шпаргалка

23

[ Назад ]

ВНП (ВВП) можна розраховувати 3 способами: за витратами (метод кінцевого використання); за доданою вартістю (виробничий метод); за доходами (розподільний метод).При розрахунку ВНП за витратами підсумовують усі витрати економічних суб'єктів на придбання виробленої в країні продукції. До складу цих витрат відносять:С — особисті споживчі витрати, або витрати домогоспо-дарств (до них не належать витрати на придбання житла);І — валові інвестиції, що включають витрати фірм на придбання нового обладнання, машин; будівництво або придбання нових споруд; інвестиції у товарно-матеріальні запаси, житлове будівництво. До валових інвестицій входять чисті інвестиції та амортизація, тобто покриття зносу основних фондів; G — державні витрати на закупку товарів та послуг; Хп — чистий експорт, що визначається як різниця між експортом (X) та імпортом (М).Таким чином,Y = C + I + G + Xn, де Y — це валовий національний продукт При розрахунку ВНП виробничим методом підсумовують вартість, яка додається на кожній стадії виробництва. Додана вартість — це різниця між вартістю продукції, виробленою фірмою, та сумою, сплаченою постачальникам за сировину, матеріали, комплектуючі, тобто за проміжну продукцію. Сума усієї доданої вартості дорівнює вартості кінцевих товарів та послуг.Слід пам'ятати, що у ВНП (ВВП) при обчисленні не вра¬ховують фінансові угоди (державні та приватні трансфер¬ти, купівлю-продаж цінних паперів), купівлю-продаж уживаних речей. При розрахунку ВНП за доходами підсумовують усі види факторних доходів, а також амортизацію та непрямі податки на бізнес.До факторних доходів включають: компенсацію за працю найманих робітників (заробітна плата, премії, заохочення); доходи власників (доходи некорпоративних підприємств); рентні доходи; прибутки корпорацій (в їх складі виділяють дивіден¬ди, нерозподільний прибуток, податок на прибуток); чистий процент (різниця між процентними платежа¬ми фірм іншим секторам економіки та процентними плате¬жами, отриманими фірмами від інших секторів).

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |