шпаргалка

Структура заробітної плати.

[ Назад ]

Це питання регулюється ЗУ «Про оплату праці» (а саме ст..2) та Інструкцією із статистики зарплати від 11 грудня 1995 року №323 (на zakon.rada.gov.ua – нова редакція від 2004 року, однак пан Костюк на лекції називав саме інструкцію 1995 року).

Зарплата поділяється на:

1. Основну

2. Додаткову

3. Інші заохочення та компенсаційні витрати

Основна зарплата - винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки).Вона встановлюється у вигляді:

тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок - для робітників

посадових окладів - для службовців.

Крім цього, згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати № 323, до фонду основної заробітної плати належать також: суми відсоткових або комісійних нарахувань залежно від обсягу доходів (прибутку), отриманих від реалізації продукції (робіт, послуг) у випадках, коли вони є ос¬новною заробітною платою; суми авторського гонора¬ру працівникам мистецтва, редакцій газет та жур¬налів, телеграфного агентства, видавництв, радіо, телебачення та інших підприємств і (або) оплата їх праці, що здійснюється за ставками (розцінками) ав¬торської (постановочної) винагороди, нарахованої на даному підприємстві.

Основна зарплата встановлюється на основі трудового договору або штатного розпису. Складає приблизно 40% від зарплати.

Додаткова зарплата - винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

Детальніше ці виплати визначено Інструкцією зі статистики заробітної плати, яка відносить до додаткової заробітної плати: 1) надбав¬ки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів у розмірах, передбачених чинним законодав¬ством, зокрема, надбавки: кваліфікованим робітникам, зайнятим на особливо відповідальних роботах, за високу кваліфікаційну майстерність; за класність водіям автомобілів, робітникам локомотив¬них бригад, трактористам-машиністам, робітникам провідних професій та іншим категоріям працівників тих галузей народного господарства, в яких введено такі надбавки та доплати за звання майстра і класи кваліфікації; 2) премії робіт¬никам, керівникам, спеціалістам та іншим службов¬цям за виробничі результати, включаючи премії за економію конкретних видів матеріальних ресурсів, в тому числі за виконання і перевиконання виробни¬чих завдань; виконання акордних завдань у встанов¬лений строк; 3) винагороди (відсоткові надбавки) за вислугу років, стаж роботи (надбавки за стаж роботи за спеціальністю на дано¬му підприємстві), передбачені чинним законодав¬ством; 4) оплату праці працівників, які не перебува¬ють у штаті підприємств, за виконання робіт згідно з договорами цивільно-правового характеру, вклю¬чаючи договір підряду, за умови, що розрахунки з працівниками за виконану роботу провадяться без¬посередньо цим підприємством, а також оплату пра¬цівникам, які не перебувають у штаті підприємства, за виконання разових робіт (ремонт інвентаря, по¬білка і фарбування, робіт з експертизи тощо); 5) оп¬лата за працю у вихідні та святкові (неробочі) дні, в надурочний час за розцінками, встановленими зако¬нодавчими актами; 6) суми виплат, пов'язаних з індексацією заробітної плати працівників у межах, передбачених чинним законодавством; 7) оплату що¬річних і додаткових відпусток відповідно до законо¬давства, грошових компенсацій за невикористану відпустку та інші відповідні виплати.

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати - до них належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік; премії за спеціальними системами і положеннями; компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.

Згідно з Інструк¬цією зі статистики заробітної плати такими виплата¬ми є, зокрема: оплата простоїв не з вини працівника; суми, що виплачуються працівникам, які перебува¬ють у відпустці з ініціативи адміністрації з частко¬вим збереженням заробітної плати; суми, що випла¬чуються працівникам, які брали участь у страйках; винагороди за відкриття, винаходи І раціоналіза¬торські пропозиції; одноразові заохочення (наприк¬лад, окремих працівників за виконання особливо важливих виробничих завдань, заохочення до юві¬лейних та пам'ятних дат як у грошовій, так і в нату¬ральній формі); матеріальна допомога (оздоровчі, екологічні та інші виплати); сума наданих підпри¬ємством трудових і соціальних пільг працівникам та інші відповідні виплати.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |