шпаргалка

Ефективність суспільного виробництва, її економічні та соціальні

[ Назад ]

показники

Ефективність виробництва — категорія, яка характеризує віддачу,

результативність виробництва. Економічна ефективність — це досягнення

виробництвом найвищих результатів за найменших витрат живої та уречевленої

праці або зниження сукупних витрат на одиницю продукції.

ЕВ= (Результати (сукупний продукт))/(Витрати виробництва)

ПП= (Обсяг прод-ї)/(К-ть виробників) ПСП=

(НД,ВВП,ЧНД)/(Середня чисельність виробників)

Трудомісткість — показник відображає кількість затраченої живої праці на

виробництво одиниці продукції.

Тм= (Вартість затрат живої праці)/(Вартість прод-ї)= Зарплата/(Ціна прод-

ї)

Фондовіддача — характеризує ефективність використання засобів праці, тобто

кількість продукції, виробленої з одиниці основних виробничих фондів.

Фв= (Вартість виробленої продукції)/(Вартість основних фондів)

Фондомісткість — це зворотний показник фондовіддачі, який показує вартість

витрат виробничих фондів на одиницю виробленої продукції.

Матеріаловіддача характеризує ефективність використаних предметів праці,

тобто показує, скільки вироблено продукції з одиниці витрачених матеріальних

ресурсів.

Мв= (Вартість продукції)/(Вартість матеріалів)

Матеріаломісткість є зворотним показником матеріаловіддачі, який

характеризує вартість витрат матеріальних ресурсів на одиницю виробленої

продукції.

Капіталомісткість — частка основного фізичного капіталу в загальній вартості

створеного продукту.

Км= (Обсяг капіталовкладень)/(Приріст обсягу виробленої продукції)

Соціальна ефективність – ступінь відповідності результатів вир-ва соціальним

потребам суспільства: обсяг ВНП/ВВП/НД на одну особу, частка споживання в

НД, рівень життя населення, ІЛР.

Рівень життя — це фактичний рівень забезпеченості людей матеріальними і

духовними благами певної країни в конкретно-історичний період. Він

визначається рівнем фактичного споживання матеріальних і духовних благ та

послуг на душу населення, на одну сім'ю, а також його відповідністю

національному соціальному стандарту — прожитковому мінімуму.

ІЛР – інтегрована оцінка р-ня цивілізованості країни, що ґрунтується на

таких складових: частка реального ВВП на душу нас-я, середня тривалість

життя, р-нь грамотності, середня тривалість освіти.

Індес якості життя – характ.р-нь освіти, мед.обслуг., тривалість життя,

ступінь зайнятості нас-я, його платоспроможність, доступ до культурних

цінностей, участь у політичному житті тощо.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |