шпаргалка

Правовий статус безробітних у трудовому праві.

[ Назад ]

Ст. 2 ЗУ «Про зайнятість населення» => безробітний - працездатні громадяни працездатного віку, які через відсутність роботи не мають заробітку або інших передбачених законодавством доходів і зареєстровані у ДСЗ як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до підходящої роботи.

НАБУТТЯ (Положення про порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, ....): 1) Потрібні документи: паспорт, Т книжка (або інший документ, що підтверджує стаж), військовий квиток (у разі потреби), документи, що засвідчують професійну кваліфікацію, довідка про середній заробіток (прибуток) за останні 3 місяці на останньому місці роботи, видана у вст порядку.

2) Порядок: за місцем постійного проживання (постійної або тимчасової реєстрації) => реєструються як особи, що шукають роботу => протягом 7 календарних днів з моменту реєстрації пропонується 2 варіанти «підходящої роботи» => рішення приймається з 8го дня після реєстрації у ДЦЗ (одночасно призначають допомогу у зв'язку з безробіттям => загальна тривалість виплати до¬помоги не може перевищу¬вати 360 календарних днів протягом 2 років.).

Ст. 7 ЗУ «Про зай¬нятість населення» => не можуть бути визнані безробіт¬ними громадяни:

а) до 16 років (виняток => ті, які працю¬вали і були вивільнені);

б) які вперше шукають роботу і не мають про¬фесії (спеціальності), + випускники загальноосвітніх шкіл, у разі відмови від проход¬ження проф підготовки або від оплачуваної роботи, вкл роботу тимчасового характеру, яка не потребує проф підготовки;

в) які відмовились від 2 пропозицій підходя¬щої роботи з моменту реєстрації їх у ДСЗ як осіб, які шукають роботу;

г) які мають право на пенсію відповідно до зако¬нодавства У.

Права й обов’язки безробітного (ст. 8-12 Закону):

• право на працевлаштування

• право на одержання матеріальної підтримки в період безробіття

• право на професійну консультацію, підготовку, перепідготовку і одержання інформації у сфері зайнятості

• право оскарження дій працівників ДСЗ до відповідного за підпорядкуванням органу цієї служби або до суду в порядку, встановленому законодавством.• зобов'язання особисто надати для одержання статусу безро¬бітного з призначенням допомоги у зв'язку з безро¬біттям наступного дня після встановленого строку підбору підходящої роботи до ДСЗ письмову заяву про надання статусу безробітного та заяву про те, що він не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів;

• зобов'язання сприяти своєму працевлаштуванню, бути гото¬вим та здатним приступити до підходящої роботи;

• обов'язок не порушувати умов і строку реєстрації та перереєстрації як безробітного

Гарантії здійснення прав (ст. 4):

→ участь в оплачуваних громадських роботах => укл строковий ТД з правом його продовження за погодженням сторін до вирішення питання про праце¬влаштування на підходящу роботу.

→ компенсація матеріальних витрат у зв'язку з направленням на роботу в іншу місцевість

→ безплатне сприяння у підборі підходящої роботи і працевлаштуванні

→ виплата вихідної допомоги працівникам, які втратили постійну роботу на підприємствах, в установах і організаціях

→ виплата безробітним в установленому порядку допомоги по безробіттю, матеріальної допомоги по безробіттю

→ сприяння в організації власної підприємниць¬кої діяльності;

→ надання особливих гарантій працівникам, які втратили роботу у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці,

→ право на достроковий вихід на пенсію за 1,5 року до встановленого законодавством строку осіб передпенсійного віку, якщо мають необ¬хідний загальний трудовий стаж

Відповідальність за неналежне виконання обов'язків (ст. 30) => припинення та відкладення виплати допомоги по безробіттю на строк до 3 місяцівКАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |