шпаргалка

Організація безготівкових розрахунків в господарському обігу, їх суть та принципи. Богатчук

[ Назад ]

Безготівкові розрахунки - це перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів, що проводиться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді. Безготівкові розрахунки здійснюють через банки (їхні філії) та інші кредитні установи, у яких відкриті відповід¬ні кореспондентські рахунки, якщо інше не випливає із закону і не обумовлено формою розрахунків, що вико¬ристовується.

Правові форми: акредитив¬на, інкасова, вексельна форма розрахунків, а також форми розрахунків за розрахунковими чеками та з використан¬ням розрахункових документів на паперових носіях та в електронному вигляді. Допускаються розрахунки і в інших формах, передбач. ЗУ, банківськи¬ми правилами, звичаями ділового обороту в банк. практиці.

НПА: ЦК (глава 74), ЗУ «Про банки і банківську діяльність», «Про платіж¬ні системи та переказ коштів в Україні», «Про Національний банк України», «Про підприємства в Україні», у Постанові Верховної Ради України «Про застосування векселів у господарському обороті», нпа НБ, зокрема, Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління НБУ (НБУ встановлює правила, строки та стандарти здійснення без¬готівкових розрахунків).

Суть:

 кошти з рахунків можуть списуватися лише за дорученнями власників рахунків або за розпорядженнями стягувачів у встановлених законо¬давством випадках.

 доручення платників про списання коштів з рахун¬ків приймаються банками до виконання виключно в межах залишку коштів на цих рахунках або якщо договором між банком та платником передбачено їх приймання та виконан¬ня в разі відсутності (недостатності) коштів на цих рахунках.

 розрахункові документи, що надійшли до банку протягом операційного часу, він виконує в день їх надходження. Якщо до банку надійшло одночасно кілька розрахункових документів, черговість списання коштів така:

1.кошти на підставі рішення суду для задоволення вимог про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, а також вимог про стягнення аліментів;

2. кошти на підставі рішення суду для розрахунків щодо виплати вихідної допомоги та оплати праці особам, які працюють за трудовим договором (контрактом), а також виплати за авторським договором;

3. кошти на підставі інших рішень суду;

4. кошти за розрахунковими документами, що передбачають платежі до бюджету;

5. кошти за іншими розрахунковими документами в порядку їх послідовного надходження.

 загальний термін банківських розрахунків не має пере¬вищувати 3 операційні дні в межах України.

 Банки приймають до виконання тільки розрахункові до¬кументи:

- своїх клієнтів, які подають їх у банк у порядку, передба¬ченому договорами про розрахунково-касове обслуговуван¬ня цих клієнтів;

- клієнтів інших банків або органів державного казна¬чейства, якщо документи надсилають безпосередньо інші банки або органи державного казначейства;

- платіжні вимоги стягувача на примусове списання коштів, на яких є підписи відповідального виконавця та від¬биток штампа банку, що обслуговує цього стягувача, якщо він доставляє їх у банк платника самостійно (посильним, ре¬комендованим або цінним листом тощо).

Принципи:

15. підприємства всіх форм власності повинні зберігати свої грошові кошти у банках на розрахункових рахунках і викорис¬товувати їх для міжгосподарських розрахунків

16. наявність згоди платника на платіж

17. строковість платежу

18. контроль за відповідністю законодавству

Види платіжних інструментів: меморіальний ордер; платіжне доручення; платіжна вимога-доручення; платіжна вимога; розрахунковий чек; акредитив; вексель; спеціальні платіжні засоби, зокрема платіжні картки-для фо. Клієнти для здійснення розрахунків самостійно обирають платіжні інструменти (за винятком меморіального ордера) і зазначають їх під час укладення договорівКАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |