestui cod au ca raţiune protecţia fiecărui membru al Asociaţiei luat individual, cât şi a terţilor, deoarece Asociaţia este garant:

- pentru public, al calităţii şi fiabilităţii prestaţiilor specialiştilor în securitate;

- pentru membrii Asociaţiei, al unei sănătoase şi libere concurenţe, asigurată îndeosebi prin principiile liberei alegeri, de către client, a specialistului în securitate pe care-l doreşte, al independenţei profesionale a acestora.Responsabilitatea specifica pentru aplicarea si asigurarea respectarii Codului Etic, de catre personalul societatilor membre ale asociatei, revine conducerii societatilor, conform prevederilor normelor proprii de organizare ale acestora.Desconsiderarea valorilor si incalcarea normelor prezentului Cod Etic atrage raspunderea societatilor sau a persoanelor vinovate, dupa caz, conform statului ARTS.


КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |