шпаргалка

Модель ек-го кругообігу в умовах змішаної ек-ки. Ф-ції держави в процесі ек-го кругообігу в умовах закритої та відкритої ек-ки.

[ Назад ]

1 ринок ресурсів 3

2 9 10 4

13 15

підп-ва 14 уряд 16 домогосп-ва

11 12

6 5 7 8

ринок продуктів

1. вир-чі витрати

2. ресурси

3. грош. доходи

4. ресурси

5. товари та послуги

6. грош. доходи

7. товари та послуги

8. споживчі витрати

9. витрати

10. ресурси

11. витрати

12. товари та послуги

13. товари та послуги

14. чисті податки

15. товари та послуги

16. чисті податки

Функції уряду в умовах закритої ек-ки.

Домогосп-ва і підпр-ва взаємодіють не тільки між собою а й з урядом, від заходів якого теж залежить рівновага в ек-ці. У моделі ек-го кругообігу уряд виконує три ф-ції.

1) він здійснює на відповідних ринках держ. закупки ресурсів та продуктів і внаслідок цього несе відповідні витрати, які впливають на сукупні витрати ек-ки. На рис. це відображ-ть потоки по вертикалі.

2) уряд надає домогосп-вам і підпр-вам колективні (суспільні) блага, пов'язані із утриманням бюдж. сфери. Це відображ-ть верхні горизонтальні потоки, які поєднують уряд із суб'єктами приватного сектора ек-ки.

3) для здійснення своїх витрат уряд формує держ. доходи за рахунок збирання податків: приб. податок з громадян, податки на прибуток підпр-в, продуктові (непрямі) податки тощо. Це все є валові податки. Але поряд з цим уряд має справу з податками зворотніми. До них відносяться трансфертні платежі (пенсії, стипендії, виплати по безробіттю та страхуванню, дотації, субсидії). Валові податки за мінусом трансфертних платежів є чистими податками.

Наведена модель ек-го кругообігу показує, як уряд може впливати на параметри ек-ної рівновага.

1) змінюючи обсяг держ. закупок товарів та послуг, уряд має можливість адекватно впливати на сук-й По ек-ки і, як результат, на обсяги вир-ва.

2) уряд може впливати на По приватного сектора ек-ки через величину чистих податків. Змінюючи рівень оподаткування або величину трансфертних платежів, уряд може зменш-ти або збільш-ти доходи суб'єктів цього сектора, від яких залежить їхній По.

Функції уряду в умовах відкритої економіки.

Ек-ка будь-якої країни, як правило, є відкритою. Світове госп-во доповнює внутрішні ринки та роздвоює потоки ресурсів продуктів, доходів і витрат двома напрямками — по лінії внутрішніх і зовнішніх ринків. Якщо суб'єкти ек-ного кругообігу експортують на світовий ринок ресурси та продукти, то у зворотному напрямку вони одержують грошові дохюди. І навпаки, якщо вони імпортують із світового ринку ресурси та продукти, то у зворотному напрямку вони несуть відповідні витрати.

Зовнішній світ бере участь в ек-ному кругообігу і через міжнародні фінансові ринки. Якщо національні заощадження є недостатніми для фінансування ек-ки, її суб'єкти, в тому числі уряд, можуть отримати фінансові ін'єкції з боку міжнародних фінансових організацій, іноземних урядів та приватних підпр-в. І навпаки, якщо нац. заощадження перевищують внутрішні потреби, ек-ні суб'єкти можуть фінансувати ек-ку ін. країн.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |