шпаргалка

Економічні потреби, їх суть та види. Закон зростання потреб.

[ Назад ]

Економічні потреби — це потреби в економічних благах.

I. За характером виникнення:

— первинні (базові), пов'язані із самим існуванням людини: їжа, одяг,

безпека, житло тощо;

— вторинні, виникнення та зміна яких зумовлені розвитком цивілізації: модний

одяг, комфортне житло, інформація та ін.

II. За засобами задоволення:

— матеріальні (потреби в матеріальних благах);

— нематеріальні (духовні потреби).

III. За нагальністю задоволення:

— першочергові (предмети першої необхідності);

— другорядні (предмети розкоші).

IV. За можливостями задоволення:

— насичені, вгамовні (мають чітку межу і можливість повного задоволення);

— ненасичені, невгамовні (не можуть бути задоволені повністю, не мають меж

насичення).

V. За участю у відтворюєальному процесі:

— виробничі (потреби у засобах виробництва);

— невиробничі (потреби у споживчих благах).

VI. За суб'єктами вияву:

— особисті (виникають і розвиваються у процесі життєдіяльності індивіда);

— колективні, групові (потреби групи людей, колективу);

— суспільні (потреби функціонування та розвитку суспільства в цілому).

VII. За кількісною визначеністю та мірою реалізації:

— абсолютні (перспективні потреби, які мають абстрактний характер і є

орієнтиром економічного розвитку);

— дійсні (формуються залежно від досягнутого рівня виробництва і є

суспільною нормою для певного періоду);

— платоспроможні (визначаються платоспроможним попитом);

— фактичні ( задовольняються наявними товарами та послугами).

Всезагальний економічний закон зростання потреб відображає внутрішньо

необхідні, суттєві й сталі зв'язки між виробництвом і споживанням, потребами

та існуючими можливостями їхнього задоволення. Відповідно до цього закону

безперервний розвиток потреб є рушійною силою економічного та духовного

прогресу людства, що, у свою чергу, стимулює появу все нових і нових потреб.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |