шпаргалка

Відповідальність за бюджетні правопорушення. Лаврік

[ Назад ]

Бюджетним правопорушенням визнається недотримання учасником бюджетного процесу встановленого цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами порядку складання, розгляду, затвердження, внесення змін, виконання бюджету чи звіту про виконання бюджету (ст. 116 Бюджетного кодексу України).

Бюджетне правопорушення

1) Суспільна шкідливість, небезпечність. полягає в тому, що воно посягає на важливі цінності суспільства, на умови його існування.

1) є винним діянням. Тобто, це психічне відношення особи до власного поводження і його результатів, у якому виражене негативне чи легковажне відношення до права, до інтересів суспільства і держави, до прав і свобод інших осіб.

3) шкодa. Характер шкоди може розрізнятися по об'єкту, розміру й іншим ознакам, але правопорушенню завжди характерна соціальна шкода. Вона може мати матеріальний чи моральний характер, бути вимірною чи ні, більш-менш значною, що відчувається окремою людиною, колективом і суспільством у цілому

4) протиправність. Це означає, що відповідна діяльність або бездіяльність суб'єкта не відповідає вимогам, сформульованим у конкретній правовій нормі.

Види бюджетних правопорушень можна розрізняти за наступними критеріями

- Правопорушення, що вчиняються на стадії складання проекту бюджету

- Правопорушення, що вчиняються на стадії прийняття закону про державний бюджет

- Правопорушення, що вчиняються на стадії виконання бюджету

- Правопорушення, що вчиняються на стадії складання звіту про виконання бюджетуСуб'єктом правопорушення вважається особа винна у вчиненні бюджетного правопорушення. При вчиненні бюджетних правопорушень передбачений спеціальний суб'єкт - посадова особа, при чому, мається на увазі керівники та службовці, що наділені рядом повноважень у бюджетному процесі.

Поняття та види стягнень за бюджетні правопорушення

Згідно з нормами Бюджетного кодексу України особи, винні у порушенні бюджетного законодавства, несуть цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законами України (ст.121).

(ct.117) Міністерство фінансів України, Державне казначейство України, Державна контрольно-ревізійна служба України, місцеві фінансові органи, голови виконавчих органів міських, міст районного значення, селищних та сільських рад, головні розпорядники бюджетних коштів у межах своїх повноважень можуть призупиняти бюджетні асигнування у разі:

— несвоєчасного і неповного подання звітності про виконання бюджету;

— невиконання вимог щодо бухгалтерського обліку, скла дання звітності та внутрішнього фінансового контролю за бюджетними коштами і недотримання порядку перерахування цих коштів;

— подання недостовірних звітів та інформації про виконання бюджету;

— порушення розпорядниками бюджетних коштів вимог щодо прийняття ними бюджетних зобов'язань;

— нецільового використання бюджетних коштів.

(Ст. 118) У разі виявлення бюджетного правопорушення Міністерство фінансів України, Державне казначейство України, органи Державної контрольно-ревізійної служби України, місцеві фінансові органи, голови виконавчих органів міських, міст районного значення, селищних та сільських рад і головні розпорядники бюджетних коштів у межах своєї компетенції можуть вчиняти такі дії щодо тих розпорядників бюджетних коштів та одержувачів, яким вони довели відповідні бюджетні асигнування:

—застосування адміністративних стягнень до осіб, винних у бюджетних правопорушеннях, відповідно до закону;

—зупинення операцій з бюджетними коштами;

—накладення на особу стягнення за бюджетне правопорушення не звільняє її від відшкодування заподіяної таким правопорушенням матеріальної шкоди в порядку, встановленому законом.

(Ст. 119) Нецільове використання бюджетних коштів, тобто витрачання їх на цілі, що не відповідають бюджетним призначенням, встановленим законом про Державний бюджет України чи рішенням про місцевий бюджет має наслідком притягнення відповідних по садових осіб до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності у порядку, визначеному законами України.

(Ст. 120) Зупинення операцій з бюджетними коштами полягає у зупиненні будь-яких операцій із здійснення платежів з рахунка порушника бюджетного законодавства.

Стаття 121. Відповідальність за бюджетні правопорушення

Особи, винні у порушенні бюджетного законодавства, несуть цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законами України.

1) Бюджетне правопорушення, вчинене розпорядником чи одержувачем бюджетних коштів, може бути підставою для притягнення до відповідальності згідно з законом його керівника чи інших відповідальних посадових осіб залежно від характеру вчинених ними діянь.

2) Посадові особи органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій, які вчинили бюджетне правопорушення, несуть передбачену законом цивільно-правову відповідальність згідно з законом незалежно від накладення передбачених Бюджетним кодексом заходів стягнення на розпорядника чи одержувача бюджетних коштів.

3) Органи Державного казначейства України відповідно до закону несуть відповідальність за невиконання вимог щодо ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання бюджетів. Керівники органів Державного казначейства України несуть персональну відповідальність у разі вчинення ними бюджетного правопорушення та невиконання вимог що до казначейського обслуговування бюджетів, встановлених Бюджетних кодексом.

Стягнення, що застосовуються за порушення бюджетного законодавства можуть бути каральні та правовідновлючі.

Каральна відповідальність наступає за злочини, адміністративні або дисциплінарні проступки в бюджетному процесі, які в загальному будуть називатися бюджетними правопорушеннями. Виникає ця відповідальність та проходить тільки в процесуальній формі і визначається актами державних органів, складеними посадовими особами, що наділені необхідними повноваженнями.

Вказаний вид відповідальності включає наступні стадії:

1. Обвинувачення конкретної особи у вчиненні правопорушення або проступку;

2. Використання обставин справи щодо правопорушника;

3. Прийняття рішення про використання або не використання санкції, вибір в її межах конкретної міри покарання;

4. Застосування стягнення або покарання, що призначено правопорушнику.

Правопоновлююча відповідальність виникає з моменту правопорушення і завершується поновленням порушеного правопорядку. Процесуальні норми регулюють реалізацію цього виду відповідальності у випадку спору або відмови правопорушника поновити порушений правопорядок.

В цій класифікації видів стягнень юридичну відповідальність приймають за єдине ціле, як загально правову категорію. В свою чергу це ціле розподіляється на дві складові. Одна складова відповідає за покарання винних. Мається на увазі весь процес притягнення до відповідальності починаючи з обвинувачення винного і закінчуючи покаранням. Тут має місце і примус, якого зазнають правопорушники з боку державних органів, і настання шкідливих наслідків у вигляді санкцій.

Інша частина, яка носить назву правопоновлюючої відповідальності, відповідає за відновлення того стану суспільних відносин, майнового або фізичного стану особи який існував до правопорушення. В такому випадку для правопорушника не застосовуються примус державних органів і не наступають шкідливі наслідки, такого змісту як в інших видах відповідальності.Податкове право.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |