шпаргалка

Правове регулювання пені та штрафних санкцій за порушення податкового законодавства. Однокоз

[ Назад ]

Правове регулювання:

ЗУ"Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" №2181-III від 21.12.2000 р. (далі – ЗУ 2181)

Наказ ДПА "Про затвердження Інструкції про порядок нарахування та погашення пені" №77 від 01.03.2001р.

Наказ ДПА "Про затвердження Інструкції про порядок застосування та стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій органами державної податкової служби" №110 від 17.03.2001р.

Пеня - плата у вигляді процентів, нарахованих на суму податкового боргу (без урахування пені), що справляється з платника податків у зв'язку з несвоєчасним погашенням податкового зобов'язання;

Штрафна санкція (штраф) - плата у фіксованій сумі або у вигляді відсотків від суми податкового зобов'язання (без урахування пені та штрафних санкцій), яка справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним правил оподаткування, визначених відповідними законами;

Пеню необхідно чітко відмежовувати від заходів податкової відповідальності (у якості останніх у податковому законодавстві фігурують штрафи). Стягнення пені обумовлюється тільки фактом прострочення сплати податку або збору, тоді як стягнення штрафів передбачає спеціальні процедури, в основі яких лежить правопорушення. Пеня ж може стягуватися і в тому випадку, коли платник податків може бути звільнений від застосування мір відповідальності за порушення податкового законодавства. (Джерело – Кучерявенко. Податкове право. 2008 р.)

Особливості застосування пені:

- Виникнення обов’язку щодо сплати пені пов’язане з невиконанням податкового обов’язку (найчастіше із затримкою в строках сплати податків і зборів);

- Застосування пені як способу забезпечення податкового обов’язку передбачає спеціальне коло суб’єктів, на яких може бути поширений обов’язок по сплаті пені (платники податків та податкові агенти);

- Застосовується виключно в грошовій формі.

Розмір пені: Пеня нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності) із розрахунку 120 % річних облікової ставки НБУ, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті (діє щодо всіх видів податків та зборів, крім порушення строків розрахунків у сфері ЗЕД – там свої)

Початок нарахування пені:

- при самостійному нарахуванні суми податкового зобов'язання платником податків - від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов'язання;

- при нарахуванні суми податкового зобов'язання контролюючими органами - від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов'язання, визначеного у податковому повідомленні.

Якщо платник податків до початку його перевірки контролюючим органом самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання та погашає його, пеня не нараховується (це правило не застосовується, якщо платник податків не подає податкову декларацію за період, протягом якого відбулося таке заниження або судом доведено скоєння злочину посадовими особами платника податків або фізичною особою - платником податків щодо умисного ухилення від сплати зазначеного податкового зобов'язання).

Закінчення строків нарахування пені:

- в день прийняття обслуговуючим банком платіжного доручення на сплату суми податкового боргу (якщо частина – то зупиняється щодо цієї частини);

- в разі погашення суми податкового боргу шляхом стягнення коштів або відчуження інших активів боржника, нарахування пені зупиняється у день такого стягнення або відчуження активів з права власності (повного господарського відання) боржника в рахунок погашення, незалежно від строків оплати вартості таких активів їх покупцем.

Штрафні санкції:

Накладаються контролюючими органами, а у випадку, передбаченому п.17.2 ст.17 (самостійне виявлення факту заниження податкового зобов’язання минулих періодів) ЗУ 2181, самостійно нараховуються та сплачуються платником податків.

Розміри (тут не всі):

- неподання податкової декларації у встановлені строки - 10 НМДГ;

- для фізичних осіб, які обіймають посади, що підпадають під визначення суб'єктів корупційних діянь відповідно до закону, за неподання або несвоєчасне подання декларації про доходи таких фізичних осіб, отриманих протягом перебування на такій посаді - 30 НМДГ;

- несплата узгоджених сум податкового зобов'язання протягом граничних строків, визначених Законом (затримка 30 днів – 10% суми погашеного боргу; від 31 до 90 днів – 20% від суми боргу; 90 і більше днів – 50% боргу);

- відчуження заставлених активів без узгодження із податковою (якщо це потрібно) – штраф = сумі відчуження за звичайними цінами;

- відчуження активів, здійснення грошових виплат без попереднього нарахування та сплати податку (якщо це потрібно) – подвійний розмір зобов’язання + адмін.., крим. відповідальність та/або конфіскація.

- якщо платник податків, який до початку його перевірки контролюючим органом самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, - 5% від суми недоплати.

Відповідальність банків: За порушення строків перерахування податків, зборів до бюджетів або державних цільових фондів, банк сплачує пеню (120% річних обл..ст.НБУ) та штрафні санкції. При цьому сам платник податків звільняється від відповідальності за несвоєчасне або неповне зарахування таких платежів до бюджетів та державних цільових фондів, включаючи нараховану пеню або штрафні санкції.Правове регулювання банківської діяльності в Україні.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |