шпаргалка

3 Фінансова система держави.

[ Назад ]

Фінанси являють собою досить складне суспільне явище. Вони охоплюють широку гаму різносторонніх обмінно-розподіль¬них відносин, які відображаються в різноманітних грошових пото¬ках. При єдиній суті цих відносин у них виділяються окремі елемен¬ти, які мають свої характерні ознаки й особливості. Вивчення фінан¬сів засновується як на розумінні їх необхідності, сутності й ролі у суспільстві, так і на детальному засвоєнні конкретних форм фінансо¬вих відносин.

Виділення форм фінансових відносин характеризує відносне ві¬докремлення певних складових фінансів. Сукупність цих складових визначається терміном «фінансова система». Як і будь-яка інша сис¬тема, вона є не простим набором окремих елементів, а сукупністю взаємозв'язаних елементів, що мають однорідні ознаки.

Фінансова система розглядається з двох сторін: за внутрішньою будовою і організаційною структурою.

За внутрішньою будовою ФІНАНСОВА СИСТЕМА - сукупність відносно обособлених взаємозв'язаних сфер і ланок фінансових відносин, які відображають специфічні форми та методи розподілу й перерозподілу ВВП.

Виділення складових елементів внутрішньої будови фінансової системи проводиться за ознакою каналів руху грошових потоків і міс-ця концентрації фінансових ресурсів. Концентрація фінансових ре¬сурсів проводиться у відповідних грошових фондах, які можуть ви¬ступати ознакою виділення окремих ланок фінансової системи.

Внутрішня структура фінансової системи відображає об'єктивну сукупність фінансових відносин і є загальною для всіх країн. Вона складається зі сфер і ланок.

Сфера характеризує узагальнену за певною ознакою сукупність фінансових відносин. В основу виділення сфер покладено рівень еко¬номічної системи (схема 8). Виділяють чотири сфери:

рівень мікроекономіки — фінанси суб'єктів господарювання;

рівень макроекономіки—державні фінанси;

рівень світового господарства— міжнародні фінанси;

забезпечуюча сфера — фінансовий ринок. Ланка показує обособлену частину фінансових відносин. Виді¬лення ланок проводиться за ознакою наявності або обособленого фонду фінансових ресурсів, або специфічних форм і методів фінан¬сових відносин.

Сфера фінансів суб'єктів господарювання відображає рух грошо¬вих потоків підприємств. Оскільки вони мають загальні принципи ор¬ганізації і методи ведення фінансової діяльності, то ця сфера не поді¬ляється на окремі ланки. Існують певні особливості, пов'язані з фор¬мою власності та галузевою специфікою. Однак вони не настільки сут¬тєві, щоб на їх підставі виділяти окремі ланки. Ці особливості вплива¬ють на організацію фінансових відносин, але не змінюють їх суті.

Сфера державних фінансів, що характеризує фінансову діяльність держави, поділяється на такі ланки: бюджет держави, державний кре¬дит, фонди цільового призначення, фінанси державного сектора.

Сфера міжнародних фінансів відображає перерозподільно-обмін-ні відносини та централізацію ресурсів на світовому рівні. Вона скла¬дається з двох частин — міжнародних фінансових відносин та без¬посередньо міжнародних фінансів.

Сфера фінансового ринку охоплює кругообіг фінансових ресурсів як специфічного товару. Фінансовий ринок поділяється на ринок гро¬шей і капіталів.

Обособленою ланкою фінансової системи виступає страхування., яке не належить до конкретної сфери.

Внутрішню структуру фінансової системи відображено у схемі.9.

Розглядаючи внутрішню структуру фінансової системи, необхід¬но враховувати регіональний аспект її побудови. З цих позицій слід виділити національні, регіональні та світову фінансові системи.

Національні фінансові системи відображають структуру фінансів окремих країн. До їх складу входять:

— фінанси суб'єктів господарювання;

— страхування;

—державні фінанси;

— міжнародні фінансові відносини;

— внутрішній фінансовий ринок.

Світова та регіональні фінансові системи складаються з двох рівнів:

— національні фінансові системи країн світу чи окремого регіону;

— міжнародні фінанси, які відображаються у централізованих на світовому чи регіональному рівнях фінансових ресурсах. До складу міжнародних фінансів належать:

— фінанси міжнародних організацій;

— міжнародні фінансові інститути;

— міжнародний фінансовий ринок (провідні банки та фондові бір¬жі, що здійснюють операції в усьому світі чи певному регіоні).

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |