шпаргалка

Порядок касового виконання державного бюджету за видатками. Кремінський

[ Назад ]

В Україні застосовується казначейська форма обслуговування Держбюджету, яка передбачає здійснення Держказначейством:1) операцій з коштами Держбюджету;2) розрахунково-касового обслуговування розпорядників бюджетних коштів;3) контролю бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов'язань та здійсненні платежів;4) бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання Держбюджету.Стадіями виконання Держбюджету за видатками визнаються: встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на основі затвердженого бюджетного розпису; затвердження кошторисів розпорядникам бюджетних коштів; взяття бюджетних зобов'язань; отримання товарів, робіт та послуг; здійснення платежів; використання товарів, робіт та послуг на виконання бюджетних програм.Держказначейство здійснює платежі за дорученнями розпорядників бюджетних коштів у разі:1) наявності відповідного бюджетного зобов'язання для платежу у бухгалтерському обліку виконання Держбюджету;2) відповідності напрямів витрачання бюдж. коштів бюджетному асигнуванню;3) наявності у розпорядників бюдж. коштів невикористаних бюджетних асигнувань.Порядок обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затверджений Наказом Державного казначейства України N 89 від 25.05.2004 р.12.1.Органи Держказначейства здійснюють розрахунково-касове обслуговування розпорядників шляхом проведення платежів з реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків розпорядників та рахунків одержувачів бюджетних коштів, відкритих в органах Держказначейства, відповідно до кошторисів, планів асигнувань загального фонду державного бюджету, планів спеціального фонду державного бюджету або планів використання бюджетних коштів.Органи Держказначейства в частині виконання державного бюджету за видатками здійснюють:1) попередній контроль – на етапі реєстрації зобов'язань розпорядників та одержувачів бюдж. коштів;2) поточний контроль – у процесі оплати рахунків розпорядників та одержувачів бюдж. коштів.12.3. Органи Держказначейства здійснюють платежі на підставі платіжних доручень за дорученнями розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у разі наявності в обліку відповідного зобов'язання та фінансового зобов'язання у межах залишків на рахунках для обліку відкритих асигнувань.12.7. Подані розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів платіжні доручення перевіряються органами Держказначейства щодо наявності всіх необхідних реквізитів, відповідності підписів відповідальних посадових осіб і відбитка печатки установи зразкам.12.10. Строк дії платіжного доручення розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встан. у межах 10 календарних днів з дня його виписки.Перерахування коштів з рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів здійснюється на підставі першого примірника розрахункового документа, який залишається на зберіганні в органі12.14. Органи Держказначейства при здійсненні розрахунково-касового обслуговування розпорядників бюджетних коштів шляхом проведення платежів з їх рахунків та рахунків одержувачів бюджетних коштів надають розпоряднику та одержувачу бюджетних коштів виписки з рахунку про здійснені операції за результатами попереднього операційного дня з відміткою у вигляді відбитка штампа казначея «Оплачено».13.1. Для оформлення документів на отримання заробітної плати, стипендії, допомоги, видатків на службові відрядження та інших коштів, що видаються на видатки, які не можуть бути проведені безготівковою оплатою, розпорядники та одержувачі бюджетних коштів подають до органів Держказначейства заявку на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахункиу двох примірниках.Після видачі готівки один примірник повертається розпоряднику або одержувачу бюджетних коштів з відбитком штампа казначея, другий примірник зберігається в органах Держказначейства.13.2. Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів при отриманні заробітної плати і прирівняних до неї платежів разом із заявкою на видачу готівки повинні подавати платіжні доручення на перерахування платежів, утриманих із заробітної плати працівників та нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету і зборів до державних цільових фондів.13.10. Для проведення операцій із застосуванням банківських платіжних карток бюджетним установам відкривається картковий рахунок.Для проведення операцій із застосуванням банківських платіжних карток на картковий рахунок платіжним дорученням зараховуються кошти шляхом їх переказу з відповідних рахунків бюджетної установи. При казначейському обслуговуванні сума платіжного доручення на перерахування коштів складається на підставі заявки розпорядника бюджетних коштів.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |