шпаргалка

Система фінансово-правових норм, їх зв’язок з фінансово-правовими відносинами. Богдан

[ Назад ]

Фінансові-правові норми - це загальнообов’язкові приписи компетентних органів державної влади та місцевого самоврядування з приводу мобілізації, розподілу й використання коштів централізованих та децентралізованих фондів, що виражені у категоричній формі й забезпечені силою державного примусу.Ознаки фінансово-правових норм:

- особлива сфера застосування (публічні фінанси).

- встановлюють склад та порядок мобілізації державних фондів, склад, напрямок і порядок фінансування витрат, правила організації бюджетної і грошової системи країни, зобов’язання вчинити певні дії, заборона тих чи інших дій, дозвіл органам влади здійснювати певні дії.

- Держано-владний, імперативний характер, що виражається в категоричній формі (жоден суб’єктів фінансово-правових відносин не може міняти жодні приписи держави або муніципального органу, вони точно і вичерпно визначають обсяг прав та обов’язків учасників фінансових відносин). Фінансово-правові норми можуть бути зобов’язуючими, забороняючими, уповноважуючими.Система фінансово-правових норм

Фінансово-правові норми можна поділити на ті що відносяться до загальної та особливої частини фінансового права. У Загальну частину включають фінансово-правові норми, які закріплюють основи фінансової діяльності держави, її принципи, методи, правові форми; фінансову систему, коло і компетенцію органів держави і органів місцевого самоврядування в галузі фінансів і розмежування їх повноважень, види, форми і методи фінансового контролю.

Особлива частина фінансового права поділяється на розділи або підрозділи, які складаюся з фінансово-правових інститутів і субінститутів, у яких згруповані норми, що регулюють відносини в галузі:

1) державного і місцевих бюджетів;

2) державних і муніципальних позабюджетних цільових фондів;

3) державних і муніципальних доходів;

4) державного і муніципального кредиту;

5) державного і муніципального боргу;

6) обов'язкового страхування;

7) державних і муніципальних видатків;

8) валютного контролю;

9) грошової емісії та грошового обігу

Фінансово-правові норми містяться в нормативно - правових актах, а саме в актах органів влади та управління, актах судової влади (рішення конституційного суду) підзаконних нормативних актах.

Також систему фінансово-правових норм (ФПН) можна виразити через систему джерел фінансового права. Отже система ФПН становлять норми, що містяться в

1.Конституції України (ст..67,85,92,95-98,99,116,138,141-143)

2. законах , що регулюють фінансові відносини

3. Бюджетному кодексі України

4. щорічних законах про державний бюджет

5.указах Президента України

6. нормативно-правових актах КМУ з фінансових питань

7. НПА центральних органів виконавчої влади, що стосуються фінансової діяльності

8. актах органів місцевого самоврядування.

Проте слід відрізняти ФПН та статтю фінансового НПА. Норма - це правило поведінки в галузі фінансових відносин, яке складається з гіпотези, диспозиції та санкції.

А викладаючи правило поведінки в галузі фінансів, владний орган, якому держава дозволяє регулювати фінансові відносини, може всі три елементи норми (гіпотезу, диспозицію і санкцію) включити в одну статтю, може ці елементи внести в різні статті, а може елементи фінансово-правової норми (особливо санкції) зарахувати до різних законодавчих та нормативно-правових актів.

Зв'язок з фінансово-правовими відносинами .

ФПН визначають права та обов’язки учасників фінансових відноси, обставини за яких вони стають носіями прав та обов’язків і передбачають відповідальність за невиконання приписів держави.

Правовідносини є результатом дії правової норми. Здійснюючи правовідносини норма набуває свого реального буття, втілюється у певному акті поведінки.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |