шпаргалка

Органи фінансового контролю. Москалюк

[ Назад ]

Державний фінансовий контроль здійснюється органами законодавчої (представницької) і виконавчої влади України. До системи органів державного фінансового контролю входять: Верховна Рада України, Міністерство фінансів, Рахункова палата, органи Державної контрольно-ревізійної служби, Державного казначейства, Державної податкової служби, Державної митної служби аудитори та аудиторські служби. Однак, якщо Рахункова палата і ДКРС є спеціальними органами державного фінансового контролю, тобто контроль є основним і єдиним завданням цих органів, то Державна податкова служба, Державне казначейство, внутрівідомчі контрольно-ревізійні підрозділи виконують контрольні функції паралельно з іншими покладеними на них завданнями; вони зобов'язані контролювати лише окремі напрямки руху державних коштів.Верховна Рада України здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу.Гуз:

Лекція:

Система органів ФК у країнах однотипна і складається з елементів:

• Відомство головного ревізора-аудитора підпорядковується парламенту чи президенту. Мета – контроль за витрачанням державних коштів

• Рахункова палатаЗалежно від суб’єктів ФК:

- Державний ФК – предмет регулювання фінансового права

- Внутр. господар. – обіг приватних фінансівДержавний ФК:

 Загальнодержавний – ОДВ і управління

 Відомчий – контрольно-ревізійні служби міністерств, відомствПідручник:

Державний контроль здійснюють:

1) ВРУ законами регулює основні питання, пов’язані з проведенням ФК.

Рахункова палата – постійно діючий орган державного ФК, діє на підставі ЗУ «Про Рахункову палату»(подивіться цей ЗУ). Стаття 6. Функції Рахункової палати:

1) здійснює контроль за виконанням законів України та

прийнятих Верховною Радою України постанов, виконанням Державного

бюджету України, фінансуванням загальнодержавних програм в

частині, що стосується використання коштів Державного бюджету

України;

2) здійснює за дорученням Верховної Ради України контроль за

виконанням Державного бюджету України за поквартальним розподілом

доходів і видатків відповідно до показників цього бюджету, в тому

числі видатків по обслуговуванню внутрішнього і зовнішнього боргу

України, витрачанням коштів цільових фондів;

3) перевіряє за дорученням комітетів Верховної Ради України

використання за призначенням органами виконавчої влади коштів

загальнодержавних цільових фондів та коштів позабюджетних фондів і

подає за наслідками перевірки Верховній Раді України висновки щодо

можливостей скорочення видатків по кожному фонду окремо та

доцільності спрямування вилучених коштів на фінансування інших

видатків Державного бюджету України;

4) контролює ефективність управління коштами Державного

бюджету України Державним казначейством України, законність і

своєчасність руху коштів Державного бюджету України, в тому числі

коштів загальнодержавних цільових фондів у Національному банку

України, уповноважених банках та кредитних установах України;

5) надає консультації органам і посадовим особам, які

обираються, затверджуються або призначаються Верховною Радою

України, з питань витрачання коштів Державного бюджету України. В

ході проведення перевірок і аналізу стану економіки розробляє

заходи щодо вишукування можливостей і нових джерел залучення

додаткових надходжень до Державного бюджету України і вносить

відповідні пропозиції Міністерству фінансів України;

6) здійснює за дорученням Верховної Ради України, комітетів

Верховної Ради України контрольні функції щодо фінансування

загальнодержавних програм економічного, науково-технічного,

соціального і національно-культурного розвитку, охорони довкілля

та інших програм, що затверджуються Верховною Радою України;

7) контролює інвестиційну діяльність органів виконавчої

влади, перевіряє законність та ефективність використання

фінансових ресурсів, що виділяються з Державного бюджету України

на виконання загальнодержавних програм;

8) проводить попередній аналіз до розгляду на засіданнях

комітетів та Верховної Ради України звітів Антимонопольного

комітету України щодо здійснення ним державного контролю за

дотриманням антимонопольного законодавства, а також звітів Фонду

державного майна України та посадових осіб, які обираються,

призначаються або затверджуються Верховною Радою України, щодо

ефективного управління майном, що є основним національним

багатством, власністю українського народу;

9) здійснює контроль за виконанням рішень Верховної Ради

України про надання Україною позик і економічної допомоги

іноземним державам, міжнародним організаціям, передбачених у

Державному бюджеті України, за касовим виконанням Державного

бюджету України Національним банком України та уповноваженими

банками;

10) перевіряє за дорученням Верховної Ради України відповідно

до свого статусу кошторис витрат, пов'язаних з діяльністю

Верховної Ради України та її апарату, допоміжних органів і служб

Президента України та апарату Кабінету Міністрів України, а також

витрачання коштів державними установами та організаціями, що діють

за кордоном і фінансуються за рахунок Державного бюджету України;

11) готує і дає висновки та відповіді на звернення органів

виконавчої влади, органів прокуратури і суду з питань, що належать

до її відання;

12) здійснює зв'язки з контрольними органами іноземних держав

та відповідними міжнародними організаціями, укладає з ними угоди

про співробітництво;

13) здійснює функції, передбачені Законом України "Про

закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).3. Президент України наділений правом законодавчої ініціативи й правом підпису та оприлюднення законів. Це дозволяє контролювати йому зміст законів, норми яких регулюють фінансові правовідносини, особливо щорічні ЗУ про держ. бюджет. + формує ОДВ (ст. 106 КУ)4.КМУ – ст. 116 КУ на нього покладено повноваження у зв’язку зі складанням проекту бюджету і підготовкою проекту закону про Державний бюджет, контролю за його виконанням.5. Мінфін згідно з Положенням про нього Міністерство фінансів України здійснює контроль за виконанням державного бюджету, цільовим використанням коштів бюджетів усіх рівнів та коштів державних цільових позабюджетних фондів. Міністерство фінансів України:

— проводить комплексні ревізії і тематичні перевірки надходжень і витрачання коштів державного бюджету та цільове витрачання коштів державних позабюджетних фондів;

— здійснює документальні ревізії і перевірки фінансово-господарської діяльності;

— організує ревізії і фінансові перевірки в організаціях за зверненням органів державної влади І місцевого самоврядування .

Міністерство фінансів, здійснюючи дозволені йому законодавством функції, має право:

• обмежувати, призупиняти і зупиняти операції з бюджетними коштами (ст. 118 Бюджетного Кодексу та чинне законодавство);

• стягувати в установленому порядку з організацій кошти державного бюджету, витрачені поза бюджетних призначень.6.Особливим підрозділом Міністерства фінансів є Державне казначейство, яке було утворено Указом Президента України і входить у систему органів державної виконавчої влади, організовує виконання Державного бюджету України та здійснює контроль за його виконанням, веде облік виконання і складає звіт про виконання Державного та Зведеного бюджетів. Воно контролює надходження і витрачання коштів державних цільових позабюджетних фондів.7.Державна контрольно-ревізійна служба України створена відповідно до Закону України "Про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні" від 26 січня 1993 р., а Положення про Головне контрольно-ревізійне управління України", в якому ГоловКРУ України визнано центральним органом виконавчої влади, діяльність якого скеровується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів, затверджене Указом Президента України 28 листопада 2000 р. Цей орган здійснює державний контроль за використанням коштів і матеріальних цінностей, їх зберіганням, станом, достовірністю обліку і звітності в міністерствах, відомствах, державних фондах, бюджетних установах, в усіх установах, підприємствах і організаціях, які одержують кошти з бюджетів усіх рівнів та державних валютних фондів, а також розробляють пропозиції щодо усунення виявлених недоліків і порушень.8. Органи державної податкової служби, які здійснюють державний контроль за дотриманням законодавства про податки та збори, правильністю їх обчислення, повнотою і своєчасністю їх сплати; виробляють податкову політику з метою забезпечення своєчасного надходження до бюджетів усіх рівнів та позабюджетних цільових фондів установлених законодавством обов'язкових платежів. На органи податкової служби покладена координація фінансового контролю всіма державними органами. Органи державної податкової служби проводять у міністерствах, відомствах, на підприємствах, в установах і організаціях будь-якої форми власності та у громадян-підприємців перевірку грошових та бухгалтерських документів, кошторисів, декларації і всієї документації, пов'язаної з нарахуванням і сплатою податків.

Організують роботу державних податкових інспекцій з обліку, оцінки і реалізації конфіскованого майна, безхазяйного майна, що перейшло до держави. Повертають кошти, переплачені в бюджет юридичними І фізичними особами, через кредитні установи.

Згідно зі ст. 11 Закону України "Про Державну податкову службу України" органи податкової служби мають право перевіряти грошові документи, бухгалтерські книги, звіти, кошториси, декларації, товарно-касові книги, показники електронних контрольно-касових апаратів І комп'ютерних систем, а також інші документи незалежно від способу подання Інформації (включаючи комп'ютерний), пов'язані з обчисленням і сплатою податків та інших платежів. Періодичність таких перевірок встановлюється Державною податковою адміністрацією України.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |