шпаргалка

Правове положення філій та представництв банків. Колос

[ Назад ]

Згідно з чинним банківським законодавством, банки можуть створювати такі відокремлені структурні підрозділи як філії та представництва.

Відповідно до ст. 2 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» філія банку - відокремлений структурний підрозділ банку, що не має статусу юридичної особи і здійснює банківську діяльність від імені банку; Операції філії банку відображаються на окремому балансі.

представництво банку — територіально відокремлений структурний підрозділ банку, що виконує функції представництва та захисту інтересів банку і не здійснює банківську діяльність;

На відміну від філій представництва банків не мають права здійснювати банківську діяльність.

Крім того, з метою поліпшення обслуговування клієнтів та виконання функцій, визначених банком, банк може відкривати такі структурні одиниці, як відділення та обмінні пункти.

Відділення може бути підпорядковані банку або його філії. На відміну від філії відділення не мають окремого балансу. В залежності від підпорядкованості відділення операції, які ним здійснюються, відображаються або на балансі банку, або на балансі філії.

Ст.23. ЗУ «Про банки і банківську діяльність» - Порядок відкриття філій і представництв банків на території України.

Банк має право відкривати філії та представництва на території України в разі його відповідності вимогам щодо відкриття філій та представництв, встановленим нормативно-правовими актами Національного банку України. Відомості про філії та представництва банків Національний банк України включає до Державного реєстру банків на підставі письмового повідомлення банку.

ПОЛОЖЕННЯ про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень ЗАТВЕРДЖЕНО Постановою Правління Національного банку України 31.08.2001 N 375

Філія може самостійно брати участь у системі міжбанківських електронних розрахунків та мати окремий кореспондентський рахунок або працювати за консолідованим кореспондентським рахунком банку.

9.4. Філії банку діють від імені банку на підставі положення про філію.

Філії банку мають право здійснювати банківські та інші операції, передбачені положенням про філію та на підставі дозволу, наданого банком, у межах отриманих банком банківської ліцензії та письмового дозволу, за винятком операцій, для проведення та обліку яких у філії немає належних умов (у тому числі відповідне програмне забезпечення і приміщення, спеціальне банківське обладнання, комп'ютерна техніка, комунікаційні засоби, спеціалісти відповідної кваліфікації тощо) або яких філії не мають права здійснювати згідно з вимогами чинного законодавства України.

Філії банків не мають права відкривати рахунки банкам та в банках, у тому числі укладати кореспондентські відносини.

Керівник філії банку діє на підставі довіреності, виданої банком.

9.5. Банк може відкривати філії за умови дотримання таких вимог:

а) банк не має фінансових або правових проблем, у тому числі:

стан формування резервів банку відповідає вимогам чинних законодавчих актів України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, статуту банку та відповідних внутрішньобанківських положень;

банк дотримується економічних нормативів та нормативу обов'язкового резервування;

наявність прибутку за даними річного звіту про фінансові результати, а також беззбиткова діяльність банку не менше ніж протягом шести місяців, що передують його зверненню до Національного банку;

банк не є об'єктом застосування заходів впливу щодо обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій;

б) наявність технічних та інших умов, потрібних для забезпечення функціонування філії, здійснення нею відповідних операцій та забезпечення їх належного обліку (у тому числі відповідне приміщення і програмне забезпечення, технічні можливості якого забезпечують щоденне формування операційної та звітної інформації в розрізі філій та доступ до цієї інформації Національного банку, спеціальне банківське обладнання, комп'ютерна техніка, комунікаційні засоби тощо) відповідно до вимог законодавчих актів України і нормативно-правових актів Національного банку, а також нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо порядку формування і ведення бази даних про вкладників - фізичних осіб та надання звітності;

в) виконання вимог пункту 9.3 цієї глави.

9.6. Реєстрація філій банків здійснюється за рішенням територіального управління Національного банку за місцезнаходженням філії на підставі згоди територіального управління Національного банку за місцезнаходженням банку - юридичної особи. Нагляд за діяльністю філії здійснює територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням цієї філії.

9.12. Філія є зареєстрованою після внесення відповідного запису до Державного реєстру банків.

9.15. Представництва, що відкриваються банком, діють на підставі окремого положення та від імені банку і ним фінансуються, не мають права здійснювати банківську діяльність.

Банк відкриває представництвам поточні рахунки відповідно до законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку.

9.17 Представництво вважається зареєстрованим після внесення відповідного запису до Державного реєстру банків.Іноземні банки мають право відкривати філії та представництва на території України. Ст.24.ЗУ «Про банки і банківську діяльність»

Іноземний банк має право на відкриття філії в Україні за таких умов:

1) держава, в якій зареєстровано іноземний банк, належить до держав, які беруть участь у міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, а також співпрацює із Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF);

2) банківський нагляд у державі, в якій зареєстровано іноземний банк, відповідає Основним принципам ефективного банківського нагляду Базельського комітету з питань банківського нагляду;

3) між Національним банком України та органом банківського нагляду держави, в якій зареєстровано іноземний банк, укладено угоду про взаємодію у сфері банківського нагляду, гармонізації їх принципів та умов;

4) мінімальний розмір приписного капіталу філії на момент її акредитації є не меншим 10 мільйонів євро;

5) наявність письмового зобов'язання іноземного банку про безумовне виконання ним зобов'язань, які виникли у зв'язку з діяльністю його філії на території України.

Акредитацію філій іноземних банків в Україні здійснює Національний банк України.

Акредитація філії іноземного банку здійснюється шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру банків та видачі банківської ліцензії.

Акредитація філії іноземного банку є підставою для здійснення нею банківської діяльності.

Діяльність філії іноземного банку повинна відповідати вимогам, встановленим цим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку України. Національний банк України здійснює регулювання діяльності та встановлює економічні нормативи для філій іноземних банків відповідно до вимог законодавства України.

Стаття 25. Дочірні банки, філії і представництва українського банку на території інших держав

Українські банки мають право створювати, філії чи представництва на території інших держав на підставі дозволу Національного банку України. Для відкриття філій або представництв українських банків на території інших держав пред'являються такі самі вимоги, які встановлені для відкриття філій чи представництв банків на території України, за умови надання Національним банком України дозволу на здійснення інвестиції за кордон у зв'язку із створенням філії чи представництва банку на території іншої держави.

Для створення філії чи представництва українського банку за кордоном цей банк подає до Національного банку України бізнес-план та економічне обгрунтування доцільності створення філії чи представництва банку за кордоном.

філія чи представництво українського банку на території іншої держави реєструються відповідно до вимог законодавства цієї держави.

Банк у місячний термін має повідомити Національний банк України про відкриття дочірнього банку, філії чи представництва на території іншої держави з наданням копій відповідних документів про їх реєстрацію.ЗУ «Про національний банк України»

Стаття 4 - Національний банк може відкривати свої установи, філії та представництва в Україні, а також представництва за її межами.

Національний банк, його установи, філії та представництва мають печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням

Стаття 23. Статус філій

Філії (територіальні управління) Національного банку не мають статусу юридичної особи і не можуть видавати нормативні акти, діють від імені Національного банку в межах отриманих від нього повноважень. Завдання і функції філій Національного банку визначаються Положенням, що затверджується Правлінням Національного банку.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |