шпаргалка

Принципи діяльності банків. Функції банку. Берка

[ Назад ]

Банки є перш за все суб'єктами підприємницької діяльності та функціонують згідно з такими принципами:

- Комерційний розрахунок – доходи покривають витрати, безпосередньою метою їх діяльності є отримання прибутку при розумному ризику. Основним джерелом прибутку є банківський процент. Прибуток банків виступає переважно як різниця між ставками процентів, отриманих за надані банком кредити і виплачених по депозитах клієнтів.

- Автономія – банки мають право самостійно здійснювати ціноутворення щодо банківських продуктів у межах діючих обмежень, тобто самостійно встановлюють відсоткові ставки за депозитами та кредитами, розміри тарифів на розрахунково-касове обслуговування тощо. Окрім того, банка надано свободу в розпорядженні своїми фондами і доходами. Прибуток банку залишається в його розпорядженні після сплати податків.

- Самостійна відповідальність банку за результати своєї діяльності. За своїми зобов’язаннями банк відповідає всіма приналежними йому способами і майном, на які може бути звернене стягнення. Весь ризик своїх операцій банк бере на себе.

- Самоуправління – банки самостійно визначають стратегію і тактику свого розвитку, своєї діяльності без втручання держави.

- Всі гроші, всі ресурси банку повинні максимально «працювати». З позиції ринкової економіки не повинно бути ресурсів, які не знаходяться в активному оберті, однак все одно якась частина коштів знаходиться в резервах, обертається повільно, або не обертається зовсім.

- Банківська діяльність повинна діяти за принципом «все для клієнта» – банк несе повну відповідальність за клієнта, забезпечує його прибуток. Діяльність повинна бути на взаємовигідній основі: перш за все прибуток клієнта, а потім прибуток банка. Прибуток клієнта – це не єдина мета банку, але це основа для одержання прибутку банком.

- Діяльність в межах реально наявних ресурсів  банк повинен забезпечувати не тільки кількісну відповідність між своїми ресурсами і кредитними вкладеннями, але і домагатися відповідності характеру банківських активів специфіці мобілізованих ним ресурсів. Так якщо банк залучає засобу головним чином на короткі терміни, а вкладає їхній переважно в довгострокові позики, те його ліквідність опиняється під загрозою.

- Регулювання діяльності банку здійснюється здебільшого непрямими економічними (а не адміністративними) методами. Держава визначає лише «правила гри» для банків, але не може давати їм наказів.

Функції банку: (Лекція)

 Посередництво при кредитуванні  перерозподіл грошових коштів, що вивільняються в процесі обігу коштів, прибутковість використання позичальником коштів.

 Стимулювання накопичення коштів господарюючими суб’єктами  депозитна політика банку.

 Посередництво при здійсненні платежів  наприклад, ЮО можуть зберігати свої кошти лише в банках і розраховуватися тільки у безготівковій формі.

 «Створення» грошей  НБУ фактично здійснює емісію грошей, а комерційні банки «створюють» гроші шляхом видачі кредитів, цінних паперів.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |