шпаргалка

Механізм правового регулювання елементів податків і зборів. Лужна

[ Назад ]

Система елементів правового механізму податку складається з обов’язкових та факультативних елементів. Обов’язкові елементи включають дві групи : основні та додаткові.Основні елементи ( визначають сутнісні характеристики податку

відсутність хоча б одного не дає змоги визначити тип платежу, робить податковий механізм невизначеним) :

- суб’єкт (платник податку)

- об’єкт оподаткування

- ставка податкуПлатники (суб'єкти) - особи (юридичні особи, їхні філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, а також фізичні особи, які мають статус СПД чи не мають такого статусу), які мають, отримують (передають) об'єкти оподаткування або здійснюють діяльність, що є об'єктом оподаткування, і на яких згідно з законами України покладено обов'язок утримувати та (або) сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі) та нести юридичну відповідальність за

сплату.Критерії поділу платників податків- критерій резидентсваРезидент Нерезидент

Постійне місце проживання або перебування у певній державі Немає постійного місця проживання або перебування у певній державі

Підлягає оподаткуванню з усіх джерел Лише прибуток, одержаний на цій території

Повна податкова відповідальність Обмежена податкова відповідальність- критерій територіальності : іноземний, національнийОподаткуванню в певній країні підлягає лише прибуток на її території, тоді як прибуток, одержаний за її межами, звільняється від податків у цій країні.- критерій юридичного та фактичного обов’язку сплати податкуЮридичний платник Фактичний платник

Формально зобов’язаний перерахувати податок у бюджет Реально зобов’язаний надати грошові кошти у процесі придбання товару (роботи, послуги)Об'єкт оподаткування - фізична чи вартісна величина, щодо якої нараховують податок; те, що обкладається податком - доходи(прибуток), додана вартість продукції (робіт, послуг), вартість продукції (робіт, послуг), у тому числі митна, або її натуральні показники, спеціальне використання природних ресурсів, майно юридичних і фізичних осіб та інші об'єкти, визначені законами України про оподаткуван¬ня.Ставка податку - законодавчо встановлений розмір податку на одиницю оподаткування, його кількісне вираження.Основні види податкових ставок:

а) абсолютні (тверді) - встановлюються в абсолютній сумі на одиницю обкладання незалежно від розмірів доходів( Нпр. ставка податку на прибуток підприємств – 25%)

б) пропорційні - діють за однаковим відсотком до доходу без урахування його величини

в) прогресивні - збільшуються зі збільшенням доходу, який підлягає оподаткуванню

г)відсоткові - встановлюються у відсотках до величини об’єкта оподаткування у грошовому вираженні, наприклад, при оподаткуванні власників транспортних засобів).Додаткові елементи деталізують основні :

- предмет оподаткування

- база оподаткування

- одиниця оподаткування

або мають самостійне значення :

- податкові пільги

- методи, терміни і способи сплати податку

- бюджет чи фонд, куди надходять податкові платежіПредмет оподаткування - події, речі та явища матеріального світу, які зумовлюють об'єкт оподаткування. Предметом оподаткування можуть бути: товари, роботи, послуги; реалізація товарів, робіт, послуг; майно.База оподаткування, податкова база - конкретна (кількісна, фізична чи інша) характеристика певного об'єкта оподаткування. Наприклад, при реалізації майна об'єктом оподаткування буде не саме майно, а угода купівлі-продажу, а майно є лише кількісним вираженням об'єкта оподаткування.Одиниця оподаткування - конкретна чисельна одиниця виміру об'єкта оподаткування, щодо якої встановлюють податкову ставку1 (1 гривня,. 1 м2, гектар землі, потужність двигуна). За всіма видами податків, де об'єктом оподаткування є прибуток, дохід, обсяг продажів, одиницею оподаткування є грошова одиниця України - гривня.Податкові пільги - передбачене чинним законодавством повне або часткове звільнення платника від сплати податку або надання інших переваг, пов'язаних з оподаткуванням, за наявності підстав, визначених законодавством.Форми:

- вилучення з обкладання визначених елементів об'єкта оподаткування;

- звільнення від сплати податку окремих осіб чи категорій платників; "Г..*

- зниження податкових ставок; цільові податкові пільги;

- повернення раніше сплачених сум податків (податкові амністії).

Термін сплати податку - це встановлена законодавством дата, не пізніше від якої податок має бути сплаченим.Методи оподаткування - механізм зміни ставок оподаткування залежно від збільшення податкової бази.

Держава використовує такі методи оподаткування:

- пропорційне оподаткування - незалежно від розміру доходів використовується одна й та ж ставка, яка може змінюватися тільки залежно від виду діяльності.

- прогресивне оподаткування — зі збільшенням певних параметрів об'єкта до певного рівня збільшується ставка податку (наприклад, при оподаткуванні власників транспортних засобів)

- змішане оподаткування – до частини доходу (прибутку) застосовується прогресивний метод, а до решти - пропорційний.

Факультативні елементи – не обов’язкові – підкреслюють своєрідність конкретного правового механізму податку- ведення спеціальних кадастрів та реєстрів з окремих видів податків!!! Основні та додаткові елементи мають обов’язковий характер.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |