шпаргалка

Стадії укладення колективного договору

[ Назад ]

Колективні переговори. Створення проекту. Схвалення проекту. Підписання. Набрання чинності. Реєстрація

Укладенню колективного договору передують ко¬лективні переговори, які можуть розпочатися за пропозицією будь-якої з двох сторін не раніше ніж за 3 місяці до за¬кінчення терміну дії колективного договору.

Інша сторона протягом 7 днів зобов'язана почати переговори.

В законодавстві України відсут¬ня норма-обов'язок почати переговори для будь-якої із сторін.

Створення робочої комісії. Сторони колективних переговорів зобов'язані надавати робочій комісії, яка створюється сторонами для підготовки проекту колективного договору, всю інформацію, необхідну для визначення змісту колективного договору. Учасники переговорів підписують зобов'язання про нерозголошування даних, що становлять державну або комерційну таємницю.

Примирні процедури для урегулюван¬ня розбіжностей: складання протоколу розбіжностей, ство¬рення примирної комісії, право звернення до посередника за вибором сторін. У разі недосягнення угоди і після таких заходів, допускається організація і проведення страйків у порядку, що не суперечить законодавству України. Для підтримки своїх вимог профспілки можуть провести у вста¬новленому порядку збори, мітинги, пікетування, демонстрації.

Для сприяння врегулюванню колективних трудових супе¬речок (конфліктів) створено спеціальний орган — Національ¬ну службу посередництва і примирення, яка вивчає висунуті працівниками вимоги і здійснює оцінку їх обгрунтування, консультує сторони, сприяє встановленню контактів між сто¬ронами, звертається до суду із заявою про вирішення трудо¬вого спору.

Проект колективного договору обговорюється в трудо¬вому колективі й виноситься на розгляд загальних зборів (конференції) трудового колективу.

Якщо збори (конференція) трудового колективу відхиляють проект ко¬лективного договору або окремі його положення - сторони поновлюють переговори для пошуку необхідного рішення.

Термін переговорів не повинен перевищувати 10 днів. Після цього проект загалом виноситься на розгляд зборів (конфе¬ренції) трудового колективу.

Після схвалення проекту загаль¬ними зборами (конференцією) - підписується уповнова¬женими представниками сторін не пізніше ніж через 5 днів з моменту його схвалення, якщо інше не встановлене збора¬ми (конференцією) трудового колективу.

Колективний договір набирає чинності з дня підписання представниками сторін або з дня, вказаного в колективному договорі.

Після закінчення терміну дії - продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть діючий, якщо інше не передбачене договором. У ст. 9 Закону не вказується термін, на який укладається колективний договір. Цей термін визначається угодою сторін. На практиці – 1- 3 роки.

Колективні договори реєструються місцевими органами ви¬конавчої влади у відповідності до ст. 9 Закону України "Про колективні договори і угоди".

Внесення змін і доповнень протягом строку дії - тільки за взаємною згодою сторін у порядку, визначеному колективним договором.

На осіб, які представляють сторони колективного договору й ухиляються від участі в переговорах щодо укладення, зміни чи доповнення договору, угоди або навмисно порушили строк переговорів, або не забезпечили роботу відповідної комісії у визначені сторонами строки, накладається штраф у розмірі до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, вони несуть також дисциплінарну відповідальність аж до звільнен¬ня з посади.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |