шпаргалка

Валютне регулювання в Україні: поняття, завдання, методи, відповідальність за порушення

[ Назад ]

Регулювання - Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю"

Валютне регулювання - правовий режим, що дозволяє учасникам валютних відносин здійснювати валютні операції за умови дотримання валютних обмежень та під контролем держави, а також як діяльність держави в особі уповноважених нею органів (валютного регулювання і контролю) застосування адміністративних та економічних методів впливу на учасників валютних правовідносин щодо валютної політики в державі.

Змістом валютного регулювання є його

- суб'єкти,

- об'єкти,

- завдання та

- компетенція відповідних органів.

Суб'єкти валютного регулювання:

- органи виконавчої влади, що наділені відповідними повноваженнями в цій сфері, а також

- резиденти,

- нерезиденти,

- уповноважені банки,

- інші виконавчі органи з питань кредитування іноземними державами,

- інвестори (резиденти та нерезиденти).

Об'єктами валютного регулювання є:

- порядок здійснення валютних операцій (наприклад, норми щодо порядку оформлення та обліку валютообмінних операцій);

- юридичні дії, що виникають із володіння, користування та розпорядження валютними цінностями;

- процесуальні відносини із застосування заходів відповідальності за вчинені валютні правопорушення.

До основних завдань валютного регулювання можна віднести:

1) розробку та прийняття відповідними органами нормативно-правових актів, що визначають принципи та порядок здійснення валютних операцій на території України, порядок ввезення та вивезення іноземної валюти, права та обов'язки суб'єктів валютних відносин, відповідальність за порушення валютного законодавства;

2) визначення основних засад внутрішньої та зовнішньої валютної політики держави;

3) створення системи контролю за дотриманням валютного законодавства України (валютний контроль);

4) формування державного валютного резерву для забезпечення фінансових зобов'язань держави в іноземній валюті.

Аналізуючи зміст валютного регулювання, можна констатувати, що основним його завданням є захист національної валюти та можливість учасників валютних відносин здійснювати валютні операції з урахуванням валютних обмежень та під контролем держави.

Принципи.

- загальноприйняті принципів правового регулювання: законність, системність, ефективність, гласність, прозорість та додержання прав і охоронюваних законом інтересів фізичних і юридичних осіб.

- специфічні принципи:

• запобігання незаконному витоку капіталу за кордон та мобілізації валютних ресурсів;

• конвертації валюти України за поточними валютними операціями резидентів;

• обмеження використання іноземної валюти у внутрішньому обігу;

• здійснення контролю за обігом іноземної валюти та валютних цінностей.

Методи валютного регулювання:

- адміністративні:

1. Встановлення порядку здійснення валютних операцій.

2. Введення обмежень на здійснення окремих валютних операцій залежно від їх характеру, суб'єктів, об'єктів, обсягу та інших факторів.

3. Контроль за дотриманням валютного законодавства і застосування заходів відповідальності до суб'єктів, що порушили встановлений порядок здійснення валютних операцій.Стаття 16. Декрету: Відповідальність за порушення валютного законодавства1. Незаконні скуповування, продаж, обмін чи використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави, тобто вчинення цих дій без відповідного дозволу (ліцензії), якщо

відповідно до цього Декрету та інших актів валютного законодавства наявність такого дозволу (ліцензії) є обов'язковою, тягнуть за собою адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

2. До резидентів, нерезидентів, винних у порушенні правил валютного регулювання і валютного контролю, застосовуються такі міри відповідальності (фінансові санкції):

- за здійснення операцій з валютними цінностями без одержання генеральної ліцензії НБУ - штраф у сумі, еквівалентній сумі (вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом НБУ на день здійснення таких операцій, з виключенням банку із Республіканської книги реєстрації банків або без такого виключення;

- за здійснення операцій з валютними цінностями, що потребують одержання ліцензії НБУ без одержання індивідуальної ліцензії НБУ - штраф у сумі, еквівалентній сумі

зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом НБУ на день здійснення таких операцій;

- за торгівлю іноземною валютою банками та іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку без одержання ліцензії НБУ та (або) з порушенням порядку й умов торгівлі валютними цінностями на міжбанківському валютному ринку України, встановлених Національним банком України, - штраф у сумі, еквівалентній сумі (вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за

обмінним курсом Національного банку України на день здійснення таких операцій, з виключенням банку із Республіканської книги реєстрації банків або без такого виключення;

- за невиконання уповноваженими банками обов'язків, передбачених пунктом 4 статті 4 цього Декрету, а також за невиконання уповноваженими банками, фінансовими установами та

національним оператором поштового зв'язку обов'язків, передбачених пунктом 2 статті 13 цього Декрету, - позбавлення генеральної ліцензії Національного банку України на право здійснення валютних операцій або штраф у розмірі, що встановлюється Національним

банком України;

- за порушення резидентами порядку розрахунків, установленого статтею 7 цього Декрету, - штраф у розмірі, еквівалентному сумі валютних цінностей, що використовувалися при розрахунках, перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного банку України на день здійснення таких розрахунків;

- за несвоєчасне подання, приховування або перекручення звітності про валютні операції - штраф у сумі, що встановлюється Національним банком України;

- за невиконання резидентами вимог щодо декларування валютних цінностей та іншого майна, передбачених статтею 9 цього Декрету, - штраф у сумі, що встановлюється Національним банком України.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |