шпаргалка

Відмежування трудового договору від суміжних договорів.

[ Назад ]

В окремих випадках робота може виконуватися не на підставі ТД, а з інших юр підстав => на підставі цивільно-правового до¬говору (ЦПД)(авторський договір, договір особистого підряду, договір доручення та ін).

За соціально-економічним змістом: ЦПД укладається заради досягнення результатів пращ, а ТД - регулює сам процес праці.

За критерієм предмета: ЦПД: 1. ф.о. взяла на себе обов'язок виконати роботу і передати замовникові результат роботи (договір підряду); 2. ф.о. взяла на себе зобов'язання створити твір науки, літератури, мистецтва і передати його замовнику (авторський). 3. договір, за яким ніякий результат праці замовнику передаватися не буде, оскільки послуга, що робиться за таким договором невіддільна від самого процесу її надання (послуга щодо охорони об'єкта або особистої охорони). ТД: громадянин виконує роботи під керівництвом іншої сторони, що прийняла на себе обов'язок організувати працю. одержала право давати вказівки щодо послідовності проведення робіт.

 ТД => особисте виконання працівником обумовленої трудової функції за відповідною професією, спе¬ціальністю, кваліфікацією, посадою у конкретному трудовому колективі.

ЦПД => в основі кінцевий результат праці — це може бути стіл, кар¬тина, літературний твір тощо; роль праці в даній угоді — це лише спосіб виконання взятих зобов'я¬зань за цивільними договорами.

 ТД => обов'язкове підпорядкування працівника правилам внутрішнього трудового розпорядку при виконанні відповідної роботи. В разі порушення - може бути притягнутий власником підприємства до дисциплінарної відповідальності.

У ЦПД відсутня така відповідальність.

 ТД=> обов'язок власника підприємства пра¬вильно організувати працю працівників, створити нормальні умови праці, забезпечувати працівника роботою, обумовленою в ТД, додер¬жуватись норм і правил з охорони праці, виплачува¬ти винагороду за виконану роботу відповідно до норм і розцінок.

ЦПД => робота виконується за домовленістю сторін, а винагорода за виконану роботу здійснюється за кінцевим результатом, виконавець роботи сам організовує роботу, виконує її на власний ризик, сам забезпечує охоро¬ну праці, відсутня в даній угоді і підпорядкованість внутрішньому трудовому розпорядку.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |