шпаргалка

Характеристика правового статусу акціонерних товариств

[ Назад ]Поняття та юридичний статус акціонерного товариства

Поняття акціонерного товариства.

Особливості його правового статусу обумовлені акціонерною власністю, акціонерним способом формування і функціонування статутного фонду товариства.

Акціонерним визнається засноване на установчому договорі та статуті товариство, яке має статутний фонд, поділений на певну кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства.

З визначення випливають особливості акціонерного товариства, які обумовлюють специфіку його юридичного статусу.

• По-перше, статутний фонд акціонерного товариства має акціонерну природу, формується шляхом емісії та продажу акцій фізичним та/або юридичним особам.

• По-друге, акціонерне товариство має публічний статус емітента цінних паперів (акцій, облігацій). Інші товариства не мають статусу емітента акцій. Акціонерне товариство є юридичною особою, яка від свого імені випускає акції і зобов'язується своєчасно виконувати обов'язки, що випливають з умов їх випуску. Шляхом випуску і продажу акцій акціонерні товариства і формують свої статутні фонди, і збільшують їх, якщо це необхідно. Акції відкритих акціонерних товариств допускаються до вільного продажу на умовах, визначених Законом України "Про цінні папери і фондову біржу", іншими актами про фондовий ри-

нок.

• По-третє, фізичні та юридичні особи, які придбали акції акціонерних товариств, фіксуються у реєстрі власників іменних цінних паперів і набувають статусу акціонерів. Права та обов'язки акціонерів визначені статтями 10 і 11 Закону України "Про господарські товариства", статтями 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу".

• По-четверте, особливою ознакою акціонерного товариства є обмеження відповідальності акціонерів. Акціонери відповідають (точніше - несуть ризик відповідальності) за зобов'язаннями товариства тільки в межах належних їм акцій. За ознакою відповідальності акціонерів акціонерне товариство належить до товариств з обмеженою відповідальністюю

Юридичний статус акціонерного товариства характеризується і деякими іншими рисами. Так, товариство має засновницькі права щодо створення господарських об'єднань (участі в існуючих об'єднаннях). Акціонерне товариство має право створювати дочірні підприємства, наділяти їх майном, яке належить товариству, призначати керівника та реалізовувати інші права власника дочірнього підприємства.

Законодавством передбачено, що акціонерне товариство має фірмову марку та товарний знак. Ці реквізити затверджуються правлінням товариства і реєструються в Торгово-промисловій палаті України.

Види акціонерних товариств. За способом функціонування акцій закон розрізняє відкриті та закриті акціонерні товариства. Акції відкритих товариств можуть розповсюджуватися як шляхом відкритої підписки, так і шляхом купівлі-продажу на біржі (статті 6-8 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу", ст. 30 Закону України "Про господарські товариства"). В закритому акціонерному товаристві акції розподіляються між засновниками і не можуть розповсюджуватися шляхом підписки або купівлі-продажу на біржі.

Засновники закритих акціонерних товариств до дня скликання установчих зборів повинні внести не менш як 50 відсотків номінальної вартості акцій.Но у Свєти всьо коротко і ясно:

ЗУ «Про акціонерні товариства»- через 2 роки – АТ будуть вправі виконувати лише бездокументар. –нерозбірливе слово;через 5 років- втрат чинність певні статті щодо ВАТ***ЗУ «про гт»,.за 5 років- всі АТ мають привести свої статути у відп. З новим ЗУ.

ВАТ- відкритий продаж через біржу

ЗАТ- лише між засновниками( ЗУ «про гт»)

Новий закон: публічні-ВАТ,приватні-ЗАТ- до 100 осіб акціонерів(обмеж. складу). Акції ПАТ(прив.)можуть бути продані за перерваним пр. учасникам

Рішення про випуск акції+ держ. реєстр. Акції у Держ комісії з цінних паперів+ надання міжнар коду+збори акціонерів-звіт у ДК з ЦП про розміщення акцій+реєстр АТ як ЮО в орг.д. вл.

Мін розмір статутного капіталу -1250 мін зрплат

Істинг- котирування акції на біржі(обов*язк для ПАТ)

Загальні збори акціонерів-вищий орган управління.

Новели:чітко передбачено місце зборів-на тер. У в межах населеного пункту, де знах. Товариство(крім 100% інозем капіталу)

• Про збори повідомляти-в центр друк органи К з ЦП, ЗМІ+ обов*язкове письмове персональне повідомл.

• Строк для подачі позовів- протягом 3 міс з дати прийняття оскаржуваного рішення

• 30 дн для оскарж відмови товариства придбати акції какціонера

10 акціонерів і більше-обов*язкове створення Наглядової Радию

Ревізійна комісія(якщо б 100 осіб): до 100-мали бути лише ревізор

Обов*язковий викуп товариством акцій, що належать акціонеру:

• Якщо він голосував проти зміни розміру стат капіталу

• Якщо він голосував проти значного правочину

• Якщо він голосував проти рішення щодо ліквідації товариства

Особа, яка має намір придбати б. 10% акцій=за 30 дн письмово попередити тов, опублікув оголошення, розмістити оголош на фондовій біржі, де котуються цінні папери.

Придбав 50%-зобов*яз. Запропонувати ін акціонерам викупити у них акції

+пр. акціонерів отримувати інфо щодо значних правочинів та правоч, в яких є заінтересованість.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |