шпаргалка

ALU ( Arithmetic-Logic Unit)

[ Назад ]

Teostab aritmeetika ja loogikatehteid. Multipleksor valib vastavalt etteantud koodile

ühe kindla funktsiooniga sisenditest ja suunab väljundisse. Selle lülituse alusel võib

koostada mitmebitiseid mitmefunktsioonilisi aritmeetika-loogika-plokke.

Aritmeetikatehete operandide ja tulemuste salvestamise jaoks on otstarbekas kasutada

registreid ning suunamised registritest ALU sisenditesse ja ALU väljundist

registritesse teostada multipleksorite ja demultipleksorite abil. ALU väljundsignaale ?

liitmisel või nihutamisel ülekandena kõrgeimast bitist tulevad CO (carry out) ja

madalaimast bitist allapoole väljanihkuvad LSB-d (last significant bit) ? saab

kasutada sisendsignaalidena CI (carry in) ja MSB (most significant bit) ALU töö

samal sammul. Näiteks CO suunamisel CI-sse realiseerime ringülekande, LSB

4

suunamisel MSB-sse toimub ringnihe jne. CO ja MSB väärtusi võib salvestada ka

trigerite abil ja kasutada ALU töö järgmisetel sammudel. Peale selle on osutunud

otstarbekaks registreerifa tehte tulemuse muidki tunnuseid, milledest tähtsamad on

ületäitumine, mis paljudel juhtudel vastab CO-le, nulltulem, negatiivne tulem,

väljanihkunud biti väärtus C jt.

Tunnuste salvestamiseks rakendatakse trigereid, mille olekuid kasutab nii ALU ise

kui ka tema juhtplokk. Kirjeldatud tunnusbitte nimetatakse sageli lippudeks (flag) ja

nad kuuluvad funktsionaalselt ALU juurde.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |