шпаргалка

15. Основні фактори виробництва

[ Назад ]Фактори виробництва – це ресурси, які необхідно витратити для того, щоб виробити товар. Виділяють 4 типи факторів виробництва:

Праця

Технологія

Земля

Капітал

Праця – це фізична та розумова діяльність людини, спрямована на досягнення корисного результату.

Технологія – це наукові методи досягнення практичних результатів, включаючи підприємницькі здібності.

Земля – це природно-сировинні ресурси, а також повітря, клімат, вода, грунти, тобто все те, що дає природа в розпорядження людини і використовується у виробництві товарів і послуг.

Капітал – це накопичений запас засобів у виробничий, товарній та грошовій формах, які необхідні для створення життевих благ.

Ціна праці – це заробітна праця

Ціна технології – це ціна патенту та ліцензії

Ціна землі – це земельна рента

Ціна капіталу – це банківський %.

Вітчизняна класифікація виробничих ресурсів:

1. матеріальні ресурси

2. мінерально-сировинні

3. трудові

4. фінансові

5. технологічні

6. інформаційні

Міжнародна мобільність факторів виробництва – це здатність ресерсу до переміщення з однієї країни до іншої. Ступінь мобільності залежить від функцінального типу, до якого належить конкретний фактор виробництва.

Класифікація факторів виробництва:

1. за походженням: а). Основні (це ті ресурси, які дісталися країні від природи або стали результатом тривалого історичного розвитку – клімат, природні ресурси, некваліфікована робоча сила, борги); б). Розвинуті (це те, що набуте країною в результаті інтенсивних пошуків та капіталовкладень – сучасні технології, кваліфікована робоча сила, сучасна інфраструктура).

2. за ступенем спеціалізації: а). Загальні (це ті ресурси, які можна застосовувати в різних галузях економіки – персонал з вищою освітою, автодороги, фінансові ресурси); б). Спеціальні (це ресурси, які можна використовувати в 1 вузькій галузі – перукар, чоботар).

3. за ступенем їх міжнародної мобільності: а). Високий ступінь (для розвинутих і загальних факторів виробництва); б). Низький ступінь (для основних і спеціальних факторів).

Міжародний поділ факторів виробництва – це історично набуте місце розташування окремих видів факторів виробництва в різних країнах, яке є передумовою виробництва товарів з максимальною економічною ефективністю.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |