шпаргалка

Порядок складання, затвердження та виконання бюджету. Кремінський

[ Назад ]

Порядок складання проекту бюджету.Повноваженнями щодо складання проекту бюджету наділені головні розпорядники бюджетних коштів, Мінфін, НБУ, КМУ, ВРУ.Головні розпорядники бюджетних коштів організують розроблення бюджетних запитів – документи, що містять пропозиції з відповідим обгрунтуванням щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для їх діяльності на наступний бюджетний період; після цього – подають їх Мінфіну.Мінфін: 1) розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції щодо підготовки бюджетних запитів; 2) здійснює аналіз бюджетних запитів; 3) на основі аналізу бюджетних запитів готує проект закону про Держбюджет України.Міністр фінансів України: 1) приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту Держбюджету; 2) відповідає за складання проекту закону про Держбюджет України; 3) визначає заг. рівень доходів та видатків бюджету і дає оцінку обсягу фінансування бюджету.НБУ до 1 квітня року, що передує плановому, подає до ВРУ та КМУ: 1) проект основних засад грошово-кредитної політики на наступний бюджетний період; 2) проект кошторису доходів та видатків НБУ на наступний бюджетний період.КМУ подає до ВРУ проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період, який, зокрема, містить пропозиції щодо: граничного розміру дефіциту Держбюджету України у відсотках до прогнозного річного обсягу ВВП; граничного обсягу держ. боргу та його структури; взаємовідносин Держбюджету з місц. бюджетами; встановлення розміру мінім. заробітної плати та рівня забезпечення прожиткового мінімуму та ін.ВРУ не пізніше 1 червня або першого наступного за цією датою дня пленарних засідань ВРУ проводить парл. слухання з питань бюджетної політики на наступний бюджетний період; → постанова про схвалення або взяття до відома Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період.Мінфін подає проект закону про Держбюджет України до КМУ для розгляду.КМУ приймає постанову щодо схвалення проекту закону про Держбюджет України та подає його разом з відповідними матеріалами до ВРУ не пізніше 15 вересня року, що передує плановому.Порядок затвердження Закону про Державний бюджет.Не пізніше ніж через 5 днів після подання КМУ проекту закону про Держбюджет до ВРУ Міністр фінансів представляє його на пленарному засіданні ВРУ.За результатами обговорення проекту закону про Держбюджет ВРУ може прийняти вмотивоване рішення про його відхилення; КМУ у тижневий термін подає проект закону про Держбюджет на повторне представлення з внесеними змінами.Після прийняття до розгляду проекту закону про Держбюджет не пізніше 1 жовтня року, який передує плановому, проект закону про Держбюджет розглядається нар. депутатами та в комітетах ВРУ, які формують свої пропозиції.Комітет ВРУ з питань бюджету не пізніше 15 жовтня року, який передує плановому, спільно з уповноваженими представниками КМУ розглядає пропозиції до проекту закону про Держбюджет і готує Висновки та пропозиції до нього; → розповсюдж. серед нар. депутатів.Розгляд проекту закону про Держбюджет у першому читанні: доповідь Голови Комітету ВРУ з питань бюджету; обговорення депутатами, представниками КМУ та Рахункової палати. Прийняттям проекту закону про Держбюджет у першому читанні вважається прийняття рішення щодо Висновків та пропозицій до проекту закону про Держбюджет. ВРУ приймає проект закону про Держбюджет у першому читанні не пізніше 20 жовтня року, що передує плановому.Розгляд проекту закону про Держбюджет у другому читанні. Після прийняття проекту закону про Держбюджет у першому читанні КМУ у 2-тижневий термін готує і подає не пізніше 3 листопада року, що передує плановому, проект закону про Держбюджет, доопрацьований відповідно до Бюджетних висновків ВРУ, і порівняльну таблицю щодо їх врахування з вмотивованими поясненнями щодо неврахованих пропозицій.Комітет ВРУ з питань бюджету протягом 3 днів готує висновки.При розгляді проекту закону про Держбюджет у другому читанні пропозиції народних депутатів України, комітетів ВРУ, депутатських фракцій щодо змін до проекту закону про Держбюджет не розглядаються (!), крім висновків Комітету ВРУ з питань бюджету щодо розгляду проекту Закону про Держбюджет у другому читанні.Друге читання проекту закону про Держбюджет передбачає насамперед затвердження заг. обсягу дефіциту (профіциту), доходів і видатків Держбюджету, розміру мінім. заробітної плати та рівня забезпечення прожиткового мінімуму з подальшим постатейним голосуванням проекту Закону про Держбюджет. Воно завершується не пізніше 20 листопада року, що передує плановому.Розгляд проекту закону про Держбюджет у третьому читанні. Комітет ВРУ з питань бюджету доопрацьовує проект закону про Держбюджет та вносить його на розгляд ВРУ у третьому читанні не пізніше 25 листопада року, що передує плановому.Доповідь Голови Комітету ВРУ з питань бюджету + співдоповідь Міністра фінансів; → голосування щодо статей проекту закону про Держбюджет, що не були прийняті у другому читанні, та за проектом закону в цілому.Закон про Держбюджет приймається ВРУ до 1 грудня року, що передує плановому.Виконання бюджету.Повноваженнями щодо виконання Держбюджету наділені КМУ, Мінфін, Держказначейство, органи стягнення. Виконання Держбюджету забезпечує КМУ.Мінфін здійснює заг. орг-ю та управління виконанням Держбюджету, координує д-сть учасників бюдж. процесу з питань виконання бюджету.Держбюджет виконується за розписом, який затверджується Міністром фінансів відповідно до бюджетних призначень у місячний термін після набрання чинності Законом про Держбюджет.В Україні застосовується казначейська форма обслуговування Держбюджету, яка передбачає здійснення Держказначейством: операцій з коштами Держбюджету; розрахунково-касового обслуговування розпорядників бюджетних коштів; бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання Держбюджету.Органи стягнення забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до держбюджету податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів відповідно до з-давства.Податки, збори (обов'язкові платежі) та доходи держбюджету зараховуються безпосередньо на єдиний казначейський рахунок Держбюджету і не можуть акумулюватися на рахунках органів стягнення.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |