шпаргалка

Menedžments, tā process

[ Назад ]
Menedžments ir darbību komplekss, ieskaitot plānošanu, organizēšanu, koordinēšanu, motivēšanu, kontroli, kas vērsts uz organ.darbinieku, finansu, materiālu, inform.resursu pilnīgāku izmantošanu, lai organ.mērķus sasniegtu ar augstāku efektivitāti.
Svarīgi atdalīt menedžmenta funkcijas no pārējās organizēšanas darbības. Menedžeriem ir uzticēti pienākumi, kas atsevišķiem indivīdiem, veicot savu darbu, ļauj sekmēt grupas mērķu īstenošanu.
Efektīvs menedžments ir svarīgs gan komerciālās, gan nekomerciālās organizācijās.
Menedžmenta funkcijas:
Plānošana – organ.mērķu noteikšana un stratēģisku, taktisku un operatīvu plānu izstrāde, lai šo mērķi sasniegtu.
Plānošana ir lēmums par to, kas jādara, kad jādara, kā jādara un kas to izdarīs.
Organizēšana – organ.resursu koncentrēšana, sadale un organizācijas struktūras veidošana, lai labāk izpildītu noteikto plānu.
Nevienu plānu nevar īstenot bez pārdomātas organizēšanas. Praktiski organizēšana nozīmē ne tikai resursu sadali vai struktūras izveidi, bet arī harmoniskas darbības vides nodrošināšana organizācijā.
Koordinēšana – organ.darbinieku darba un darbību saskaņošanu, lai īstenotu organ.mērķus.
Motivēšana – organ.darbinieku ietekmēšana ar īpašiem paņēmieniem un metodēm, lai viņi efektīvāk strādātu organizācijas labā.
Pārsvarā motivēšana attiecas uz personāla savstarpējām attiecībām, jo cilvēki ir visvērtīgākie organizācijas resursi.
Kontrole – uzraudzība pār plānu izpildi un nepieciešamā plānu koriģēšana atbilstoši iekšējās un ārējās vides izmaiņām.
Kontrole ir darbības vērtējums, lai pārliecinātos, ka darbība notiek pēc plāna. Darbību kontrole ir saistīta ar sasniegtā pārbaudi.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |