шпаргалка

Конституція України як основне джерело трудового права.

[ Назад ]

1. визначає статус держави і є норма¬тивною основою права.

2.має вищу юридичну силу, складаючи підґрунтя всієї системи норматив¬но-правових актів.

3. всі нпа - на основі Конституції, тобто не повинні суперечити її положенням і регулювати ті відносини, які отримали конституційне закріплення.

4.На виконання Консти¬туції, з метою конкретизації її загальних положень та їх реалізації здійснюється діяльність всіх суб'єктів права.

5. забезпечує єдність законодавства і системи права в цілому.

6. Конституція регулює найважливіші суспільні відносини, виходячи з інтересів особи, суспільства і держави.

7.КУ як джерело трудового пра¬ва закріпила основні соціально-економічні права осо¬би, що є передумовою реалізації принципу визнання людини як найвищої соціальної цінності, а утвердження і забез¬печення її прав та свобод — головним обов'язком держави.До соціальних прав належать:

 право на працю (ст. 43) - можливість заробляти собі на життя працею, яку вона вільно обирає або на яку вільно погоджується, виняткове право розпоряджатися своїми здібностями до творчої продуктивної праці, працювати за наймом на підставі ТГ,самостійно за¬безпечувати себе роботою, або не працювати – без відповідальності; заборона використання примусової праці;

 на оплату праці - закріплюється Законом Ук¬раїни «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р - мінімальна заробітна плата, що є соціальною гарантією, обов'язковою на всій тери¬торії України для підприємств усіх форм власності, а також обмеженням відрахувань із заробітної пла¬ти тощо

 на страйк (ст. 44) - з метою захисту соціально-економічних прав; ст. 8 Пакту про економічні, соціальні і культурні права,

 на відпочинок (ст. 45) – забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпуски, встановлен¬ням скороченого робочого дня щодо окремих про¬фесій і виробництву скороченої тривалості роботи у нічний час.,

 на соціальний захист (ст. 46) - включає право громадян на забезпечення у разі повної, част¬кової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від нього об¬ставин, а також у старості та в інших випадках.

*дисертація Костюка – кілька значень «соціальний захист»: 1. комплекс гарантій і пільг, які надаються громадянам у сфері зайнятості. 2. діяльність держави, яка спрямована на забезпечен¬ня та реалізацію громадянами права на соціальне забезпечення. Соц.захист дуже наближ до соц..забезпечення

 на житло (ст. 47),

 на дос¬татній життєвий рівень (ст. 48),

 на охорону здоров'я, медичну допомогу і медичне страхування (ст. 49).

 Щодо праці жінок та неповнолітніх - заборона застосування праці жінок, а також осіб молодше 18 років на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умова¬ми праці, на підземних роботах, окрім деяких підземних робіт для жінок, заборона залучення заз¬начених осіб до перенесення речей, маса яких пере¬вищує встановлені граничні норми.

 Право на судовий захист

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |