шпаргалка

1,2. Предмет та метод курсу «Міжнародна економіка».

[ Назад ]

Міжнародна економіка в широкому змісті - це теорія, застосовувана для вивчення економіки сучасного взаємозалежного світу. Вона ґрунтується на теорії ринкової економіки.Більш вузьке визначення міжнародної економіки як частини теорії ринкової економіки, що вивчає закономірності взаємодії господарських суб'єктів різної державної приналежності в області міжнародного обміну товарами, руху факторів виробництва і формування міжнародної економічної політики держав.Предметом теорії міжнародної економіки є:

• закономірності функціонування і розвитку в міжнародному масштабі ринкової системи організації господарського життя;

• закономірності формування сукупного попиту та сукупної пропозиції на товари і фактори виробництва, що знаходяться в міжнародному обороті;

• інструменти аналізу і програмування відкритої національної економіки, особливо її реального, бюджетного, грошового і зовнішнього секторів, в умовах їхньої взаємодії з економікою інших країн;

• тенденції розвитку міжнародних фінансових ринків і фінансових механізмів, що обслуговують функціонування міжнародної економіки;

• інституціональна структура регулювання міжнародної економіки, принципи її формування, тенденції розвитку і шляху удосконалювання.Предмет вивчення міжн. ек-ки відносно самостійний. Відносна самостійність міжн. ек-ки зв'язана з тим, що предметом її вивчення є угоди, які заключаються резидентами різних суверенних держав. Специфіка міжнар. ек-их відносин у порівнянні з внутрішніми пояснюється тим, що країни зазвичай встановлюють відомі обмеження на своїх кордонах для потоків товарів послуг і факторів вир-ва, які відрізняються від аналогічних внутрішніх обмежень.МЕ є самостійною частиною ек-її теорії поряд з мікро- і макроеко і має свій специфічний предмет дослідження. Центральне місце у МЕ займають чиста теорія торгівлі (досліджує причини виникнення міжнар. торгівлі та переваги, які отримують від неї країни), теорія торгової політики(вивчає причини введення торгівельних обмежень та їх наслідки), аналіз валютних ринків і платіжного балансу (стосується основних операцій з торговельними валютами, причин коливання валютних курсів та їх регулювання суб'єктами валютних ринків), методи збалансування платіжного балансу(торкається механізмів коректування нерівноваги платіжного балансу, тобто його дефіциту чи надлишку, у різних грошових системах та їх дію на суспільний добробут).У МЕ можна виділити макро- та мікро- її частини. До макро - відносяться різні моделі відкритих національних економік, міжнар. фінансово-кредитні відносини, ефективність фіскальної та грошової політики в умовах відкритої економіки. До мікро-відносяться чиста теорія торгівлі, теорії зовшшньо-торгівельної політики, дослідження міжнар. міграції факторів виробництва, тобто основні суб'єкти МЕ на мікрорівні окремої краї- ни.Методологія МЕ являє собою застосування загальних мікро-та макроек-их принципів у сфері ек-их взаємовідносин між державами. суспільні криві стосовно тієї чи іншої країни, абстрагування від деталізації ек-их подій для того, щоб виділити декілька змін.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |