шпаргалка

Види робочого часу.

[ Назад ]1.нормований

- вид Р.Ч., що підлягає чіткому регламентуванню у порядку, передбаченому ТЗ-вом.

Поділяється на:

- Р.Ч. нормальної тривалості

Встановлюється з врахуванням 40-годинного робочого тижня, положень колективного договору.

- Р.Ч. Скороченої тривалості

Вид нормованого Р.Ч., що встановлює тривалість меншу ніж 40 год. для окремих категорій громадян. Встановлюється в обов’язковому порядку (наприклад, для осіб 16-18 р. – 36 год/тижд, 14-16 р. – 24 год/тижд, осіб на роботах зі шкідливими умовами – 36 год/тижд) або з врахуванням матеріальної спроможності роботодавця / з ініціативи окремих працівників (наприклад, для жінок, що мають дітей до 14 р., інвалідів) (ст.51, 67-73 КЗпП, 208-209)

- Р.Ч. Неповної тривалості

Встановлюється в узгоджувально-договірному порядку, а оплата за нього здійснюється пропорційно до відпрацьованого часу чи незалежно від виробітку.

А) денний

Б) нічний (з 22.00 до 6.00)

(Заборонений для вагітних, неповнолітніх, жінок з дітьми до 3х р.)

Робота жінок у нічний час не допускається, за винятком випадків, передбачених статтею 175 КЗпП, Робота інвалідів у нічний час допускається лише за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям (стаття 172 КЗпП).Робота на умовах неповного робочого часу не тяг¬не за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

Можливість роботи за умов неповного робочого часу передбачена у ст. 56 КЗпП і може бути вста¬новлена як при укладенні трудового договору, так і в процесі його виконання. При цьому законодавством не обмежується тривалість роботи за умовою непов¬ного робочого часу.2. ненормований

- вид Р.Ч., що з огляду на зарактер та особливості виконуваної труд.функції не піддається чіткому нормуванню у порядку, передбаченому ТЗ-вом і у зв’язку з цим обумовлює надання працівникові додаткових соц-труд.гарантій.

У КЗпП України в главі IV, де йдеться про робо¬чий час, не визначено поняття «ненормований робо¬чий день», але в главі V «Час відпочинку» передба¬чена додаткова відпустка для тих, хто працює за умов ненормованого робочого дня. Закон України «Про відпустки» також передбачає надання додатко¬вої відпустки за умови роботи при ненормованому робочому дні.

Перелік визначається відповідно до положень колективного договору.Особливості:

Окремі категорії працівників з урахуванням труд.функції вимушені залишатися на роботі поза тривалістю Р.Ч.

Це не означає, що працівник повинен кожного дня перепрацьовувати, але за наявності виробничої необхідності працівник за наказом керівника зобов’язаний виконати потрібну роботу ЛИШЕ У МЕЖАХ ТРУДОВОЇ ФУНКЦІЇ.

Відрізняти від надурочних робіт!!

(виконуються праців¬ником відповідно до обумовленої трудової функції з ініціативи власника понад встановлену норму трива¬лості робочого часу. Ця робота піддається нормуванню на відміну від ненормованого Р.Ч.)

Відрізняти від чергування!!

(Перебування на роботі з метою оперативного вирішення невідкладних організаційних чи виробничих питань, які не вхо¬дять до повноважень працівника відповідно до ТД)Підстави для надурочних робіт:

- оборона країни, відвернення громадського або сти¬хійного лиха, виробничої аварії і негайного усунення їх наслідків

- роботи з водопостачання, газопостачання, опалення тощо.

- за необхідності закінчити почату роботу

- за необхідності виконання вантажно-розванта¬жувальних робіт з метою недопущення або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення

- для продовження роботи при нез'явленні пра¬цівника, який заступає, коли робота не допускає пе¬рервиЗаборона залучення до надурочних робіт:

1) вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 3 років (стаття 176 КЗпП);

2) неповнолітніх (стаття 192 КЗпП);

3) працівників, які навчаються без відри¬ву від виробництва, в дні занять (стаття 220 КЗпП). Таким чином, навіть при отриманні згоди праців¬ників, передбачених у п.1-3 частини першої ст. 63 КЗпП, власник або уповноважений ним орган не має права залучати цих працівників до надурочних робіт.

4) батьки (опі¬куни, піклувальники), які виховують дітей у віці до 3-х років без матерів чи у випадку тривалого ліку¬вання матері у лікувальній установі (ст. 186і КЗпП).Жінки, які мають дітей віком від трьох до чотир¬надцяти років або дитину-інваліда, можуть залуча¬тись до надурочних робіт лише за їх згодою (стаття 177 КЗпП).

Залучення інвалідів до надурочних робіт можли¬ве лише за їх згодою і за умови, що це не супере¬чить медичним рекомендаціям (стаття 172 КЗпП).

Відповідно до ст. 64 КЗпП надурочні роботи мо¬жуть провадитися лише з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації підприємства, установи, організації.Над¬урочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |