шпаргалка

Основні види порушень законодавства про захист економічної конкуренції (на жаль це питання я ніяк не змогла скоротити(( писала по лекції))

[ Назад ]

Згідно із ст.1 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» економічна конкуренція – змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.

Згідно з вказаним законом до дій, які негативно впливають на конкуренцію, належать:

1. Антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання.

2. Зловживання монопольним становищем на ринку.

3. Недобросовісна конкуренція.

4. Антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю.

5. Обмежувальна та дискримінаційна діяльність суб’єктів господарювання, об’єднань.

Антиконкурентні узгоджені дії є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції. Відповідно до ч.2 ст.6 ЗУ ними є:

1) встановлення цін чи інших умов придбання або реалізації товарів;

2) обмеження виробництва, ринків товарів,

техніко-технологічного розвитку, інвестицій або встановлення

контролю над ними;

3) розподілу ринків чи джерел постачання за територіальним

принципом, асортиментом товарів, обсягом їх реалізації чи

придбання, за колом продавців, покупців або споживачів чи за

іншими ознаками;

4) спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів,

тендерів;

5) усунення з ринку або обмеження доступу на ринок (вихід з

ринку) інших суб'єктів господарювання, покупців, продавців;

6) застосування різних умов до рівнозначних угод з іншими

суб'єктами господарювання, що ставить останніх у невигідне

становище в конкуренції;

7) укладення угод за умови прийняття іншими суб'єктами

господарювання додаткових зобов'язань, які за своїм змістом або

згідно з торговими та іншими чесними звичаями в підприємницькій

діяльності не стосуються предмета цих угод;

8) суттєвого обмеження конкурентоспроможності інших суб'єктів

господарювання на ринку без об'єктивно виправданих на те причин.

Особа, що вчинила антиконкурентні узгоджені дії, але раніше за інших учасників цих дій добровільно повідомила про це Антимонопольний комітет України чи його територіальне відділення та надала інформацію, яка має суттєве значення для прийняття рішення у справі, звільняється від відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій.Не може бути звільнена від відповідальності особа, якщо вона:

• не вжила ефективних заходів стосовно припинення нею антиконкурентних узгоджених дій після повідомлення про них Антимонопольному комітету України;

• була ініціатором чи забезпечувала керівництво антиконкурентними узгодженими діями;

• не надала всіх доказів або інформації стосовно вчинення нею порушення, про які їй було відомо та які вона могла безперешкодно отримати.Згідно з ст..10 ЗУ Узгоджені дії можуть бути дозволені відповідними органами Антимонопольного комітетуУкраїни, якщо їх учасники доведуть, що ці дії сприяють:

вдосконаленню виробництва, придбанню або реалізації товару;

техніко-технологічному, економічному розвитку;

розвитку малих або середніх підприємців;

оптимізації експорту чи імпорту товарів;

розробленню та застосуванню уніфікованих технічних умов або

стандартів на товари;

раціоналізації виробництва.

Узгоджені дії, передбачені в частині першій цієї статті, не можуть бути дозволені органами Антимонопольного комітету України, якщо конкуренція суттєво обмежується на всьому ринку чи в значній його частині.

Кабінет Міністрів України може дозволити узгоджені дії, на які Антимонопольним комітетом України не було надано дозволу відповідно до частини другої цієї статті, якщо учасники узгоджених дій доведуть, що позитивний ефект для суспільних інтересів переважає негативні наслідки обмеження конкуренції.

Дозвіл згідно з частиною третьою цієї статті не може бути

наданий, якщо:

• учасники узгоджених дій застосовують обмеження, які не є

необхідними для реалізації узгоджених дій;

• обмеження конкуренції становить загрозу системі ринкової

економіки.Види відповідальності:

1. Фінансові санкції

2. Відшкодування шкоди (ст..55 ЗУ - Шкода, заподіяна порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції відшкодовується особою, що вчинила порушення, у подвійному розмірі завданої шкоди)

3. Адміністративна відповідальність

4. Кримінальна відповідальність (ст..228)Зловживання монопольним становищем на ринку .

Зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку є дії чи бездіяльність суб'єкта господарювання, який займає монопольне (домінуюче) становище на ринку, що призвели або можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, або ущемлення інтересів інших суб'єктів господарювання чи споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.

Згідно із ст..13 ЗУ зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку, зокрема, визнається:

1) встановлення таких цін чи інших умов придбання або реалізації товару, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку;

2) застосування різних цін чи різних інших умов до рівнозначних угод з суб'єктами господарювання, продавцями чи покупцями без об'єктивно виправданих на те причин;

3) обумовлення укладання угод прийняттям суб'єктом господарювання додаткових зобов'язань, які за своєю природою або згідно з торговими та іншими чесними звичаями у підприємницькій діяльності не стосуються предмета договору;

4) обмеження виробництва, ринків або технічного розвитку, що завдало чи може завдати шкоди іншим суб'єктам господарювання, покупцям, продавцям;

5) часткова або повна відмова від придбання або реалізації товару за відсутності альтернативних джерел реалізації чи придбання;

6) суттєве обмеження конкурентоспроможності інших суб'єктів господарювання на ринку без об'єктивно виправданих на те причин;

7) створення перешкод доступу на ринок (виходу з ринку) чи усунення з ринку продавців, покупців, інших суб'єктів господарювання.

Зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом (фінансова відповідальність, ст.53 ЗУ + адміністративна відповідальність).Недобросовісна конкуренція.

Згідно із Законом «Про захист від недобросовісної конкуренції» Недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності.

Існують 3 групи дій недобросовісної конкуренції:

1. Неправомірне використання ділової репутації (неправомірне використання позначень, товару іншого виробника тощо).

2. Досягнення неправомірних переваг у конкуренції та створення перешкод іншим суб’єктам (дискредитація інших суб’єктів господарювання, схилення до бойкоту).

3. Неправомірне збирання, розголошення, використання комерційної таємниці.

Відповідальність:

- Штраф;

- Відшкодування шкоди;

- Офіційне спростування неправдивої інфо;

- Адмін.. відп.;

- Крим. Відповідальність.

Антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю.

Згідно ст.. 15 ЗУ Про захист економічної конкуренції» Антиконкурентними діями органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, зокрема, визнаються:

заборона або перешкоджання створенню нових підприємств чи здійснення підприємництва в інших організаційних формах у будь-якій сфері діяльності, а також встановлення обмежень на здійснення окремих видів діяльності, на виробництво, придбання чи реалізацію певних видів товарів;

пряме або опосередковане примушення суб'єктів господарювання до вступу в асоціації, концерни, міжгалузеві, реґіональні чи інші форми об'єднань або здійснення узгоджених дій концентрації суб'єктів господарювання в інших формах;

пряме або опосередковане примушення суб'єктів господарювання до пріоритетного укладення договорів, першочергової поставки товарів певному колу споживачів чи першочергового їх придбання у певних продавців;

будь-яка дія, спрямована на централізований розподіл товарів, а також розподіл ринків між суб'єктами господарювання за територіальним принципом, асортиментом товарів, обсягом їх реалізації чи закупівель або за колом споживачів чи продавців;

встановлення заборони на реалізацію певних товарів з одного реґіону країни в іншому або надання дозволу на реалізацію товарів з одного реґіону в іншому в певному обсязі чи за виконання певних умов;

надання окремим суб'єктам господарювання або групам суб'єктів господарювання пільг чи інших переваг, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів, що призводить або може призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції;

дія, внаслідок якої окремим суб'єктам господарювання або групам суб'єктів господарювання створюються несприятливі чи дискримінаційні умови діяльності порівняно з конкурентами;

дія, якою встановлюються не передбачені законами України заборони та обмеження самостійності підприємств, у тому числі щодо придбання чи реалізації товарів, ціноутворення, формування програм діяльності та розвитку, розпорядження прибутком.

Вчинення антиконкурентних дій органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.Обмежувальна та дискримінаційна діяльність суб’єктів господарювання, об’єднань.

Згідно із ст.. 18 ЗУ Суб'єктам господарювання, об'єднанням забороняється схиляти інших суб'єктів господарювання до вчинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції чи сприяти вчиненню таких порушень.

Суб'єктам господарювання, об'єднанням забороняється примушувати інших суб'єктів господарювання:

до антиконкурентних узгоджених дій, визначених статтею 6

цього Закону;

до узгоджених дій, визначених статтями 7, 8, 9 та 10 цього

Закону;

до участі у концентрації суб'єктів господарювання.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |