шпаргалка

Поняття банківського кредиту. Принципи кредитування. Циба

[ Назад ]

Банківський кредит - будь-яке зобов'язання банку надати певну суму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов'язання придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов'язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми.(ЗУ Про банки і банківську діяльність (ст.2))

Банківський кредит - це кредит, що надається банком. Як правило, банківський кредит має відповідати принципам кредитування. Це - строковість, цільовий характер, забезпеченість та платність кредиту. Головним джерелом банківського кредиту є залучені банками на договірній основі і добровільних засадах тимчасово вільні кошти юридичних та фізичних осіб, а також власні кошти банку.

Слово «кредит» походить від латинського «сгесіеге», що означає «вірити», «довіряти».

Поняттям кредиту охоплюється таке коло явищ:

3)товарний кредит, за якого оплата товару (або зустрічна по¬ставка (передача) у порядку оплати раніше отриманого товару)здійснюється через певний проміжок часу після його отримання.

Про товарний кредит мова йде і у тих випадках, коли на умовахвідстрочення оплати виконується робота або надається послуга;

4)комерційний кредит, за якого здійснюється попередня оплата належних до поставки товарів, виконання робіт або надання послуг;

5)позика, за якої речі, визначені родовими ознаками, переда¬ ються у власність позичальнику за умови повернення позикодав¬цеві у визначений строк такої ж кількості речей. На умовах пози¬ки можуть передаватися і гроші;

4)податковий кредит.Види:

За строками погашення

- On call credit

 короткосторокові

 середньострокові

 довгострокові

2. За способом погашення

• Такі, що погашаються однією сумою в кінці строку.

• Такі, що погашаються рівними долями за рівні часові проміжки(мають бути передбачені погодження графіку погашення основної суми боргу та процентів зі встановленням конкретних дат).

• Такі, що погашаються нерівними частинами через різні часові проміжки:

 складний кредит(з виплатою від 20до50% кредиту в кінці строку)

 прогресивний кредит(з виплатами, що наростають до кінця строку дії кредитного договору )

 сезонний кредит (кредит для сезонних виробництв з виплатами тільки в ті місяці, на які приходять максимальні суми виручки).

3. За способом сплати процентів за кредитом

- Сплата у момент погашення кредиту.

- Сплата рівними внесками протягом всього строку дії кредитного договору.

- Сплата в момент надання кредиту.

4. За наявністю забезпечення

 Незабезпечені кредити.

 Забезпечені редити.

 Кредити під фінансові гарантії 3-х осіб.

5. За цільовим призначенням

27. Цільві кредити

- платіжні(для проведення конкретної коммерційної угоди);для оплати розрахункових(платіжних) документів контрагентів клієнта –може непокритий акредитив; для придбання цінних паперів; для авансових платежів; для бюджетних платежів)

- споживчі кредити.

- для фінансування виробничих витрат( формування запасів матеріалів, фінансування поточних виробничих затрат, фінансування поточних інвестиційних затрат, включно на лізингові операції)

-придбання векселів.

28. Кредити загального характеру (нецільові).

6. За формою надання кредиту

 Безготівкова форма( зарахування безготівкових грошей на відповідний рахунок позичальника+реструктуризація раніше виданого кредиту)

 Кредитування з використанням векселів з банку.

 Суміщення 2х попередніх форм.

 Кредити у готівковій формі. Видаються фізікам, як првило.

7. За технікою надання кредиту

 Однією сумою

 У вигляді овердрафта(на карточці закінчуються гроші , і банк зі свого гаманця платить по поточним витратам.Пізніше ти його перекриваєш і сплачуєш за це процент)

 У вигляді кредитної лінії

 Проста кредитна лінія

 Така кредитна лінія, яка може бути оновлена(онкольна (оn call (до вимоги) кредитна лінія - у межах суми ліміту і періоду часу, що вст.договором таким чином, що ліміт може постійно і автоматично встановлюватись при погашенні взятих раніше траншів .

8. За способом надання кредиту

• Індивідуальний кредит, той, що надається позичальнику одним банком.

• Синдицированный, той, що надається позичальнику декількома банками.

9. За категорією потенційних позичальників

 Аграрні кредити

 Комерційні кредити

 Кредити посередникам на фондовій біржі

 Іпотечні кредити власникам нерухомості

 Міжбанківські кредити

Загалом, банківські кредити поділяються на активні і пасивні. Ясєн пєнь, що у першому випадку банк виступає кредитором, у другому – бере його. Банк може входити в кредитні відносини (брати та давати кредити) і з іншими банками або кредитними організаціями. Такі відносини називаються міжбанківським кредитуванням. Що ж до кредитування підприємств, організацій, установ та фізіків, то банк майже завжди виступає у ролі кредитора.Принципи кредитування.

Ч.5ст.47 ЗУ «Про банки» - банк зобов’язаний при наданні кредитів додержуватись основних принципів кредитування, у тому числі перевіряти кредитоспроможність позичальників та наявність забезпечення кредитів, додержуватись встановлених Національним банком України вимог щодо концентрації ризиків.

Зміст банківських кредитних правовідносин знаходить основне ви¬явлення в принципах кредитування, до яких належать: забез¬печеність, строковість, платність, повернення кредиту та цільовий характер його використання.Безумовними принципами банківського кредитования є:

1. Принцип терміновості що означає надання кредиту на однозначно визначений термін.

2. Принцип презумції повернення передбачає, що у визначений договором строк вся сума кредиту повинна бути повернена повністю.

3. Принцип оплатності передбачає, що за право користування кредитом позичальник повинен заплатити домовлену суму процентів.

4. Принцип підпорядкування кредитного договору нормам законодавства та банківським правилам (у т.ч. обов*язковим є складання кредитного договору або домовленості у письмовій формі, яке не суперечить закону або приписам НБУ )

5. Принцип незмінності умов кредитування. Тобто, зміна умов кредитного договору повинна проходити у відповідності з правилами, що сформульовані у самому кредитному договорі або спеціальному додатку до нього.

6. Принцип взаємної вигідності кредитного договру. Умови договору повинні адекватно враховувати комерційні інтереси та можливості сторін.

Особливою групою принципів є ті, що за волею сторін, вносяться у кредитний договір і не застосовуються, якщо не внесені у договір – не безумовні принципи:

• принцип цільового використання кредиту;

• принцип забезпечення кредитування (кредит може бути забезпечений повністю, частково або не забезпечений зовсім).

Також існує принцип кредитування, які використовуються для «службового використання» працівниками банків і повинні бути закріплені у установчих документах у якості елемента кредитної політики.

Обов*язково перечитати ст. 49 ЗУ «Про банки» - кредитні операціїКАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |