шпаргалка

Класифікація видів трудових договорів

[ Назад ]

1. Від строку:

- на невизначений строк (безстрокові). Переважають.

- на визначений, погоджений сторонами строк. Укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру на¬ступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених зако¬нодавчими актами.

- на час виконання певної роботи (сезонної – протягом певного сезону, але не більше 6 місяців; тимчасової – до 2х місяців, а для заміщення тимчасово відсутніх працівників – до 4х місяців)

2. Від форми:

- письмові. ст. 24 КЗпП => як правило, в письмовій формі. Тільки в письмовій формі:

1) при організованому наборі праців¬ників;

2) при укладенні ТД про роботу в районах з особливими природними (геогра¬фічними, геологічними) умовами та умовами підви¬щеного ризику для здоров'я;

3) при укладенні тру¬дового контракту;

4) при наполяганні працівника на укладенні ТД лише в письмовій формі;

5) з неповнолітніми працівниками;

6) при ук¬ладенні ТД з ф.о.;

7) в інших випадках, передбачених законодавством (якщо робота пов'язана з державною таємницею, при вступі на альтернативну (невійськову) службу тощо).

- усні

3. Від змісту:

- трудовий контракт. Особлива форма ТД. Укл письмово, за¬конодавством вироблено типові форми контрак¬ту, зразки контрактів з окремими праців¬никами. На конкретний строк —1 - 5 років, в організаціях із статусом «націо¬нальний» не більше 7 років. Обмежена сфера застосування - укладається тільки у випад¬ках, передбачених ЗУ, тобто ніяки¬ми іншими НПА не може впроваджуватись.

- тимчасовий. Може укл на будь-якому під¬приємстві. Не більше 2 місяців і як виняток до 4 місяців для заміщення тимчасово відсутнього працівника, за яким зберігається місце роботи (посада). Не встановлюється випробування при прийнятті на роботу. Виникає право на відпустку. При перевищенні 2 чи 4 місяців переходить у безстроковий ТД. Розірвання ТД з ініціативи власника допускається лише у випадках: припинення роботи на строк більше 1 тижня з причин виробничого характеру чи скорочення ро¬боти на підприємстві; нез'явлення працівника на роботу більше 2 тижнів підряд внаслідок тимча¬сової непрацездатності; невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на ньо¬го ТД чи правилами внутрішнього трудового розпорядку.

- сезонний. Укл тільки на підприємствах, на яких мають місце види робіт, що визначені Списком сезонних робіт і сезонних га¬лузей, затвердженим Постановою КМУ. Строковий => не може перевищувати 6 місяців. Переважне право на участь в сезонних роботах мають працівники, що зареєстровані як безробітні. До сезонних галу¬зей віднесені лісова промисловість і лісове господар¬ство, торфяна промисловість, сільське господарство, передбачені галузі промисловості, санаторно-ку¬рортні заклади і заклади відпочинку, транспортно-дорожній комплекс. В кожній зазначеній галузі виз¬начаються відповідні види робіт, що вважаються се¬зонними. Виконання робіт, які не визначені як се¬зонні, хоча б робота і виконувалась в межах шести місяців, не може вважатися сезонним.

- за сумісництвом — це виконання праців¬ником, крім своєї основної роботи, іншої регулярно оплачуваної на умовах ТД роботи у вільний від основної роботи час як на тому ж під¬приємстві, в установі, організації, так і на іншому або у ф.о..

Наявний інший ТД. На¬явний переліку робіт, які не є сумісництвом. Згода власника за основним місцем роботи не потрібно, працівник сам вирішує, чи пра¬цювати йому після роботи, чи ні. Оплата праці здійснюється за фактично виконану роботу без ура¬хування винагороди за основним місцем роботи. Відпустка за суміщуваною роботою надається й оп¬лачується працівникові одночасно з відпусткою за основним місцем роботи. Запис до трудової книжки, що знаходиться за ос¬новним місцем роботи, про роботу за сумісництвом, здійснюється тільки за згодою працівника власником або уповноваженим ним органом за місцем основної роботи, а трудові спори сумісників розглядаються в загальному по¬рядку, визначеному чинним законодавсвом У про працю.

- за суміщенням - виконання працівником на одному й тому самому підприємстві, в установі, організації, у ф.о. — додаткової роботи за різними професіями або спеціальностями в межах встановленої законом тривалості робочого часу для однієї з цих професій або спеціальностей і на основі одного ТД.

- з державними службовцями. Обмеження прийняття працівників на держ службу => визначена в за¬конному порядку недієздатність особи, наявність су¬димості, близькі родинні зв'язки та свояки на посадах, які є підвідомчі або підлеглі одна одній, тощо. Обов'язкове подання за місцем майбутньої служби відомостей про доходи щодо себе і членів своєї сім'ї. Укл ТД на посади 3-7 ка¬тегорії державного службовця відбувається після проведення конкурсу. Може встановлюватись випробування терміном до 6 місяців. Встановлення стажування для працівника, який претендує на посаду державного службовця, у відповідному державному органі строком до 2 місяців з метою набуття практичного досвіду, пере¬вірки професійно-ділових якостей із збереженням ЗП за основним місцем роботи;

- за конкурсом => укл ТД на посади 3-7 ка¬тегорії державного службовця відбувається після проведення конкурсу, тобто рішення конкурсної комісії є рекомендацією для укладення ТД.

- з неповним робочим днем;

- з ф.о.. Ф.о. повинна у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до робо¬ти зареєструвати укладений ТД у ДСЗ за місцем свого проживан¬ня. Тільки в письмовій формі => передбачає анкетні дані сторін, їх зобов'язання, виз¬начення часу виконання робіт, вихідних днів, три¬валість щорічної оплачуваної відпустки та час її на¬дання; у трьох автентичних примірниках. Спірні питання з виконання умов ТД розглядаються районним судом.

- з надомниками – ТД про виконання роботи особистою працею за місцем свого проживання. Переважне право: жінкам, які мають дітей до 15 років, інвалідам, пенсіонерам, особам, яким рекомендована праця в домашніх умовах за станом здоров'я, особам, що доглядають за інвалідами чи іншими членами сім’ї, які потребують догляду, особам, зайнятим на сезонних роботах (в міжсезонний період), студентам. Обстежуються комісією житлово-побутові умови. Забороняється доручати роботи, які створюють незручності для сусідів.

- інші.

4. За способом укладення:

- з молодими фахівцями

- організований набір працівників

- конкурс

- альтернативна служба

5. За суб’єктом:

- іноземцем => нарівні з громадянами У право на працевлаштування мають лише іноземці, що постійно мешкають в Україні. Паво на трудову діяльність без одержання дозволу мають: 1) що одержали статус біженця; 2) представники іноземного морського (річкового) флоту і закордонних авіакомпаній, що обслуговують ці організації на території У; 3)робітники закордонних ЗМІ, акредитовані для роботи в У; 4) артисти і робітники мистецтва, що працюють в У за фахом; 5)робітники аварійно-рятувальних служб (при виконанні термінових робіт); 6) керівники представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в У.

- ф.о.

- державним службовцем

- неповнолітнім. зводяться до забезпечення цій категорії осіб додаткових гарантій. ст. 187 КЗпП => неповнолітні у Т правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством. Заборонено залучати таких осіб до виконання важких робіт, робіт зі шкідливими та небезпечними умовами праці, підземних робіт. ТД укладається тільки у письмовій формі. . При прийнятті на роботу осіб, які не досягли 18 років, випробувальний строк не встановлюється. Усі особи, молодші 18 років, приймаються на роботу тільки після попереднього медичного огляду => досягнення 21 року => щорічний медогляд. щорічна відпустка надається у зручний для них час тривалістю 31 календарний день.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |