шпаргалка

Сторони трудового договору.

[ Назад ]

Працівник та власник підприємства, установи, організації або ф.о., що використовує найману працю.

Працівник - особа, яка реалізує свою здатність до праці, той, кого приймають на роботу. Набуває статусу з моменту укл ТД => на стадії до моменту виникнення Т правовідносин законодавець застосовує «громадянин» або «особа».

16 років (ст. 188 КЗпП) => з цього часу вправі самостійно укладати ТД.

15 років => За згодою 1 із батьків або особи, що його замі¬нює.

14 років => -II- , для підготовки молоді до продуктивної праці допус¬кається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров'ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час.

Гарантії дотримання зазначеного: 1) обов'язок власника підприємства вести облік праців¬ників, які не досягли 18 років, 2) заборона зас¬тосування праці осіб молодше 18 років на важких роботах, на шкідливих, небезпечних, підземних, нічних, надурочних роботах та роботах у вихідні дні, а також обов'язкове попереднє проведення медично¬го огляду при прийнятті на роботу.

Стати пра¬цівником може громадянин У та іноземний грома¬дянин чи особа без громадянства => обмеження при прийнятті на роботу іноземних громадян та осіб без громадянства => зумовлено: 1)потребою захисту інтересів держави (державна служба, робо¬ти, пов'язані з державною таємницею, тощо); 2) необхідністю захисту вітчизняного ринку робочої сили.

Роботодавець - власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання і ф.о., які використовують найману працю, власники розташованих в Україні іноземних підприємств та організацій, філій та представництв, які використовують працю найманих працівників («Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування»)

2 сторона за КЗпП => власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орга¬н чи ф.о.

Ф.о. вправі виступати роботодавцем за наявності трьох основ¬них умов:

а) досягнення повноліття (18 років);

б) на¬явності коштів для виплати винагороди працівникові за виконану роботу;

в) наявності майна (засобів ви¬робництва) для забезпечення працівника роботою.

Головною метою ф.о., котра вправі вико¬ристовувати працю найманих працівників, є обслу¬говування власності, що належить власнику, а інди¬відуальний підприємець укладає ТД з працівником з метою здійснення ПД => всякий громадянин як ф.о. може використовувати найману працю, висту¬паючи як роботодавець, додержуючись вимог чинно¬го законодавства щодо забезпечення належних умов праці, норм і правил з охорони праці тощо.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |