шпаргалка

Порівняльний аналіз різновидів господарських товариств: особливості правового статусу, переваги та недоліки.

[ Назад ]

Поняття господарського товариства :

1. Господарськими товариствами визнаються підприємства або

інші суб'єкти господарювання, створені юридичними особами та/або

громадянами шляхом об'єднання їх майна і участі в підприємницькій

діяльності товариства з метою одержання прибутку. У випадках,

передбачених цим Кодексом, господарське товариство може діяти у

складі одного учасника.

3. Господарські товариства є юридичними особами.

4. Суб'єкти господарювання - юридичні особи, які стали

засновниками або учасниками господарського товариства, зберігають

статус юридичної особи.

До господарських товариств належать: акціонерні

товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з

додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні

товариства.

2. Акціонерним товариством є господарське товариство, яке має

статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій однакової

номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями

тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків,

пов'язаних із діяльністю товариства, в межах вартості належних їм

акцій. Мінімальний статутний фонд -1250 мін з/п.

3. Товариством з обмеженою відповідальністю є господарське

товариство, що має статутний фонд, поділений на частки, розмір

яких визначається установчими документами, і несе відповідальність

за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства,

які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків,

пов'язаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів. Мінімальний статутний фонд – 100 мін з/п.

4. Товариством з додатковою відповідальністю є господарське

товариство, статутний фонд якого поділений на частки визначених

установчими документами розмірів і яке несе відповідальність за

своїми зобов'язаннями власним майном, а в разі його недостатності

учасники цього товариства несуть додаткову солідарну

відповідальність у визначеному установчими документами однаково

кратному розмірі до вкладу кожного з учасників. Мінімальний статутний фонд – 100 мін з/п.5. Повним товариством є господарське товариство, всі учасники

якого відповідно до укладеного між ними договору здійснюють

підприємницьку діяльність від імені товариства і несуть додаткову

солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм

майном.

6. Командитним товариством є господарське товариство, в якому

один або декілька учасників здійснюють від імені товариства

підприємницьку діяльність і несуть за його зобов'язаннями

додаткову солідарну відповідальність усім своїм майном, на яке за

законом може бути звернено стягнення (повні учасники), а інші

учасники присутні в діяльності товариства лише своїми

вкладами (вкладники).

7. Учасниками повного товариства, повними учасниками

командитного товариства можуть бути лише особи, зареєстровані як

суб'єкти підприємництва.

Акціонерні товариства

1. Акціонерні товариства можуть бути відкритими або

закритими.

Установчі документи господарського товариства

1. Установчим документом повного товариства і командитного

товариства є засновницький договір. Установчим документом

акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю і

товариства з додатковою відповідальністю є статут.

2. Установчі документи господарського товариства повинні

містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його

діяльності, склад засновників та учасників, склад і компетенцію

органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи

перелік питань, з яких необхідна одностайність або кваліфікована

більшість голосів, інші відомості, передбачені статтею 57 цього

Кодексу.

3. Статут акціонерного товариства, крім зазначених у частині

другій цієї статті відомостей, повинен містити також відомості про

види акцій, що випускаються, їх номінальну вартість,

співвідношення акцій різних видів, кількість акцій, що купуються

засновниками, наслідки невиконання зобов'язань по викупу акцій.

4. Статут товариства з обмеженою відповідальністю, крім

відомостей, зазначених у частині другій цієї статті, повинен

містити відомості про розмір часток кожного з учасників, розмір,

склад та порядок внесення ними вкладів.

Статутом може бути встановлено порядок визначення розміру

часток учасників залежно від зміни вартості майна, внесеного як

вклад, та додаткових внесків учасників.

5. Засновницький договір повного товариства і командитного

товариства, крім відомостей, зазначених у частині другій цієї

статті, повинні визначати розмір частки кожного з учасників, форму

їх участі у справах товариства, розмір, склад і порядок внесення

ними вкладів. Стосовно вкладників командитного товариства в

засновницькому договорі вказуються тільки сукупний розмір їх

часток у майні товариства та розмір, склад і порядок внесення ними

вкладів.

6. Найменування господарського товариства повинно містити

зазначення виду товариства, для повних товариств і командитних

товариств - прізвища (найменування) учасників товариства, які

несуть додаткову відповідальність за зобов'язаннями товариства

усім своїм майном, а також інші необхідні відомості. Найменування

господарського товариства не може вказувати на належність

товариства до органів державної влади чи органів місцевого

самоврядування.

7. До установчих документів можуть бути включені також

відомості щодо інших умов діяльності господарського товариства,

які не суперечать закону. Якщо в установчих документах не вказано

строк діяльності господарського товариства, воно вважається

створеним на невизначений строк.

8. Установчі документи господарського товариства у

передбачених законом випадках погоджуються з Антимонопольним

комітетом України.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |