шпаргалка

Банк як основна ланка банківської системи. Поняття банку. Ткаченко

[ Назад ]

Банк - юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати у сукупності такі операції: залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб( ЗУ «Про банки і банківську діяльність»).

Банки в Україні створюються у формі публічного акціонерного товариства або кооперативного банку.

Банки мають право створювати банківські об'єднання таких типів: банківська корпорація, банківська холдингова група, фінансова холдингова група. Банки можуть бути учасниками промислово-фінансових груп з дотриманням вимог антимонопольного законодавства України.

Обов’язково складається статут з урахуванням вимог до нього, перебачених ст. 16 ЗУ Про банки. Державну реєстрацію банків здійснює НБУ. Банк має право здійснювати банківську діяльність тільки після отримання банківської ліцензії

Види: універсальні та спеціальзовані (ощадні, інвестиційні, іпотечні, розрахункові); за формою власності – державні, приватні, змішані; за приналежністю капіталу: національні, іноземні, змішані; ще великі, середні малі. Банк набуває статусу спеціалізованого банку у разі, якщо більше 50 відсотків його активів є активами одного типу

Функції: 1. Посередництво у кредитних відносинах (перерозподіл грошових коштів, які вивільняються у процесі кругообігу фондів підприємств та грошових доходів ФО). 2. Стимулювання накопичення коштів господарюючими суб’єктами (депозитна політика банків). 3. Посередництво у платежах між окремими суб’єктами кредитної системи. 4. Створення грошей (НБУ – само собою, а комерційні банки – кредитні кошти).

Метою діяльності є отримання прибутку, за винятком, якщо це державний банк.

Перші банки виникли за давніх-давен. Ще у Вавилоні (7-5 ст. до н. е.) практикували видачу грошових позик для купівлі насіння з погашенням боргу після продажу врожаю Берка

Системоутворюючим елементом банківської системи є банк… © К.О.

Банківська система – це законодавчо визначена, структурована сукупність всіх банківських установ, що діють у межах загального грошово-кредитного механізму в певній державі іта займаються банківською діяльністю.

Банківська система України – це сукупність усіх банківських установ, що функціонують на території України.

За структурним поділом розрізняють банківські системи:

Однорівневі  1)переважно горизонтальні зв’язки між банками; 2)універсалізація операцій та функцій банків; 3)усі кредитні установи, в тому числі й центральний банк, й спеціалізовані комерційні банки, й інші банки та кредитні установи перебувають на одному ієрархічному рівні та виконують аналогічні функції у кредитно-розрахунковому обслуговуванні.

Дворівневі  1)відносини між банківськими установами у двох площинах: по горизонталі та по вертикалі; 2)по вертикалі – відносини підлеглості між центральним банком як керівним, управляючим та «низовими» ланками – комерційними банками; 3)по горизонталі – відносини рівного партнерства між «низовими» ланками – комерційними банками; 4)чітке розмежування регулюючих та контрольних функцій центрального банку та функцій комерційних банків.

В Україні – дворівнева банківська система. Банківська система України складається з НБУ та інших банків, а також філій іноземних банків, що створені і діють на території України відповідно до положень законодавства.(із ЗУ Про банки і банк. діяльність)

Поняття «банк» має економічне і юридичне значення.

В юридичному аспекті банк – це кредитна установа, що має виключне право здійснювати на підставі ліцензії певні банківські операції.

БАНК – юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії НБУ здійснювати у сукупності такі операції: залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.(із ЗУ, підхід законодавця)

В економічному аспекті банки – це особлива категорія ділових підприємств, що одержали назву фінансових посередників. Вони залучають капітали, заощадження населення й інші кошти, що вивільняються в процесі господарської діяльності, і надають їх у тимчасове користування іншим економічним агентам, що мають потребу в додатковому капіталі.

Класифікація банків:

1) за формою власності:

7) державні (100% статутного капіталу належить державі)  Ощадбанк, Ексімбанк, банк «Родовід»

8) приватні

9) змішані

2) за державою приналежності капіталу:

українські

іноземні

змішані

3) за територією діяльності:

4. регіональні

5. міжнародні

6. закордонні

4) за організаційно-правовою формою:

13. пайові

14. акціонерні товариства  публічні чи приватні

5) за розміром капіталу:

 великі

 середні

 малі

6) за наданими ліцензією правами на виконання операцій на грошовому ринку:

1)універсальні  виконують широкий спектр операцій;

2)спеціалізовані  вузькопрофільовані  ощадні, інвестиційні, іпотечні, розрахункові(клірингові) тощо.

В Україні переважають універсальні банки.

Банк набуває статусу спеціалізованого банку у разі, якщо більше 50 відсотків його активів є активами одного типу. Банк набуває статусу спеціалізованого ощадного банку у разі, якщо більше 50 відсотків його пасивів є вкладами фізичних осіб.

Ощадні – у банку понад 50% пасивів є вкладами ФО, наприклад Державний ощадний банк України.

Інвестиційні – залучають кошти на довгі терміни, зокрема шляхом емісії та розміщення цінних паперів (наприклад, облігацій) та надання за рахунок залучених коштів довгострокових кредитів. Зазвичай вони є поручителями при випуску акцій чи облігацій.

Іпотечні(земельні) – надають довгострокові кредити під заставу землі чи нерухомого майна.

Розрахункові(клірингові) – надають послуги за відкритими в них рахунками, здійснюють виплати та розрахунки.

Інноваційні – та сама діяльність, що й інвестиційні, але у так званих венчурних (ризикових), у тому числі нових сферах економіки.

Депозитні – спеціалізуються на залученні коштів у короткострокові вклади-депозити з наданням за рахунок таких коштів короткострокових кредитів.

Облікові – діяльність подібна до депозитних, але здебільшого займаються обліком короткострокових векселів.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |