шпаргалка

Порядок проведення державної реєстрації СПД-юридичних осіб.

[ Назад ]Реєстрація: 1) сама державна реєстрація;

2) реєстрація новоствореного об’єкту в інших державних органах;

Нормативна база: ЗУ «Про державну реєстрація юридичних та фізичних осіб-підприємців».

Державна реєстрація – це засвідчення факту створення або припинення юр.о., факту набуття або позбавлення статусу підприємця ф.о, а також вчинення інших реєстраційних дій шляхом внесення відповідних записів до ЄДР (єдиного державного реєстру юр.о. та ф.о - підприємців). Функції: 1) провонаділяюча – факт засвідчення створення юр.о.;

2) статусостворююча – факт засвідчення набуття статусу ф.о.-підпр.;

3) статистична (реєстраційна) – ведення реєстру даних (держава може контролювати)

Стаття 5. Місце проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

1. Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи - підприємця. (Місцезнаходження юр.о. за ЦКУ – адреса органу або особи, яка уповноважена виступати від імені цієї юр.о.)

Стаття 24. Документи, що подаються для проведення державної

реєстрації юридичної особи

особи повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;

 примірник оригіналу або нотаріально посвідчену копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;

 два примірники установчих документів;

 документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи.

2. У разі, якщо проводилося резервування найменування

юридичної особи, крім документів, які передбачені частиною першою

цієї статті, додатково подається + чинна довідка з Єдиного

державного реєстру про резервування найменування юридичної особи.

3. У випадках, що передбачені законом, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається(надсилається) копія рішення органів Антимонопольного комітету України або Кабінету Міністрів України про надання дозволу на узгоджені дії або на концентрацію суб'єктів господарювання.

4. У разі державної реєстрації юридичної особи, для якої

законом встановлено вимоги щодо формування статутного фонду

(статутного або складеного капіталу), крім документів, які

передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається документ, що підтверджує внесення засновником (засновниками) вкладу (вкладів) до статутного фонду (статутного або складеного капіталу) юридичної особи в розмірі, який встановлено законом.

6. У разі державної реєстрації фермерського господарства крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається копія Державного акта на право приватної власності засновника на землю або копія Державного акта на право постійного користування землею засновником, або нотаріально посвідчена копія договору про право користування землею засновником, зокрема на умовах оренди.

7. У разі державної реєстрації юридичної особи, засновником

(засновниками) якої є іноземна юридична особа, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру, який відповідає вимогам частини шостої статті 8 цього Закону.

8. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи для проведення державної реєстрації юридичної особи, якщо вони не передбачені частинами першою - сьомою цієї статті.

9. Якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються засновником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється його паспорт.

Якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються особою, уповноваженою засновником (засновниками) юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється її паспорт та надається документ, що засвідчує її повноваження.

10. Документи, які подані для проведення державної реєстрації юридичної особи, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається рекомендованим листом) засновнику або уповноваженій ним особі з відміткою про дату надходження документів.

Дата надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.

11. Державний реєстратор має право залишити без розгляду документи, які подані для проведення державної реєстрації юридичної особи, якщо: документи подані за неналежним місцем проведення державної

реєстрації;

 документи не відповідають вимогам, які встановлені частинами

першою, другою, четвертою - сьомою статті 8 та частиною п'ятою

статті 10 цього Закону;

 до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони

у проведенні реєстраційних дій;

 документи подані не в повному обсязі;

 документи подано особою, яка не має на це повноважень12. Про залишення документів, які подані для проведення державної реєстрації юридичної особи, без розгляду засновнику або уповноваженій ним особі не пізніше наступного робочого дня з дати їх надходження державним реєстратором видаються (надсилається рекомендованим листом з описом вкладення) відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення документів без розгляду та документи, що подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи, відповідно до опису.

Залишення документів, які подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи, без розгляду не перешкоджає засновнику або уповноваженій ним особі повторному зверненню до державного реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були підставою для залишення цих документів без розгляду.Державний реєстратор: 1) залишити без розгляду документи (див.вище)

2) відмовити у реєстрації: ст..27 ЗУ 1. Підставами для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи є: невідповідність відомостей, які вказані в реєстраційній

картці на проведення державної реєстрації юридичної особи,

відомостям, які зазначені в документах, що подані для проведення

державної реєстрації юридичної особи; невідповідність установчих документів вимогам частини третьої

статті 8 цього Закону; порушення порядку створення юридичної особи, який встановлено

законом, зокрема: наявність обмежень на зайняття відповідних посад,

встановлених законом щодо осіб, які зазначені як посадові особи

органу управління юридичної особи; невідповідність відомостей про засновників (учасників)

юридичної особи відомостям щодо них, які містяться в Єдиному

державному реєстрі; наявність обмежень щодо вчинення засновниками (учасниками)

юридичної особи або уповноваженою ними особою юридичних дій, які

встановлені абзацом четвертим частини другої статті 35 цього

Закону; наявність в Єдиному державному реєстрі найменування, яке

тотожне найменуванню юридичної особи, яка має намір

зареєструватися; використання у найменуванні юридичної особи приватного права

повного чи скороченого найменування органу державної влади або

органу місцевого самоврядування, або похідних від цих найменувань,

або історичного державного найменування, перелік яких

встановлюється Кабінетом Міністрів України.Відмова у проведенні державної реєстрації юридичної особи з

інших підстав не допускається.3) зареєструвати: ст. 25 ЗУ за відсутності підстав для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи державний реєстратор повинен внести до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи ідентифікаційний код відповідно до вимог Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації юридичної особи на підставі відомостей цієї реєстраційної картки.

Строк державної реєстрації юридичної особи не повинен перевищувати три робочих дні з дати надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи.!!!! Державний реєстратор у день державної реєстрації юридичної особи зобов'язаний передати відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування відомості з реєстраційної картки на

проведення державної реєстрації юридичної особи.

!АЛЕ! Взяття на облік та реєстрація у цих органах – це різні речі! Для реєстрації юр.о. самостійно подає до них пакет документів. ***Підрозділи юр.о. реєстрації не підлягають, але відомості про них вносяться до Реєстру.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |