шпаргалка

Стадії вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)

[ Назад ]

Початок трудового спору

Трудовий спір розпочинається із формування вимог працівників у такий спосіб:

 На виробничому рівні – шляхом збору підписів, на зборах (конференції) працівників. Вимоги вважаються сформованими, якщо зібрано не менше половини підписів або не менше половини голосів. Одночасно обирають орган (особу), який буде представляти працівників, шляхом збирання підписів чи голосуванням.

 На територіальному, галузевому чи національному рівні – якщо інтереси працівникові представляє профспілка чи об’єднання профспілок, то вимоги формуються шляхом прийняття рішення профспілкою/обєднанням. Якщо інтереси працівників представлять інші уповноважені органи, вимоги формуються шляхом затвердження на конференції працівників.

Вимоги письмово викладаються і надсилаються роботодавцю, копія вимог – до регіонального представництва Національної служби посередництва і примирення (далі – НСПП). Роботодавець розглядає їх, і не більше, ніж у 3денний термін з дня отримання їх, надсилає відповідь працівникам із соціально-економічними обґрунтуваннями.

Якщо задоволення вимог виходить за межі компетенції роботодавця, він надсилає їх відповідному органу, до компетенції якого входить задоволення вимог. Розгляд вимог у кожній інстанції не повинен перевищувати 3днів, а загальний строк не повинен перевищувати 30днів з дня одержання роботодавцем вимог.

Після одержання органом, що представляє працівників рішення роботодавця про часткову або повну відмову у задоволенні вимог, приймається рішення про незгоду з рішенням роботодавця, і з цього моменту виникає колективний трудовий спір. Також спір вважається таким, що виник, по закінченню 3денного або 30денного строку для розгляду вимог працівників та надання відповіді.

Про виникнення спору представницький орган працівників у 3денний строк має попередити письмово роботодавця, місцевий ОВВ, ОМС та регіональне представництво НСПП.

1а стадія – застосування примирних процедур.

Примирні процедури – спосіб вирішення спору без припинення роботи шляхом пошуку взаємоприйнятного рішення без припинення роботи. Органи, що сприяють примиренню сторін: примирна комісія, трудовий арбітраж, незалежний посередник та НСПП

1. Примирна комісія – орган, який утворюється сторонами договору, до якого входять представники сторін.

ПК розглядає спір, якщо його предметом є встановлення чи зміна соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, укладення чи зміна колективного договору чи угоди.

Розрізняють виробничу, територіальну, галузеву та національну ПК. ПК утворюється за заявою однієї із сторін у такий строк: виробнича – 3дні , галузева чи територіальна – 5 днів, національна – 10 днів з моменту виникнення трудового спору. У ПК має бути рівна кількість представників із обох сторін.

Строк прийняття рішення: виробнича – 5днів, галузева та територіальна – 10днів, національна – 15 днів з моменту утворення. Строки за домовленістю сторін можуть бути продовжені.

Організаційно-технічне забезпечення – за домовленістю сторін, якщо не домовилися – в рівних частках.

ПК правомочна розглядати спір і виносити рішення, якщо на її засіданнях не менше 2/3 представників кожної сторони. Рішення має обов’язкову силу!!! ПК сама визначає порядок і строки виконання свого рішення. На наступний день після прийняття рішення воно надсилається сторонам та НСПП.

Незалежний посередник (входить до складу ПК) – визначена за спільним вибором особа, яка сприяє вирішенню спору, встановленню взаємодії між сторонами, проведення переговорів, бере участь у виробленні ПК взаємоприйнятного рішення. Сторони обирають його самостійно або за рекомендацією НСПП, яка веде списки незалежних посередників (ними можуть бути вчені, гром.діячі, авторитетні спеціалісти…) Посередник сам визначає режим роботи, може вимагати від роботодавця необхідні відомості і документи. Думка посередника для сторін є лише рекомендаційною.

2. Трудовий арбітраж – орган, який формується сторонами із залученням фахівців, експертів, та приймає рішення по суті спору. Підстава утворення – рішення ПК не є взаємоприйнятним або ПК не створювалася. Утворення – за ініціативою сторони або незалежного посередника. Строк – 3дні з моменту закінчення строків прийняття рішення ПК або,якщо ПК не створювалася, 3 дні від моменту виникнення спору.

НЕ МОЖУТЬ ВХОДИТИ до складу арбітражу представники сторін або інші особи, зацікавлені у вирішенні спору.

Проводяться засідання, на яких присутні сторони. Вони можуть подавати докази, документи.

Строк для прийняття рішення – 10днів від дня утворення. Рішення приймається простою більшістю – далі протокол (підписується усіма членами арбітражу, але можу бути окрема думка). Рішення є обов’язковим, якщо сторони попередньо домовились про обов’язковість такого рішення при утворенні арбітражу.

3. Національна служба посередництва і примирення – постійно діючий орган, покликаний сприяти врегулюванню колективних спорів. НСПП здійснює такі процедури:

 На етапі, коли спору ще нема, реєструє висунуті працівниками вимоги, може перевірити отримання їх протилежною стороною.

 Може контролювати розгляд вимог роботодавцем або державними органами.

 Працівники служби роз’яснюють представникам сторін порядок вирішення спору, права та обов’язки.

 Формує списки незалежних посередників та трудових арбітрів, при наявності прохання сторін пропонує певні кандидатури.

 На прохання сторін розглядає матеріали спору з метою успішного його вирішення. Здійснює контроль за виконанням рішень примирних органів.

 На етапі страйку – сприяє у проведенні переговорів. Також звертається до суду для вирішення спору у випадках, коли страйк заборонений законом.

 Рішення НСПП мають рекомендаційний характер.

2а стадія розгляду спору - страйк

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |