шпаргалка

Основні засади державного контролю (нагляду) у підприємницькій діяльності

[ Назад ]

Н/п база: ст.19 ГК

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері ГД».

державний нагляд (контроль) - діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів (далі - органи державного нагляду (контролю)) в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, прийнятного рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища;

Стаття 19. Державний контроль та нагляд за господарською

діяльністю

1. Суб'єкти господарювання мають право без обмежень

самостійно здійснювати господарську діяльність, що не суперечить

законодавству.

3. Держава здійснює контроль і нагляд за господарською

діяльністю суб'єктів господарювання у таких сферах:

 збереження та витрачання коштів і матеріальних цінностей

суб'єктами господарських відносин - за станом і достовірністю

бухгалтерського обліку та звітності;

 фінансових, кредитних відносин, валютного регулювання та

податкових відносин - за додержанням суб'єктами господарювання

кредитних зобов'язань перед державою і розрахункової дисципліни,

додержанням вимог валютного законодавства, податкової дисципліни;

 цін і ціноутворення - з питань додержання суб'єктами

господарювання державних цін на продукцію і послуги;

 монополізму та конкуренції - з питань додержання

антимонопольно-конкурентного законодавства;

 земельних відносин - за використанням і охороною земель;

водних відносин і лісового господарства - за використанням та

охороною вод і лісів, відтворенням водних ресурсів і лісів;

 виробництва і праці - за безпекою виробництва і праці,

додержанням законодавства про працю; за пожежною, екологічною,

санітарно-гігієнічною безпекою; за дотриманням стандартів, норм і

правил, якими встановлено обов'язкові вимоги щодо умов здійснення

господарської діяльності;

 споживання - за якістю і безпечністю продукції та послуг;

 зовнішньоекономічної діяльності - з питань технологічної,

економічної, екологічної та соціальної безпеки.4. Органи державної влади і посадові особи, уповноважені

здійснювати державний контроль і державний нагляд за господарською

діяльністю, їх статус та загальні умови і порядок здійснення

контролю і нагляду визначаються законами.5. Забороняються незаконне втручання та перешкоджання господарській

діяльності суб'єктів господарювання з боку органів державної

влади, їх посадових осіб при здійсненні ними державного контролю

та нагляду.6. Органи державної влади і посадові особи зобов'язані

здійснювати інспектування та перевірки діяльності суб'єктів

господарювання неупереджено, об'єктивно і оперативно, дотримуючись

вимог законодавства, поважаючи права і законні інтереси суб'єктів

господарювання.7. Суб'єкт господарювання має право на одержання інформації

про результати інспектування і перевірок його діяльності не пізніш

як через тридцять днів після їх закінчення, якщо інше не

передбачено законом.Дії та рішення державних органів контролю та нагляду, а також їх посадових осіб, які проводили інспектування і перевірку, можуть бути оскаржені суб'єктом господарювання у встановленому законодавством порядку.8. Усі суб'єкти господарювання, відокремлені підрозділи

юридичних осіб, виділені на окремий баланс, зобов'язані вести

первинний (оперативний) облік результатів своєї роботи, складати

та подавати відповідно до вимог закону статистичну інформацію та

інші дані, визначені законом, а також вести (крім громадян

України, іноземців та осіб без громадянства, які провадять

господарську діяльність і зареєстровані відповідно до закону як

підприємці) бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність

згідно із законодавством.Забороняється вимагати від суб'єктів господарювання,

відокремлених підрозділів юридичних осіб, виділених на окремий

баланс, подання статистичної інформації та інших даних, не

передбачених законом або з порушенням порядку, встановленого

законом.

Закон «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері ГД» визначає правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю).Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час здійснення заходів валютного контролю, митного контролю, контролю за дотриманням бюджетного і податкового законодавства, контролю за дотриманням порядку проведення розрахунків, за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, використанням державного та комунального майна, банківського і страхового нагляду, інших видів спеціального державного контролю за діяльністю суб'єктів господарювання на ринку фінансових послуг, державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, під час проведення процедур, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення а також оперативно-розшукової діяльності, дізнання, прокурорського нагляду, досудового слідства і правосуддя.Стаття 3. Основні принципи державного нагляду (контролю)

Державний нагляд (контроль) здійснюється за принципами:

пріоритетності безпеки у питаннях життя і здоров'я людини, функціонування і розвитку суспільства, середовища проживання і життєдіяльності перед будь-якими іншими інтересами і цілями у сфері господарської діяльності;

підконтрольності і підзвітності органу державного нагляду (контролю) відповідним органам державної влади;

рівності прав і законних інтересів усіх суб'єктів господарювання;

гарантування прав суб'єкту господарювання;

об'єктивності та неупередженості здійснення державного нагляду (контролю);

наявності підстав, визначених законом, для здійснення державного нагляду (контролю);

відкритості, прозорості, плановості й системності державного нагляду (контролю);

неприпустимості дублювання повноважень органів державного нагляду (контролю);

невтручання органу державного нагляду (контролю) у статутну діяльність суб'єкта господарювання, якщо вона здійснюється в межах закону;

відповідальності органу державного нагляду (контролю) та його посадових осіб за шкоду, заподіяну суб'єкту господарювання внаслідок порушення вимог законодавства;

дотримання умов міжнародних договорів України;

незалежності органів державного нагляду (контролю) від політичних партій та будь-яких інших об'єднань громадян.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |