шпаргалка

Види кредитів та їх правове регулювання (консорціумне кредитування, кредитна лінія, споживчі кредити). Однокоз

[ Назад ]

Види кредитів:Була така Постанова НБУ "Положення Національного банку України про кредитування" №246 від 28.09.1995 року. В ній були визначені види кредиту (наводяться далі по тексту), проте вона втратила чинність на підставі Постанови НБУ №54 від 18 лютого 2004 року «у зв'язку з прийняттям ЗУ"Про іпотеку", "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень", "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю", "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати", "Про внесення змін до Закону України "Про лізинг", набранням чинності ЦКУ, ГКУ, якими врегульовано правовідносини щодо кредитних операцій та забезпечення виконання кредитних зобов'язань».Що треба знати: правове регулювання кредитних операцій здійснюється наведеними вище н.п.а., проте якої-небудь структурованої класифікації в них немає, тому у всіх підручниках вказується саме класифікація із Постанови НБУ №246. Отже, за розрізняються такі види кредитів:

1) за строками користування:

- короткострокові - до одного року;

- середньострокові - до трьох років;

- довгострокові - понад три роки;

2) за способом забезпечення:

- забезпечені (заставою, порукою, гарантією, страхуванням тощо);

- незабезпечені (бланкові);

3) за методами надання:

- кредит, що надається одноразово в повній сумі;

- кредитна лінія - надання кредиту в майбутньому у розмірах, які не перевищують максимальної суми кредиту, обумовленої сторонами в договорі;

4) за строками погашення:

- строкові - кредити, що погашаються у встановлені строки;

- дострокові - кредити, що погашаються достроково;

- відстрочені - кредити, строки погашення яких були відстрочені;

- прострочені - кредити, що погашаються після повернення встановлених строків.

Як короткострокові, так і довгострокові кредити можуть мати різне цільове призначення.5) за ступенем ризику: (ця класифікація міститься у Постанові НБУ "Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків" №279 від 06.07.2000р. - чинна)

- стандартні - кредити, за якими кредитний ризик є незначним і становить один відсоток чистого кредитного ризику;

- під контролем - кредити, за якими кредитний ризик є незначним, але може збільшитися внаслідок виникнення несприятливої для позичальника ситуації та становить п'ять відсотків чистого кредитного ризику;

- субстандартні - кредити, за якими кредитний ризик є значним, надалі може збільшуватись і становить 20 відсотків чистого кредитного ризику, а також є ймовірність несвоєчасного погашення заборгованості в повній сумі та в строки, що передбачені кредитним договором;

- сумнівні - кредити, за якими виконання зобов'язань з боку позичальника/контрагента банку в повній сумі (з урахуванням фінансового стану позичальника та рівня забезпечення) під загрозою, ймовірність повного погашення кредитної заборгованості низька та становить 50 відсотків чистого кредитного ризику;

- безнадійні - кредити, імовірність виконання зобов'язань за якими з боку позичальника/контрагента банку (з урахуванням фінансового стану позичальника та рівня забезпечення) практично відсутня, ризик за такими операціями дорівнює сумі заборгованості за ними;Відповідно до ч.1 ст..347 ГК у сфері господарювання можуть використовуватися банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний та інші форми кредиту.Банківський кредит - кредит, що надається банківською установою суб'єкту господарювання на підставі кредитного договору.

Комерційний кредит (ст. 1057 ЦК). Договором, виконання якого пов'язане з переданням у власність другій стороні грошових коштів або речей, які визначаються родовими ознаками, може передбачатися надання кредиту як авансу, попередньої оплати, відстрочення або розстрочення оплати товарів, робіт або послуг (комерційний кредит), якщо інше не встановлено договором.

Лізинговий кредит - правовідносини, що виникають між суб'єктами лізингу на підставі договору лізингу.

Іпотечне кредитування - правовідносини, що виникають з приводу набуття права вимоги іпотечного боргу за правочинами та іншими документами (ст. 1 Закону України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим боргом та іпотечні сертифікати").

Бюджетний кредит - бюджетні кошти, які розміщені банком у вигляді кредитів на підставі договору з розпорядником цих коштів, за якими банк не несе кредитного ризику (Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затверджене постановою Правління Національного банку України від 06.07.2000 р. N 279).

Консорціумний кредит - кредит, який надається банківським консорціумом.Ч.4 ст.120 ГК. Консорціум - тимчасове статутне об'єднання підприємств для досягнення його учасниками певної спільної господарської мети (реалізації цільових програм, науково-технічних, будівельних проектів тощо). Консорціум використовує кошти, якими його наділяють учасники, централізовані ресурси, виділені на фінансування відповідної програми, а також кошти, що надходять з інших джерел, в порядку, визначеному його статутом. У разі досягнення мети його створення консорціум припиняє свою діяльність.Відповідно до Положення про порядок здійснення консорціумного кредитування, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21.02.96 р. N 37 (втратила чинність 2008 року), банківські консорціуми - це тимчасові об'єднання банків, які створюються для координації дій при проведенні різного роду банківських операцій, або для кредитування однієї, але великої угоди і засновані банками на паритетних засадах.Координує дії учасників головний банк (лідер), який представляє інтереси консорціуму, але діє в межах повноважень, які отримує від інших учасників консорціуму і отримує спеціальну винагороду, крім відсотків та комісійних, що покривають його витрати.

Взаємовідносини між учасниками консорціуму та позичальниками регулюються кредитним договором, який підписується всіма учасниками консорціуму та позичальником.П.48 Постанови №246 . Кредит може надаватися позичальнику банківським консорціумом такими способами:

а) шляхом акумулювання кредитних ресурсів у визначеному банку з подальшим наданням кредитів суб'єктам господарської діяльності;

б) шляхом гарантування загальної суми кредиту провідним банком або групою банків. Кредитування здійснюється в залежності від потреби в кредиті;

в) шляхом зміни гарантованих банками-учасниками квот кредитних ресурсів за рахунок залучення інших банків для участі в консорціумній операції.

Кредитна лінія (Постанова №246) - згода банку-кредитора надати кредит у майбутньому в розмірах, які не перевищують заздалегідь обумовлені розміри за певний відрізок часу без проведення додаткових спеціальних переговорів.

Питання кредитної лінії регулюється купою постанов НБУ. Для прикладу можна навести Постанову НБУ №270 "Про затвердження Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам".Відповідно до ч.1 п.23 ЗУ «Про захист прав споживачів» споживчий кредит - кошти, що надаються кредитодавцем (банком або іншою фінансовою установою) споживачеві на придбання продукції.Детально виписано що це таке і як воно регулюється у ст..11 ЗУ «Про захист прав споживачів» (Права споживача в разі придбання ним продукції у кредит)

Договір про надання споживчого кредиту укладається між кредитодавцем та споживачем, відповідно до якого кредитодавець надає кошти (споживчий кредит) або бере зобов'язання надати їх споживачеві для придбання продукції у розмірі та на умовах, встановлених договором, а споживач зобов'язується повернути їх разом з нарахованими відсотками.Цільовий характер використання передбачає вкладення позичкових коштів на конкретні цілі, передбачені кредитним договором.

При наданні споживчих кредитів (у тому числі шляхом відкриття кредитних ліній) для фізичних осіб цільовий характер використання може бути передбачений у кредитному договорі за згодою сторін.

45. Банк надає кредити фізичним особам у розмірах, що визначаються виходячи з вартості товарів і послуг, які є об'єктом кредитування. Розмір кредиту на будівництво, купівлю і ремонт житлових будинків, садових будинків, дач та інших будівель визначається в межах вартості майна, майнових прав, які можуть бути переданими банку в забезпечення фізичною особою та сумою її поточних доходів, за винятком обов'язкових платежів. Строк повернення кредиту визначається кредитором і позичальником у кредитному договорі та залежить від цілей кредитування, розміру кредиту, платоспроможності позичальника.

46. Фізичні особи погашають кредити шляхом перерахування коштів з особистого вкладу, депозитного рахунку, переказами через пошту або готівкою. (Постанова №246).КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |