шпаргалка

Елементи механізму правового регулювання податку на прибуток. Москалюк

[ Назад ]

Суб – резиденти, з числа суб госп, які отрим дох на тер укр, або поза її межами, а також юо(філії, представництва), нерезиденти( їх представництва)

Об. опод – дохід під-ства:

ВД,ВВ,СДП

Прибуток = СВД-ВВ-А

ВД – загал сума дох плат под від усіх видів діяльності ,який отрим або нарах протягом звітного періоду в матер чи немат формі на тер Укр чи за її межами.

До ВД не включ – види дох, які не включ до ВД і віднімаються від загал доходу для визнач скориг дох.СВД – валовий дох за мінусом дох, які виключ при здійсненні оподат.ВВ- сума будь яких витратплат под у грош, матер чи нематер формі, які є компенсацією вартості тов, робіт, послуг з метою подальшого використ в госп діял:

- витрат які включ до вал витрат

- ті, які не включ

- витрати 2- кого характеру(можуть за певних обст бути врах, або ні)

А – частков перен вартості на продунцію, включ до валов витрат поступово. Групи:

1. капітальні споруди – 2%

2. транспорт, меблі, прилади – 10%

3. всі інші фонди, що не ввійшли в 1,2 – 6%

4. електрообчислюв маш – 15%Под облік – облік Вд і ВВ, а також А відрах, з метою визнач Об оподат податком на прибуток.

Датою збільшення ВВ є дата події, яка сталася раніше або дата списання коштів з рахунку, або дата оподаткування товарів.

Датою збільш ВД – дата відвантаження тов або дата зарах коштів від покупця.

Безнадійна заборгованість – продавець тов. має право збільшити суму ВВ на вартість тов, у випадку коли покупець затримує оплату їх вартості. Настає у випадку коли плат под вчинив певні процесуальні дії (стяг заборгован, досуд врегул спору).

Страховий резерв – кошти,я кі направляються фін установам на формування фонду, який забезпечує ризики неповерн грош коштів.

До складу ВВ суми і кошти страх резерву у порядку визначеному НБУ. Створювати можна за всіма активними операц банку (кредит, гарантія, порука)

Розмір страх резерву за рах ВВ не може перевищ суми всіх нестандартних або безнадійних кредитів.

Не може зарах до ВВ суми срах резерву, яка не може перевищ 10 % розміру всіх активних зобовяз банку.Солодова:

Податок на прибуток – характеристика:

 З ЮО;

 Загальнодержавний;

 Прямий..

ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1994Елементи податку на прибуток:

Об’єкт оподаткування – прибуток підприємства (скоригований валовий дохід за мінусом валових витрат та амортизаційних відрахувань)СВД – ВВ – А = Прибуток.Скоригований валовий дохід (валові доходи за мінусом доходів, які не є об’єктом оподаткування); (СВД = ВД – Д, які не включаються до ВД).Валовий дохід (ВД) - загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, так і за її межами.

- Загальні доходи від продажу товарів (робіт, послуг)

- Д. від здійснення банківських, страхових та інших операцій з надання фінансових послуг, торгівлі валютними цінностями, цінними паперами тощо)

- Д. від спільної діяльності та у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів, процентів, роялті, володіння борговими вимогами, а також доходів від здійснення операцій лізингу (оренди).

- Поворотна, безповоротна фінансова допомога

- Д. не враховані в обчисленні валового доходу періодів, що передують звітному, та виявлені у звітному періоді.

- ...Доходи, які не включаються до ВД (не є об’єктом оподаткування):

 ПДВ, якщо є платником;

 суми отримані за рішенням суду, в претензійному порядку, як компенсації, відшкодування шкоди, збитків;

 Що надходять платнику податку у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права;

 Суми коштів у частині надмірно сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів), що повертаються або мають бути повернені платник

 ...Валові витрати (ВВ) - сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.Види витрат:

1. Витрати, які включаються до ВВ:

Будь-які витрати на здійснення господарської діяльності платника податку, пов’язані з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем товарів (робіт, послуг) і охороною праці, (крім визначених законом винятків). Пр.: Суми коштів або вартість товарів (робіт, послуг), добровільно перераховані (передані) протягом звітного року о Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій (2-5% оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду); суми, внесені до страхових резервів; суми внесених (нарахованих) податків, зборів; суми безнадійної заборгованості; витрати на рекламну діяльність у визначених розмірах; суми добровільно перераховані (передані) для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям-заповідникам (не > 10%); суми витрат, пов'язаних з підтвердженням відповідності продукції, систем якості..2. Які не включаються до ВВ:

Витрати на потреби, не пов’язані з веденням господарської діяльності (на проведення презентацій, свят, фінансування особистих потреб ФО (крім витрат на оплату праці), сплата штрафів, неустойки, дивідендів...)3. Витрати подвійного призначення:

Можуть бути враховані до ВВ, лише якщо здійснюються у зв’язку з господарською діяльністю, в інших випадках до ВВ на відносяться (витрати, пов'язані з професійною підготовкою, навчанням, перепідготовкою або підвищенням кваліфікації осіб; на семінари, відрядження, відпочинок працівників; на придбання літератури; на проведення аудиту..)Амортизаційні відрахування - поступове віднесення витрат на придбання основних фондів і нематеріальних активів, виготовлення або поліпшення, на зменшення скоригованого прибутку платника податку у межах норм амортизаційних відрахувань, установлених цією статтею.До ВВ відносяться норми амортизації, які встановлюються у відсотках від балансової вартості кожної з груп основних засобів на початок звітного періоду.Групи основних засобів:

група 1 - будівлі, споруди, вартість капітального поліпшення землі – 2% від балансової вартості;

група 2 - автомобільний транспорт та вузли (запасні частини) до нього; меблі; побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, інше конторське (офісне) обладнання, устаткування та приладдя до них – 10%;

група 3 - будь-які інші основні фонди, не включені до груп 1, 2 і 4 – 6%;

група 4 - ЕОМ, інші машини для автоматичного оброблення інформації – 15%.Суб’єкт (платник)Резиденти - суб'єкти господарської діяльності, бюджетні, громадські та інші підприємства, установи та організації, які здійснюють діяльність, спрямовану на отримання прибутку як на території України, так і за її межами, їх філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж такі платники податку, територіальної громади.Нерезиденти - фізичні чи юридичні особи, створені у будь-якій організаційно-правовій формі, зареєстровані за межами України, які отримують доходи з джерелом їх походження з України, (за винятком установ та організацій, що мають дипломатичний статус або імунітет згідно з міжнародними договорами України або законом), їх філії, відділення та інші відокремлені підрозділи.Платник податку, який має філії, може прийняти рішення щодо сплати консолідованого податку та сплачувати податок до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням філій, а також до бюджету територіальної громади за своїм місцезнаходженням.Ставка

4. Для резидентів 25% (3% страхова діяльність, 0% - виграші в державні грошові лотереї..)

5. Для нерезидентів 15% (6% фрахт).КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |