шпаргалка

Банківське право та його місце в системі галузей права. Мозгова

[ Назад ]

Карманов, Кротюк, Селіванов, Качан, Урлюк – дослідники БП.Предмет - відноси¬ни, які регулюють принципи організації та діяльності банків і порядок здійснення ними банківських послуг.

Метод:

- імперативний метод — інтереси держави представляють органи, наділені нею владними повноваження¬ми. Існують також владні відносини між НБУ і ко¬мерційними банками.

- відносини банків з клієнтурою базуються на юридичній рівності сторін -диспозитивний метод регулювання суспільних відносин.Правові норми, що регулюють банківські відносини, містяться насамперед як у загальних, так і у спеціальних норма¬тивних актах. (Конституція України, закони й постанови Верховної Ради України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, постанови, положення й інструкції НБУ та Міністерства фінансів України, статути банків тощо).Підходи:

- комплексна галузь

- сам-на

- підгалузь фпБП як галузь П визначають як сук-ть норм, що рег.відносини, які виникають в процесі побудови, функ-ння та розвиткубанк.с-ми, в т.ч.в процесі рег-ння банк.д-ті з боку ц.банку та ін.органів Двлади, а також рег-ння д-ті союзів та кредитних організацій.

Орлюк вважає, що БП – комплексне утворення, що має свій специф.пр.режим.БП можна виділяти в окр.галузь, бо:

1) Наявність сусп.потреби та Дінтересу в сам.рег-нні такої галузі. Роль банк.с-ми – зд-я ек.реформи.

2) сам.предмет пр.рег-ння

3) особл.метод

4) потреба в особл.джерелах права

5) конституційне закріплення принципів БП

6) наявність специф.с-ми понять і категорій.Норми банківського права включають норми інших галузей (напри¬клад, норми цивільного права регулюють товарно-грошові відносини, що складаються при здійсненні банками та іншими фінансовими інститутами банківських операцій, або застосу¬вання застави у кредитних правовідносинах; норми адміністративного права регулюють управління кредитною системою і визначають основи побудови банківської системи в країні.  банківське право можна розглядати як комплексну галузь.ЗВ*ЯЗОК з ін.галузями:

- Норми конституційного права встановлюють ком¬петенцію органів законодавчої і виконавчої влади у сфері кре¬дитно-грошової політики, обігу державних цінних паперів. У конституційному праві закріплено загальні принципи і по¬ложення, що стосуються банківської діяльності держави. Так, у ст. 99 Конституції України зазначається, що забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією цент¬рального банку держави – НБУ.

- Адміністративне право визначає принципи організації та діяльності органів виконавчої влади, повноваження цих органів у сфері креди¬тування, організації розрахунків і валютних операцій, обігу цінних паперів.

- Банківське право регулює, насамперед, май¬нові відносини, що виникають у сфері кредитування і здійснення розрахунків, і тим самим тісно пов’язане з цивільним правом.Систе¬ма: загальна частина та особлива.

Загальна частина - поняття, принципи й джерела банківського права, правове становище Національного банку України та комерційних банків, сутність і функції банківської системи України тощо.

До особливої частини - договір банківського рахунка, банківське кредитування, охо¬рона банківської таємниці, валютні операції банків, правове регулювання ринку цінних паперів тощо.

___

Джерела:

- лекція

- http://www.osvita-plaza.com.ua/view/03/03-240.htmКАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |