шпаргалка

Поняття та види правового режиму майна СПД

[ Назад ]

ГК – майно - сукупність речей та інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності суб'єктів господарювання та відображаються в їх балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку майна цих суб'єктів.

ЦК - + майнові права та обов’язки.

Залежно від економічної форми, якої набуває майно у процесі здійснення господарської діяльності, майнові цінності належать до- основних фондів - будинки, споруди, машини та устаткування, обладнання, інструмент, виробничий інвентар і приладдя, господарський інвентар та інше майно тривалого використання, що віднесено законодавством до основних фондів

ст. 8 ЗУ «про оподаткування прибутку підприємств» - основні фонди: 4 групи (для кожної свої ставки амортизації)

1-будинки, споруди

2-транспортні засоби, виробниче обладнання,

3-інше, що не належить до 1,2,4.

4-комп.техніка, засоби зв’язку, програмне забезпечення

- оборотних засобів - сировина, паливо, матеріали, малоцінні предмети та предмети, що швидко зношуються, інше майно виробничого і невиробничого призначення, що віднесено законодавством до оборотних засобів.

- коштів - гроші у національній та іноземній валюті, призначені для здійснення товарних відносин цих суб'єктів з іншими суб'єктами, а також фінансових відносин відповідно до законодавств

- Товарів - вироблена продукція (товарні запаси), виконані роботи

та послуги

- !!!Особливим видом майна суб'єктів господарювання є цінні папери.

Майно СПД має обліковуватися – основна форма: баланс.

Джерелами формування майна суб'єктів господарювання є: грошові та матеріальні внески засновників; доходи від реалізації продукції (робіт, послуг); доходи від цінних паперів; капітальні вкладення і дотації з бюджетів;надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об'єктів комплексів), що належать їм, придбання майна інших суб'єктів; кредити банків та інших кредиторів; безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій і громадян;інші джерела, не заборонені законом.

Правовий режим – це встановлений нормативно-правовими актами порядок визначення складу майна, його використання, розпорядження та звернення стягнення кредитів та правової охорони

Основу правового режиму майна суб'єктів господарювання, на якій базується їх господарська діяльність, становлять право власності та інші речові права - право господарського відання, право оперативного управління. + інші речові права (права володіння, права користування тощо), передбачені ЦК.

!!! Інші речові права (ЦК,ГК)

- Право господарського відання

- Право оперативного управління

- Право володіння

- Право користування земельною ділянкою для С/Г потреб

- Право користування чужою ділянкою для забудови

- Право користування чужим майном.

Право господарського відання

Похідне від пр власності-як у держ підпр-вах, так і в ін. унітарн. підпр.

Власник здійснює контроль за використ переданого майна(держ контроль-ревізійна служба-держ фін аудит:наявність цінностей на д. підпр.,ефективності їх використ, правильності вед обліку., звітності)

Можуть захищатись:від власника майна

Право оперативного управління-спд для ведення некомерц діяльності

Право володіння-виникає на підставі догоору та інш. підст. визнач. законом(притримання-недоговірний спосіб забезпечення виконання зобов-шляхом залишення у себе чужого майна)

Право користування чужим майном

Для задоволення потреб іншої особи, що не є власником майна

Може встановл за договором, заповітом, законом, судом

Може бути особистим-для власн сусід ділянки

Сервітут-строковий(безстрок),платн(безоплатн)

Невикористання протягом б. 3 років-підстава припинення сервітуту

Емфітевзис-для власників с-г ділянок з користувачами.

Встановлюється тільки договором-строк(безстрок),платний.

Може бути відчуджений-однак, землевласник користується переважним правом придбання.

Суперфіцій-для забудови

За доовором-заповітом.

Будівля-власність землекористувача, Земля-приватна вл власника.

Оренда-ЗУ «Про оренду майна»-пошир і на ін ф-м власн

Зараз поширені відносини лізингу( ЗУ «про фін лізинг»)- лізингодавець-придбав у власність майно, необхідне лізингоотримувачу не менше ніж на 1 рік за встановлену плату.

Договір управління майном

Майно-власність довірителя

Управитель вчиняє від ім. власника юрид. дії

Так здійснюється управління корпоративними правилами д.

Мета- забезпечення ефективного управліня майном.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |