шпаргалка

Види відповідальності за порушення колективних договорів.

[ Назад ]

Адміністративна відповідальність. Порушення чи невиконання зобов'язань щодо колектив¬ного договору особами, які представляють власників або уповноважених ними органів чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, чи представниками трудових ко¬лективів тягне за собою накладення штрафу до ста мінімальних розмірів заробітної плати. Ненадання цими ж особами інфор¬мації, необхідної для здійснення контролю за виконанням ко¬лективних договорів, тягне за собою накладення штрафу в п'ять мінімальних розмірів заробітної плати.

Усі ці випадки відповідальності регламентуються ст.ст. 18-20 Закону України «Про колективні договори і угоди» та КпАП.

Справи з цих питань розглядаються судом за поданням однієї із сторін колективного договору, відповідних комісій або з ініціативи прокурора.

Дисциплінарна відповідальність полягає у накладенні влас¬ником або уповноваженим ним органом на працівника за по¬рушення дисципліни праці, вчинення дисциплінарного про¬ступку стягнення: оголошення догани або звільнення з роботи. Статтею 45 КЗпП передбачено також, що на вимогу профспілко¬вого органу, який за дорученням трудового колективу підписав колективний договір, власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір з керівним працівником або усунути його із займаної посади, якщо він порушує зако¬нодавство про працю і не виконує зобов'язань за колективним договором.

Матеріальна відповідальність полягає у зобов'язанні праці¬вника відшкодувати шкоду, заподіяну підприємству невиконан¬ням зобов'язань за колективним договором.

Кримінальна відповідальність полягає у покаранні праців¬ника за порушення зобов'язань по колективному договору в разі, коли таке порушення створює склад кримінального зло¬чину.

Поряд з юридичними видами відповідальності, особу можна притягнути також до громадської відповідальності.

Трудові колективи можуть застосовувати до своїх членів такі заходи громадського стягнення:

товариське зауваження,

громадська догана,

передати матеріали на розгляд товариського суду.

Товариський суд, в свою чергу, може зобо¬в'язати винуватця публічно просити пробачення у колективу, оголосити попередження, громадський осуд, догану з опублі¬куванням або без опублікування в пресі, порушити перед влас¬ником або уповноваженим ним органом питання про звільнення винного працівника відповідно до чинного законодавства.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |