шпаргалка

Роль мови в житті людини. Українська літературна мова.

[ Назад ]
Мова - засіб спілкування. Спілкуючись між собою, люди користуються реченнями. Речення - основна одиниця спілкування. Мова - основна форма національної культури і насамперед є першоосновою літератури. Вона характеризується єдністю, взаємозв'язком і взаємозалежністю всіх одиниць, що входять до її складу. Мова існує у вигляді різноманітних актів мовлення, повторюваних усно й фіксованих за допомогою письма.
Мовлення - сукупність мовленнєвих дій, кожна з яких має власну мету, що випливає із загальної мети спілкування. Основу мови і мовлення становить мовленнєва діяльність. Тільки у ній народжується, формується і мова, і мовлення. Мовленнєва діяльність можлива лише у суспільстві, зумовлюється його потребами.
Спілкування - це обмін інформацією, передача певної інформації однією людиною іншій. Спілкування здійснюється в мовленнєвих актах. Форми спілкування бувають різні: діалог, групова розмова (полілог), монолог. Діалог і полілог вимагають участі у спілкуванні двох або кількох співрозмовників. При монолозі наявність співрозмовника необов'язкова. Будь-яке мовне повідомлення - наслідок мовленнєвої діяльності певної людини.
Отже, обов'язковий учасник спілкування, крім мовця, - слухач, реальний чи уявний. Мовлення, таким чином, - конкретне говоріння, усне чи писемне, а також сприйняття (слухання або читання).
У процесі спілкування мовлення ділиться на відрізки, що мають певну протяжність і членуються на більш-менш завершені (самостійні) частини. Таке мовлення називається зв'язним. Це висловлювання, пов'язане однією темою, основною думкою і структурою тексту.
Мовні помилки

Культура мовлення вимагає від мовця доброго знання і дотримання норм літературної мови. Але в процесі спілкування люди допускають помилки. Для правильного спілкування, попередження і виправлення помилок треба пам'ятати, що кожна помилка - це порушення якоїсь мовної норми. Оскільки існують норми вимови, слововживання, граматичні, стилістичні, орфографічні і пунктуаційні, то й помилки відповідають цим нормам.
Помилки у змісті висловлювання трапляються в усних відповідях на уроках і в творчих роботах, повсякденному спілкуванні, оформленні документів тощо.
Чимало змістових помилок пов'язано із побудовою тексту: безсистемність викладу, смислові розриви у викладі змісту, невдалий початок і кінець висловлювання, незавершеність, необгрунтованість виражених думок, відсутність смислового зв'язку, безпідставне виділення абзаців та ін.
Лексичні, фразеологічні та стилістичні помилки прийнято називати мовленнєвими.
Лексичні помилки виявляються в перекрученні слів, вживанні їх у невластивому значенні. До мовленнєвих помилок відноситься порушення у вживанні фразеологізмів (перекручення, змішування фразеологізмів, уживання в невластивому значення). Стилістичні недоліки теж належать до мовленнєвих. Найпоширеніші з них такі: неправильне вживання слів з переносними значеннями. Граматичними помилками вважаються порушення граматичних норм - творення частин мови, відмінювання і дієвідмінювання, побудови словосполучень і речень. Розрізняють морфологічні і синтаксичні помилки.
Морфологічні помилки - неправильно утворені слова, неправильні форми або змішування форм слів.
Синтаксичні помилки - порушення норм узгодження, керування, неправильна побудова речень з однорідними, відокремленими частинами, складних речень.
Запобігання мовним і мовленнєвим помилкам та їх усунення спирається на досконале знання норм літературної мови. Інші види помилок (орфоепічні, орфографічні, пунктуаційні) пов'язані з порушеннями правил вимови і написання слів, інтонування речень і розстановки розділових знаків.

Висновок
Висновок

Люди спілкуються між собою за допомогою мови. Обмін думками, життєвим досвідом здійснюється в процесі мовлення.
Немає нічого такого, про що не можна було б розповісти. Тому мова - найдосконаліший засіб спілкування людей. Кожна людина навчається мови від тих, хто її оточує. Суспільство (сім'я, знайомі, дитячий садок, школа) вчить дитину мови. Якщо дитина виросте не серед людей, а наприклад, серед тварин (такі випадки відомі), то вона не навчиться говорити.
Мова - засіб спілкування не тільки між людьми, що живуть в один час, а й між поколіннями. Завдяки мові відомі думки, спосіб життя людей, що жили в сиву давнину.
Мова - величезне надбання людського суспільства.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |