шпаргалка

Антропологічна класифікація

[ Назад ]

Ця класифікація ґрунтується не на культурній, а на біологічній, генетичній

спорідненості між різними етнічними спільностями. В основі расової

класифікації лежить принцип поділу народів за расами. Одним із засновників

цієї класифікації є відомий французький мандрівник — вчений Ф. Берньє, якому

належить також авторство самого терміна "раса". Спільним для всіх

класифікацій XX ст. є втілення принципу ієрархічного підпорядкування при

групуванні расових типів і вирішення питання щодо кількості основних рас.

Науковці серед рас сучасних людей, що належать до одного виду Homo sapiens,

насамперед виокремлюють найбільші підрозділи, що їх зазвичай називають

великими расами. Це європеоїдна (євразійська), монголоїдна (азіатсько-

американська) і негро-австралоїдна (екваторіальна). Багато дослідників

замість єдиної екваторіальної раси виокремлюють дві самостійні раси —

негроїдну (африканську) і австралоїдну (океанійську). Думку про існування

чотирьох великих рас вважають нині найбільш обґрунтованою. У зоні контактів

великих рас існує ряд перехідних (утворених у давні часи) і змішаних

(утворених у новий час) рас. Змішування рас триває багато тисячоліть і являє

собою безперервний і все більш прискорений процес. Між расами, на відміну

від етносів, мов і релігій, дуже важко встановити будь-які точні межі.

Расові відмінності зазвичай добре помітні у далеко розміщених одна від одної

груп людей і майже не розрізняються у поряд розміщених. Раси людини — це

територіальні групи людей, які склались історично й поєднані спільністю

походження, що виявляється у спільності другорядних щодо сутності людини

зовнішніх спадкових фізичних ознак (колір шкіри, очей, волосся, ступінь

виступання вилиць, носа, товщина губ, зріст, проріз очей тощо).

Осмислюючи проблеми расової класифікації людства, науковці звертають увагу

на ряд аспектів. По-перше, за основними видовими, фізіологічними й

психологічними особливостями людство єдине. Підтвердженням цього є те, що

життєво важливі ознаки людини — структура мозку, особливості, пов'язані із

прямоходінням, будова руки, будова голосових зв'язок, зоровий та слуховий

апарати та ін. — не мають расових відмінностей. По-друге, расові відмінності

не належать до біологічно важливих особливостей будови людського тіла і

проявляються у порівняно невеликій кількості ознак. По-третє, ці відмінності

сформувались не в процесі еволюції, а саме внаслідок пристосування до різних

умов географічного середовища. Звідси випливає висновок, що всі раси

однаково здатні до культурного розвитку. По-четверте, духовно-культурне

прогресування людства приводить до зменшення ролі біологічного фактора у

його розвитку. По-п'яте, класифікація людей на раси не збігається з поділом

їх за етнографічними та мовними ознаками. Представників однієї раси можна

зустріти серед різних націй, етносів, мовних сімей і навпаки, до складу

націй, етносу, мовної сім'ї входять представники різних рас.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |