шпаргалка

Тарифна система та її елементи.

[ Назад ]

Тарифна система оплати праці – це визначена на підставі норм трудового права система правил та положень, які регламентують особливості встановлення зарплати працівників залежно від змісту та характеру трудової функції, складності та інтенсивності праці, кваліфікації працівників тощо.

Головними функціями тарифної системи оплати праці є: визначення мінімального гарантованого рівня оплати праці робітників; забезпечення обґрун¬тованої диференціації в межах встановлених мінімальних гарантій розмірів оплати праці залежно від кваліфікації та складності виконуваних робіт; стимулювання підвищення кваліфікації робітників та індивідуальних результатів їх праці.

Тарифна система складається з:

1. Тарифної сітки.

2. Тарифної ставки.

3. Схеми посадових окладів.

4. Тарифно-кваліфікаційні довідники.

Тарифна сітка – це визначена нормами трудового права шкала певної кількості розрядів працівників за допомогою якої визначається заробітна плата працівників залежно від складності та змісту трудової функції, кваліфікації працівників і передбачає встановлення більш високої зарплати для працівників, які виконують більш складну роботу і потребують більш високої кваліфікації.

Основ¬ними елементами тарифної сітки є тарифні розряди та відповідні їм тарифні коефіцієнти ставок заро¬бітної плати (тобто в цілому тарифна сітка представ¬ляє собою сукупність кваліфікаційних розрядів та тарифних коефіцієнтів, які відповідають цим розря¬дам). Тарифна сітка формується на основі: тарифної ставки робітника першого розряду, що встановлюється у розмірі, не нижчому, ніж визначений генеральною (галузевою) угодою, а також міжкваліфікаційних співвідношень розмірів тарифних ставок. Тарифна сітка для опла¬ти праці робітників залежно від кваліфікації чи єди¬на тарифна сітка для всіх категорій працівників встановлюються підприємствами, установами, орга¬нізаціями самостійно у колективному договорі з до¬триманням норм і гарантій, передбачених законодав¬ством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами.

Тарифна ставка – самостійний елемент тарифної системи, що являє собою норму оплати праці відповідно до кваліфікації праці за одиницю часу.

Тарифні ставки можуть бути пого¬динними і денними та встановлюються здебільшого у твердій сумі. Денна тарифна ставка визначається у розрахунку на 7годинний робочий день при нор¬мальній тривалості робочого часу або відповідно на робочий день меншої тривалості при скороченій три¬валості робочого часу. Як правило, для кожного роз¬ряду встановлюються дві окремі тарифні ставки: одна для працівників, які працюють за погодинною оплатою праці, та друга — для працівників, які пра¬цюють за відрядною оплатою, яка є більш високою і використовується для обчислення відрядних розці¬нок. Тарифні ставки також можуть збільшуватись залежно від шкідливих умов праці.

Схеми посадових окладів – являє собою систему посад та відповідних ним посадових окладів. Здебільшого вони визначаються у вигляді верхньої та нижньої межі посадового окладу за кожною посадою. Посадові ок¬лади службовцям установлює власник або уповнова¬жений ним орган відповідно до посади і кваліфікації працівника. За результатами ате¬стації роботодавець має право змінювати посадові оклади службовцям у межах затверджених у вста¬новленому порядку мінімальних і максимальних розмірів окладів на відповідній посаді. Зазначимо, що на підприємстві, в установі, організації схема по¬садових окладів фіксується у штатному розпису.

Тарифно-кваліфікаційні довідники – це документ або збірник, який містить детальний перелік посад за їх складністю і важливістю, а також систему вимог, яким має відповідати працівник. Тарифно-кваліфікаційні характе¬ристики (довідники) розробляються Міністерством праці та соціальної політики України.

Віднесення виконуваних робіт до певних тариф¬них розрядів і присвоєння кваліфікаційних розрядів робітникам провадиться роботодавцем згідно з та¬рифно-кваліфікаційним довідником за погодженням з виборним органом первинної профспілкової органі¬зації або іншим органом, уповноваженим трудовим колективом на представництво. Право на підвищення розряду мають ро¬бітники, які успішно виконують роботи більш висо¬кого розряду не менш як три місяці і склали кваліфікаційний екзамен. За грубе порушення тех¬нологічної дисципліни та інші серйозні порушення, які спричинили погіршення якості продукції, робітникові може бути знижено кваліфікацію на один розряд. Поновлення розряду провадиться в загаль¬ному порядку, але не раніше ніж через три місяці після його зниження.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |