шпаргалка

Поняття та види господарських санкцій

[ Назад ]

Господарські санкції – заходи впливу на правопорушника у сфері господарювання, в результаті яких для нього настають несприятливі економічні та (або) правові наслідки. Господарськими санкціями є:

• відшкодування збитків

• штрафні санкції

• оперативно-господарські санкції.

Такі санкції застосовуються у встановленому законом порядку за ініціативою СПД.

Відщкодування збитків

Склад збитків за ГКУ складають:

 вартість витраченого,знищеного чи пошкодженого майна

 додаткові витрати, понесені стороною, яка зазнала збитків

 неодержаний прибуток

 матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, передбачених законодавством

За ч.5ст.225 сторони заздалегідь в договорі можуть обумовити розмір збитків у твердій сумі або у вигляді відсоткових ставок залежно від розміру невиконаного зобов’язання чи строків пропущення виконання. Однак якщо розмір певного виду відповідальності встановлений законом, то обмеження відповідальності у договорі у такому випадку не допускається.

СПД, що вчинив господарське правопорушення, ЗОБОВЯЗАНИЙ:

1. Вжити необхідних заходів для запобігання збиткам або щодо зменшення їх розміру

2. Сторона, що порушила господарське зобов’язання або напевно знає, що порушить його, повинна невідкладно повідомити про це іншу сторону. В протилежному випадку ця сторона позбавляється права посилатися на невжиття контрагентом заходів щодо запобігання збиткам та вимагати зменшення їх розміру

3. Сторона зобов’язання, яка була своєчасно повідомлена контрагентом про можливе невиконання чи неналежне виконання зобов’язання, якщо вона не вчинила заходів для запобігання збиткам, хоча могла їх вчинити, позбавляється права на відшкодування збитків, якщо договором чи законом не передбачено інше.

У разі невиконання зобов’язання про передачу індивідуально визначеної речі, управнена сторона має право вимагати її відібрання або відшкодування збитків.

НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ відшкодуванню збитки, завдані ПРАВОМІРНОЮ відмовою від виконання зобов’язань.

Відшкодування збитків не звільняє зобов’язану особу від виконання зобов’язання, крім випадків, коли інше передбачено законом або договором або управнена сторона відмовилась від прийняття виконання зобов’язання.

Штрафні санкції

Ними є господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка – штраф, пеня), яку учасники господарських відносин зобов’язані сплатити за невиконання або неналежне виконання зобов’язання.

Розмір штрафних санкцій встановлюється у договорі, однак щодо деяких видів зобов’язань такий розмір може встановлюватися законом(тоді його зміна у договорі не допускається). У договорі можна встановити розмір санкцій як у твердій сумі, так і у відсотках до суми невиконаної частини зобов’язання, або до суми всього зобов’язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг)

Якщо порушене зобов’язання, суб’єктом якого є СПД, що належить до державного сектору економіки, або порушення стосується виконання державного контракту, або виконання зобов’язання фінансується з держбюджету чи за рахунок державного кредиту, штрафні санкції застосовуються у таких розмірах, якщо інше не передбачене законом або договором:

 За порушення щодо якості (комплектності) товарів (робіт, послуг) – штраф 20%вартості неякісних товарів, робіт чи послуг

 За порушення строків виконання зобов’язання – 0,1% вартості товарів, робіт, послуг, з яких допущено прострочення за кожен день + якщо прострочення понад 30 днів – 7%від вартості.

 Штрафні санкції за порушення грошового зобов’язання – не більше подвійної облікової ставки НБУ.

Збитки у господарських зобов’язаннях стягуються у частині, що не покривається санкціями (залікова неустойка), хоча договором може бути передбачене інше (тільки штрафні,збитки стягуються у певній сумі понад штрафні, за вибором кредитора стягуються або збитки, або штрафні).

Нарахування штрафних санкцій, якщо інше не передбачено законом або договором, припиняється через 6 місяців від дня, коли зобов’язання мало бути виконано.

Суд може зменшити розмір штрафних санкцій, якщо вони надмірно великі порівняно зі збитками кредитора.

Відшкодування штрафних санкцій не звільняє зобов’язану особу від виконання зобов’язання, крім випадків, коли інше передбачено законом або договором або управнена сторона відмовилась від прийняття виконання зобов’язання.

Оперативно-господарські санкції

Це заходи оперативного впливу на правопорушника з метою припинення або попередження повторення порушень зобов’язань, що використовується самими сторонами в односторонньому порядку.

Можуть бути застосовані лише ті санкції, що передбачені договором!

Види оперативно-господарських санкцій:

 Одностороння відмова від виконання зобов’язання – у разі порушення зобов’язання іншою стороною

Відмова від оплати, якщо зобов’язання виконано неналежним чином або достроково боржником без згоди другої сторони

Відстрочення відвантаження продукції чи виконання робіт внаслідок прострочення виставлення акредитива

 Відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин

 Встановлення на майбутнє додаткових гарантій належного виконання, наприклад, зміна порядку оплати продукції, переведення на оплату після перевірки якості та ін.

Перелік, що є у ст.236 ГКУ, не є вичерпним.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |