шпаргалка

Adresseerimise viisid (Addressing modes)

[ Назад ]

Otsene - käsuga antakse ette operandi aadress, mille järgi see sealt ka leitakse. Vahetu

- operand antakse koos käsuga, mälus on koos käsukood ja operant Suhteline -

antakse operandi aadress käsuloenduri prog. jooksva aadressi suhtes. Operandi

aadress leitakse käsuloenduri ja juhtaadressi summeerimisega. Kaudne - kõigepealt

leitakse mälust operandi aadress ja seejärel teisest mälupesast operand.

Indekseerimine - baasaadressina kasutatakse indeksiregistris salvestatud aadressi

19

sõna. Autoinkrementne - sarnane kaudsega, aga pärast operandi adresseerimist ja käsu

täitmist registri sisu kasvatatakse registri sisu 2 võrra või 1 võrra. Autodekrementne -

sarnane kaudsega, enne operandi adresseerimist kahandatakse registri sisu 2 või 1

võrra.

1. Vahetu adresseerimine ? direct addressing

Operandi määratlemiseks kasutatakse tema täisaadressi. Instruktsioon pääseb ligi alati

ainult täpselt samale mälukohale, nii et väärtus võib muutuda, aga asukoht mitte. Saab

kasutada globaalsete muutujate korral.

2. Otsene adresseerimine - Immediate Addressing

Käsu aadressi osa sisaldabki endas operandi, mitte aadressi või muid instruktsioone,

kust operandi leida. Operand seega laetakse mälust automaatselt samal ajal kui

laetakse käsku ning on kohe kasutamiseks olemas. Nii saab hankida ainult konstante.

3.Kaudne adresseerimine - Indirect Addressing.

Määratava operand tuleb mälust ja läheb mällu, aga tema aadress ei ole

instruktsiooniga püsivalt seotud. Selle asmel säilitatakse aadressi registris. Nii saab

erinevate instruktsiooni täitmistega koos kasutada erinevaid mälu sõnu.

4.Antoinkreventne adresseerimine - Autoincrement Addressing

loetakse operant välja ja aadress säilitatakse modifitseeritult. LIFO- pinumälu,

Pinuosuti (Stack Pointer), CP+1 liidetakse.

5.Autodekrementne - Autodecrement Addressing

lahutamine. (sama, mis eelmisel).

6.Segmenteerimine - Segmentation

vanem osa aadr.-st hoitakse lehekülje nr alles ja modifitseeritakse. Segmendi aadress

+ operandi aadress

7.Adresseerimine indekseerimisega ? Indexed Addressing

käsu juurde kuulub pikk baasaadress ja liidetaske juurde nihe, mis annab uue aadressi.

8.A baseeerimisega ? Based Addressing

Käsukoodi juurde kuulub nihe, mis võib olla lühem kui pikk aadress.

9.A. baseerimine ja indekseerimisega - liidetakse kõik (baas kui ka indeks) kokku.

10.Suhteline adresseerimine - PC - käsuloendur + Nihe ja saadakse uus aadress.

Mikroarvuti riistvara.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |