шпаргалка

Правові засади відповідальності СПД згідно актів антимонопольно-конкурентного законодавства

[ Назад ]Антимонопольне законодавство України встановлює кілька видів санкцій за порушення норм цього законодавства, а також у загальному вигляді визначає порядок застосування таких санкцій.Відповідальність за порушення законодавства про економічну конкуренцію передбачена Законом України «Про захист економічної конкуренції». До винного можуть бути застосовані такі види санкцій СТ. 52-55 ЗУ:1. Накладення штрафів:

- на господарюючих суб'єктів - юридичних осіб і їхнього об'єднання - у розмірі до 300% виторгу від реалізації товарів, робіт, послуг за останній звітний рік;

- на юридичних осіб, їхні об'єднання й об'єднання громадян, що не є господарюючими суб'єктами - до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

- групу суб'єктів господарювання2. Примусовий поділ

не застосовується у разі:

- неможливості організаційного або територіального відокремлення підприємств, структурних підрозділів чи структурних одиниць;

- наявності тісного технологічного зв'язку підприємств, структурних підрозділів чи структурних одиниць (якщо обсяг продукції, яка вживається суб'єктом господарювання, перевищує тридцять відсотків валового обсягу продукції підприємства, структурного підрозділу чи структурної одиниці).3. Адміністративні стягнення за чинним законодавством.

Стаття 164 КУпА Порушення порядку провадження господарської діяльності

Провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, чи без одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом4. Відшкодування шкоди, що здійснюється за позовами зацікавлених осіб до господарського суду. Головна цивільно-правова санкція - відшкодування збитків, заподіяних зловживанням монопольним становищем і несумлінною конкуренцієюВідповідальність за порушення законодавства про економічну конкуренцію передбачена Законом України «Про захист від недобросовісної конкуренції». До винного можуть бути застосовані органами АМК такі види санкцій, окрім перерахованих вище СТ. 25, 26 ЗУ:1. Вилучення товарів з неправомірно використаним позначенням і копій виробів іншого господарюючого суб'єкта.2. Спростування неправдивих, неточних або неповних відомостей.Перераховані санкції можуть бути застосовані Антимонопольним комітетом України в результаті розгляду справ про порушення норм антимонопольного законодавства.Майнова відповідальність у вигляді накладення штрафів передбачена стст.19, 20 Закону України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності»Штрафи на підприємців - юридичних осіб накладаються Антимонопольним комітетом України за:

- відхилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень Антимонопольного комітету Украї-ни - у розмірі п'яти відсотків від виторгу підприємця від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передує року, у якому накладається штраф;

- створення, реорганізацію (злиття, приєднання), ліквідацію суб'єктів, вступ одного або декількох суб'єктів господарювання в об'єднання, придбання чи набуття будь-яким іншим способом у власність, одержання в управління (користування) часток (акцій, паїв) та активів (майна) у вигляді цілісних майнових комплексів суб'єктів господарювання чи їх структурних підрозділів, а також в оренду цілісних майнових комплексів суб'єктів господарювання чи їх структурних підрозділів без згоди на це Антимонопольного комітету України, адміністративних колегій, державних уповноважених і територіальних відділень Антимонопольного комітету України у випадках, якщо законодавством передбачено необхідність одержання такої згоди, - у розмірі до 5 відсотків виручки суб'єктів господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф;

- непредставлення, несвоєчасна подача або подача свідомо недостовірної інформації Антимонопольному комітетові України і його територіальним відділенням - у розмірі половини відсотка витор-гу підприємця від реалізації продукції/товарів, робіт, послуг/за останній звітний рік, що переду-вав року, у якому накладається штраф.У випадку, якщо підприємець працював менше одного року, штрафи обчислюються від виторгу підприємця за час, що передував порушенню.Рішення щодо накладення штрафів у розмірах понад чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян приймаються винятково Антимонопольним комітетом України на його засіданнях.Досить радикальною санкцією за порушення антимонопольного законодавства є встановлення матеріальної відповідальності у вигляді вилучення незаконно отриманого прибутку. Прибуток, незаконно отриманий суб'єктами підприємницької діяльності в результаті порушення статей 4, 5 і 7 Закону України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» (зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірні договори між підприємцями, несумлінна конкуренція), вилучається судом або господарським судом у державний бюджет.Крім цього, передбачається і така санкція, як примусовий розподіл монопольних утворень у випадку зловживання монопольним становищем.

Розпорядження про примусовий розділ підприємств (об'єднань) підлягає виконанню у встановлений термін, але не пізніше шести місяців. Примусовий поділ не може застосовуватися в тих випадках, коли неможливо розірвати технологічний процес, якщо внутрішня частина обороту підприємств менше 30% у загальному обсязі валової продукції.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |